ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Η πρόσβαση στο σύστημα «Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σημάτων» γίνεται µέσω της ιστοσελίδας του ΟΒΙ: http://www.obi.gr/el/

Η είσοδος στο σύστημα πραγματοποιείται από το tab «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» ( https://fo.mindev.gov.gr/sp-ui-tmefiling/) και γίνεται με την χρήση των κωδικών TAXIS του χρήστη.

Στην ηλεκτρονική κατάθεση σήματος πρέπει, κατά περίπτωση, να επισυνάπτονται οπωσδήποτε τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Νομιμοποιητικά έγγραφα στη περίπτωση που ο δικαιούχος είναι εταιρία.
 2. Διορισμός αντικλήτου με υπογραφή του καταθέτη ή, εάν ο καταθέτης είναι εταιρία, με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της (εφόσον δεν ορίζεται δικηγόρος).
 3. Γραμμάτιο προείσπραξης στην περίπτωση που ορίζεται πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος και θα καταθέσει τη δήλωση σήματος.

Τα εν λόγω έγγραφα σαρώνονται και επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf σε κάθε Βήμα κατά περίπτωση.

Η μη επισύναψή τους θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση εξέτασης ή και την απόρριψη του σήματος.

Η πληρωμή των τελών γίνεται online με τη χρήση τραπεζικής κάρτας και οι αντιστοιχίες των ποσών, ανάλογα με την αίτησή σας, βρίσκονται στον κατάλογο τελών στην ιστοσελίδα του Οργανισμού http://www.obi.gr

Ο ακριβής χρόνος κατάθεσης (ημερομηνία και ώρα) παρέχεται από την υπηρεσία χρονοσήμανσης της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ», η οποία είναι συγχρονισμένη με τη εθνική ώρα του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας.

Ο αριθμός σήματος παρέχεται από το σύστημα ηλεκτρονικής κατάθεσης σημάτων το οποίο και διασφαλίζει την αδιάκοπη και ενιαία αρίθμηση όλων των καταθέσεων (ηλεκτρονικών και μη) τηρώντας και τη σειρά προτεραιότητας των καταθέσεων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας ηλεκτρονικής κατάθεσης, ο καταθέτης λαμβάνει από το σύστημα προσχέδιο της κατάθεσής του το οποίο έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του ή να το εκτυπώσει. Επίσης, στην τελευταία οθόνη θα προβάλλεται η επιβεβαίωση της επιτυχούς κατάθεσης, την οποία ο χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη, η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε πέντε βήματα, προσφέροντας άμεση ενημέρωση για την ορθότητα των εισαγομένων στοιχείων και δίνοντας τη δυνατότητα επί τόπου διόρθωσης, ήτοι:

Βήμα 1ο

Επιλέξτε μία από τις κατηγορίες που χαρακτηρίζουν το Σήμα σας (Λεκτικό, Απεικονιστικό, Απεικονιστικό με λέξεις).

Αν η επιλογή σας είναι Λεκτικό, πληκτρολογήστε το λεκτικό του σήματος στο αντίστοιχο πεδίο.

Αν η επιλογή σας είναι Απεικονιστικό ή Απεικονιστικό με λέξεις, το σύστημα θα σας ζητήσει να επισυνάψετε το αρχείο της απεικόνισης του Σήματος.

Οι απεικονίσεις των σημάτων θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την αρχική δημιουργία τους. Σε περίπτωση τυχόν μετατροπών (resized images) δεν θα είναι δυνατή η μεταφόρτωσή τους από το σύστημα.

♦ Μορφή αρχείου: JPEG το μέγεθος αρχείου να μην υπερβαίνει τα 2MB

♦ Ονομασία αρχείου: μέγιστο 25 χαρακτήρες

♦ Ελάχιστη ανάλυση εικόνας: 150 Χ 150 pixels

♦ Μέγιστη ανάλυση εικόνας: 300 Χ 300 pixels

♦ Ελάχιστη πυκνότητα εικόνας: 72 DΡΙ

♦ Αποδεκτοί τύποι χρώματος: RGB, BW, GRAYSCALE

 

Βήμα 2ο 

Εδώ μπορείτε να εισάγετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητάτε προστασία με το σήμα σας. Στη οθόνη που θα εμφανιστεί, έχετε τις επιλογές:

«Αναζήτηση»       ή           «Θα υποβάλω το δικό μου κατάλογο»

Αν εισάγετε το όνομα του προϊόντος / υπηρεσίας και επιλέξετε “Αναζήτηση” το σύστημα θα σας εμφανίσει την κλάση (ή τις κλάσεις) που ανήκει το προϊόν / υπηρεσία και θα προβάλει τον αναλυτικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών από όπου μπορείτε να επιλέξετε.

