Στο πλαίσιο του έργου IPeuropAware της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), αναπτύχθηκαν  εργαλεία για την καλύτερη αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) των ΜμΕ, με περαιτέρω ανάπτυξη και επικαιροποίηση τόσο μέσω του έργου IPorta όσο και του  VIP4SME, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, και στα οποία συμμετείχε ως εταίρος ο ΟΒΙ.

Τα παρακάτω εργαλεία υιοθετήθηκαν ή/και υλοποιήθηκαν από τον ΟΒΙ.

 IPeuropAware         cip_Small_en   logo_EC       INNOVACCESS

eu_oservatory     VIP4SME_logo