ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ;

Το εμπορικό σήμα είναι κάθε σημείο, ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων.

Το εμπορικό σήμα μπορεί ν’ αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος ή από ήχους. Τα ανωτέρω σημεία θα πρέπει να μπορούν ν’ αναπαρίστανται στο μητρώο σημάτων, κατά τρόπο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στον δικαιούχο του.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ;

Το εμπορικό σήμα αποτελεί προϊόν διανοητικής ιδιοκτησίας και άυλο περιουσιακό αγαθό του δικαιούχου.

Η καταχώριση ενός εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης αυτού στα προϊόντα του, στις συσκευασίες του, στο έντυπο και άλλο υλικό του που χρησιμοποιείται για την πώληση ή προώθηση των προϊόντων του ή/και των υπηρεσιών του.

Επιπροσθέτως, η καταχώριση εμπορικού σήματος συνεπάγεται και διασφαλίζει την επαύξηση της αξίας της επιχείρησης του δικαιούχου, την προστασία από τον κίνδυνο παραποίησης/απομίμησης και απάτης, την κατοχύρωση έναντι ανταγωνιστικών σημάτων, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων του δικαιούχου με δικαστικώς επιδιώξιμο τρόπο.

ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ;

Η καταχώριση του εμπορικού σήματος παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτού, απαγορεύοντας ταυτόχρονα την χρήση του εν λόγω εμπορικού σήματος για τα ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες από οποιονδήποτε τρίτο.

Ιδίως παρέχει το δικαίωμα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα του ή τις υπηρεσίες του, τα οποία προορίζεται να διακρίνει, να επιθέτει αυτό στα περικαλύμματα και τις συσκευασίες των εμπορευμάτων του, στις κάθε είδους διαφημίσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών του, σε οιοδήποτε έντυπο υλικό, καθώς και να το χρησιμοποιεί σε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα. Το δικαίωμα για αποκλειστική χρήση ενός εμπορικού σήματος ανατρέχει αναδρομικά στην ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης καταχώρισής του.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ;

  1. Όταν υπάρχει όμοιο ή παραπλήσιο σήμα, το οποίο έχει προγενεστέρως καταχωρηθεί στο μητρώο σημάτων και διακρίνει όμοια ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Ο κίνδυνος αυτός αποφεύγεται με τη διενέργεια ενός νομικού προελέγχου στην κοινοτική βάση δεδομένων TMView, προκειμένου να διαπιστωθεί η διαθεσιμότητα του σήματος.
  2. Όταν η ένδειξη του σήματος αποτελείται από λέξεις ή σύμβολα που έχουν αμιγώς περιγραφικό χαρακτήρα, δηλαδή περιγράφουν το υπό διάκριση προϊόν ή υπηρεσία ή εμπεριέχει λέξεις δηλωτικής της ποιότητας, της ποσότητας, της προέλευσης ή της αξίας του προσφερόμενου προϊόντος/ υπηρεσίας.
  3. Όταν η ένδειξη του σήματος είναι αντίθετη με τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια τάξη.
  4. Όταν αυτό έχει παραπλανητικό χαρακτήρα, λ.χ. αναφορικά με τον τόπο προέλευσης, την ποιότητα, την ποσότητα ή τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος/υπηρεσίας.

ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΗΜΑΤΩΝ;

Στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αρμόδιο για την καταχώριση εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα και ειδικότερα στο Μητρώο Σημάτων που τηρείται στο κτίριο του Ο.Β.Ι. στην Αθήνα (περιοχή Γκύζη), επί της οδού Βαρβάκη 21 & Μομφεράτου – Τ.Κ. 11474.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε είτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ο.Β.Ι.  www.obi.gr είτε να επικοινωνείτε με την «Υπηρεσία Μίας Στάσης» του Ο.Β.Ι., καθημερινά, από 09.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στα τηλέφωνα 211-1097901-3, 80011-08108, 210-6183580 έως -582, ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@obi.gr.