Αν η αναζήτηση γίνει χωρίς εισαγωγή κάποιου συγκεκριμένου όρου, το σύστημα προβάλλει το γενικό κατάλογο κλάσεων και προϊόντων / υπηρεσιών από όπου μπορείτε να επιλέξτε τις κλάσεις και τα προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία ζητάτε προστασία. Η επιλογή αποδεκτών όρων επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης του κατατεθέντος σήματος. Εισαγωγή μεγάλου αριθμού προεπιλεγμένων όρων στο σύστημα μπορεί να εμποδίσει την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης σήματος. Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται να κάνετε χρήση της επιλογής : “Θα υποβάλω το δικό μου κατάλογο”

Αν επιλέξετε “Θα υποβάλω το δικό μου κατάλογο”, μπορείτε να δηλώσετε συγκεκριμένα προϊόντα /υπηρεσίες από την κλάση που έχετε επιλέξει (προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στην συγκεκριμένη κλάση αλλά ανήκουν σε αυτή και θα πρέπει να χωρίζονται με #).  Στην περίπτωση κατά την οποία δηλώσετε μόνο τον τίτλο της κλάσης θεωρείται ότι περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που εμπίπτουν στο κυριολεκτικό νόημα του τίτλου της κλάσης. Στην τελευταία περίπτωση και εφόσον επιθυμείτε να συμπεριλάβετε όλα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που υπάγονται στον αλφαβητικό κατάλογο της δηλούμενης κλάσης, θα συνιστούσαμε να αναφέρετε τον τίτλο της κλάσης, καθώς και όλα εκείνα τα προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στο κυριολεκτικό νόημα του τίτλου της οικείας κλάσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TMclass και με την αναζήτηση όρου (ονομασία συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας) να εντοπίσετε και επιλέξετε τις κλάσεις που σας ενδιαφέρουν σύμφωνα με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες για τα οποία ζητάτε προστασία. Η επιλογή αποδεκτών όρων επιταχύνει τη διαδικασία εξέτασης του κατατεθέντος σήματος. Αν και μπορείτε να επιλέξετε γενικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στους τίτλους των κλάσεων της ταξινόμησης της Νίκαιας, όπως εμφαίνοντα στο TΜclass, εντούτοις αυτοί θα καλύπτουν μόνο όσα προϊόντα ή υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο κυριολεκτικό νόημα τους και όχι απαραίτητα όσα περιλαμβάνονται στον αλφαβητικό κατάλογο της οικείας κλάσης. Συνεπώς, θα συνιστούσαμε να εξειδικεύετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία ζητάτε την προστασία του σήματός σας, διαβάζοντας προσεκτικά το άρθρο 23 του Ν.4679/2020.

Οι κάτωθι κλάσεις χρήζουν εξειδίκευσης από τον αναλυτικό αλφαβητικό κατάλογο προϊόντων και υπηρεσιών, επειδή εμπεριέχουν ασαφείς όρους και θα πρέπει να αποφεύγεται ή να χρησιμοποιείται μόνον ο τίτλος των εν λόγω κλάσεων. Αυτές οι κλάσεις είναι οι εξής:

7 Μηχανές

37 Επισκευές. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων

40 Επεξεργασία υλικών.

45 Υπηρεσίες προσωπικού και κοινωνικού χαρακτήρα προσφερόμενες από τρίτους προς κάλυψη ατομικών αναγκών.

 

Βήμα 3ο

Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή/εισαγωγή των κλάσεων, το σύστημα προχωρεί σε αυτόματο έλεγχο για την ύπαρξη σημάτων με παρόμοια ονομασία και κλάσεις που ήδη έχουν κατατεθεί. Ο έλεγχος γίνεται στη βάση σημάτων του TMView. Αν ευρεθούν παρόμοια σήματα το σύστημα προβάλλει τα βασικά τους στοιχεία (αριθμός σήματος, όνομα σήματος, χώρα κατάθεσης, όνομα δικαιούχου, κλάσεις) κάτω από την ενότητα Πιθανές ομοιότητες με προϋπάρχοντα σήματα. Τον κατάλογο παρόμοιων σημάτων έχετε την δυνατότητα να μεταφορτώστε στον υπολογιστή σας σε μορφή PDF.

