ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΑΝ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΟΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ;

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία καταχώρισης ενός εμπορικού σήματος προτείνεται ο έλεγχος της διαθεσιμότητάς του στη βάση δεδομένων «TMview». Με την αναζήτηση όμοιων προγενέστερων εμπορικών σημάτων, αποφεύγεται η απόρριψη του νέου -υπό καταχώριση- εμπορικού σήματος, ενώ διασφαλίζεται η δημιουργία εμπορικών σημάτων που δε θα έρχονται σε σύγκρουση με άλλα ήδη καταχωρισμένα.

Η βάση δεδομένων «TMview» περιέχει πληροφορίες για δηλώσεις καταχώρισης εμπορικών σημάτων και καταχωρισμένα εμπορικά σήματα από όλα τα εθνικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και από αρκετά διεθνή συνεργαζόμενα γραφεία εκτός ΕΕ.

ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ;

  1. Αν ο ενδιαφερόμενος ασκεί εμπορική δραστηριότητα σε μία (1) μόνο χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε χρειάζεται προστασία στη χώρα αυτή μόνο και για το λόγο αυτόν μπορεί να καταχωρίσει το σήμα σε εθνικό επίπεδο.

Στην περίπτωση που η χώρα αυτή είναι η Ελλάδα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταχωρίσει το εμπορικό σήμα του στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) (Εθνικό Σήμα).

  1. Αν ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται προστασία του εμπορικού σήματός του σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε μπορεί να καταχωρίσει το εμπορικό σήμα του στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Το εν λόγω σήμα ρυθμίζεται από τον Κανονισμό 2017/1001/ΕΕ και η καταχώρισή του παράγει αποτελέσματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας ενιαίο χαρακτήρα σε όλα τα κράτη μέλη. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες για τη καταχώριση εμπορικών σημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξατομικευμένη υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας παρέχονται στην ιστοσελίδα του EUIPO (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  2. Αν ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται διεθνή προστασία του εμπορικού σήματός του, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε μπορεί να καταθέσει δήλωση καταχώρισης διεθνούς σήματος στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO), σύμφωνα με το Διεθνές Πρωτόκολλο της Μαδρίτης (1989) (Διεθνές Σήμα). Ο Ο.Β.Ι. αποτελεί γραφείο παραλαβής διεθνών αιτήσεων υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 72 Ν. 4679/2020. Το διεθνές σήμα μετά από αίτηση επέκτασης της προστασίας του στην Ελληνική Επικράτεια προστατεύεται όπως το εθνικό σήμα, σύμφωνα με τον νόμο 4679/2020.