Οδηγός Καλής Πρακτικής για τη Μεταφορά Τεχνολογίας  (pdf)  6.45 MB

Οδηγίες προς Χρήστες

Όλα τα αρχεία νομοθετικών κειμένων, εισαγωγικών   νομικών παρατηρήσεων και υποδειγμάτων συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας που   περιέχονται στον Οδηγό Καλής Πρακτικής για τη Μεταφορά Τεχνολογίας (ΟΚΠ) σε   μορφοποίηση *.pdf απεικονίζονται στο αρχείο με την ονομασία   «Οδηγός Καλής Πρακτικής για τη Μεταφορά Τεχνολογίας.pdf».

Τα εν λόγω αρχεία είναι διαθέσιμα και σε   μορφοποίηση word document (*.rtf<, *.doc) μέσω υπερσύνδεσης (hyperlink) που εμφανίζεται   στο πάνω μέρος της πρώτης σελίδας κάθε αρχείου σε μορφή συνδετήρα, και παρέχει   στο χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης  στο   αντίστοιχο word document.