Επίσης, εάν έχετε υποβάλει δήλωση για το ίδιο σήμα τους τελευταίους έξι μήνες σε άλλη χώρα, ανεξάρτητα αν έγινε ή όχι δεκτό στη χώρα αυτή, μπορείτε να διεκδικήσετε Προτεραιότητα, εφόσον πρόκειται για:

 • Εθνικό σήμα σε κράτος μέλος της σύμβασης των Παρισίων.
 • Εθνικό σήμα σε κράτος όπου υπάρχει διμερής συμφωνία με την Ελλάδα.
 • Κοινοτικό Σήμα.
 • Διεθνές σήμα.
 • Επίσης εάν είχατε καταθέσει ή καταχωρίσει Κοινοτικό Σήμα.

και ζητάτε τη μετατροπή του σε εθνικό, μπορείτε να το δηλώσετε.

Βήμα 4o

Εισάγετε τα στοιχεία προσώπων (Δικαιούχου, Πληρεξουσίου Δικηγόρου (εάν ορίζεται) και Αντικλήτου).

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά είναι:

 1. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο – Εταιρία (Ο.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε, κ.τλ.) είναι απαραίτητη η επισύναψη των νομιμοποιητικών εγγράφων σε αρχείο pdf (εκπροσώπηση Γ.Ε.Μ.Η., καταστατικό εταιρίας ή άλλα νομιμοποιητικά ανάλογα με την μορφή της εταιρίας).
 2. Στην περίπτωση που οριστεί Πληρεξούσιος Δικηγόρος (ο οποίος είναι ταυτόχρονα και αντίκλητος) είναι απαραίτητη η επισύναψη του Γραμματίου Προκαταβολής Εισφορών.
 3. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι Νομικό Πρόσωπο – Εταιρία και δεν οριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος αλλά μόνο αντίκλητος, επισυνάπτεται ο Διορισμός Αντικλήτου με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου.
 4. Στην περίπτωση που ο Δικαιούχος είναι Ατομική Επιχείρηση / Ιδιώτης / Φυσικό πρόσωπο ο Διορισμός Αντικλήτου με ονοματεπώνυμο και υπογραφή του ιδίου του Δικαιούχου.

Η μη επισύναψή των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών θα έχει ως συνέπεια την καθυστέρηση εξέτασης ή και την απόρριψη της Δήλωσης του Σήματος.

Βήμα 5ο

Προβάλλονται όλα τα εισαχθέντα μέχρι στιγμής στοιχεία. Σε κάθε μια από τις ενότητες που παρουσιάζονται, έχετε την δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος.

Αν τα στοιχεία είναι σωστά, στο κάτω μέρος της οθόνης έχετε την δυνατότητα να εισάγετε επιπλέον πληροφορίες, και με την Προσθήκη αρχείων να επισυνάψετε επιπλέον συνοδευτικά αρχεία.

Στις «Επιλογές πληρωμής», προς το παρόν θα εμφανίζεται μόνο η πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση της δήλωσή σας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Επιλέγοντας «Εκτύπωση» μπορείτε να εκτυπώσετε την παρακάτω οθόνη με τα αποδεικτικά στοιχεία της δήλωσής σας.

Μετά την κατάθεση Εθνικού Σήματος η Απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στο πεδίο Αποφάσεις και την αναζητάτε εισάγοντας τον αριθμό σήματος.

Από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ξεκινά το 3μηνο της Ανακοπής (η Ανακοπή επιδίδεται και ενημερώνεστε για αυτήν μέσω δικαστικού κλητήρα),  μετά το πέρας του 3μήνου και εφόσον δεν σας έχει ασκηθεί Ανακοπή το σήμα σας οριστικοποιείται ( το status στο TM View αλλάζει από Filed σε Registered, δηλαδή από κατατεθειμένο σε καταχωρισμένο  και τότε μπορείτε να καλέσετε στο Πρωτόκολλο (211 1097 901, 903)  να ζητήσετε αντίγραφο Σήματος.