Στο πλαίσιο του έργου IPeuropAware της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αναπτύχθηκαν  εργαλεία για την καλύτερη αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) των ΜμΕ, με περαιτέρω ανάπτυξη και επικαιροποίηση τόσο μέσω του έργου IPorta όσο και του  VIP4SME, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, και στα οποία συμμετείχε ως εταίρος ο ΟΒΙ.

Τα παρακάτω εργαλεία υιοθετήθηκαν ή/και υλοποιήθηκαν από τον ΟΒΙ.

  • Η υπηρεσία IP Marketplace του Δανέζικου Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας  και   Εμπορικών Σημάτων. για να αγοράσετε ή να πουλήσετε Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ); 
  • Οδηγοί για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας και της προστασίας τους από την αντιγραφή:
  • Ερωτηματολόγιο του Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxembourg, για την  αποτίμηση των γνώσεων της εταιρείας σας για τη Διανοητική Ιδιοκτησία. Το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί για τα Ελληνικά δεδομένα από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ-10/2010). 
  • Οδηγός για τον Καινοτόμο (Innovator Guide / Consider Licensing) με πληροφορίες για τις άδειες εκμετάλλευσης.
  • Οδηγός για τον Καινοτόμο (Innovator Guide / Invention and Innovation) με πληροφορίες για την αξία των Διανοητικών αγαθών και για την ανάπτυξη μιας Στρατηγικής Καινοτομίας.
  • Εναλλακτικοί Τρόποι Προστασίας της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Soft IP) που δεν προστατεύονται από την καταχώριση και τη νομοθεσία, αλλά εμπίπτουν στην κατηγορία των άυλων δικαιωμάτων.
  • 3πτυχο με τίτλο «Προστατεύστε τα δικαιώματα σας από την αντιγραφή» που παρέχει  πληροφορίες για τους αρμόδιους φορείς για με την προστασία και επιβολή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας.
  • Ιστοχώρος INNOVACCESS – Πρόσβαση στην καινοτομία – Γενικές και ειδικές ανά χώρα πληροφορίες για τη Διανοητική Ιδιοκτησία. Στα πλαίσια του Κοινοτικού προγράμματος IPorta ο ιστοχώρος αναβαθμίστηκε και εμπλουτίσθηκε με υλικό και για την επιβολή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) αλλά και με εργαλεία διαχείρισης της ΔΙ. Περαιτέρω αναβάθμιση και εμπλουτισμός με εργαλεία/μεθοδολογίες έγινε στο έργο VIP4SME.
  • Εργαλεία Διαχείρισης Διανοητικού Κεφαλαίου (ΔΚ) για τον εντοπισμό και την καταγραφή του ΔΚ της επιχείρησής σας.
  • Εργαλείο Αποτίμησης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) για την αξιολόγηση του Διανοητικού Κεφαλαίου χρησιμοποιώντας ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις.

 IPeuropAware         cip_Small_en   logo_EC       INNOVACCESS

eu_oservatory     VIP4SME_logo