Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συστάθηκε το 1987 (Νόμος 1733/87) με σκοπό να συμβάλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας:

Για την κατοχύρωση των εφευρέσεων στην Ελλάδα χορηγεί:

Διπλώματα ΕυρεσιτεχνίαςΠιστοποιητικά Υποδείγματος ΧρησιμότηταςΠιστοποιητικά Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και άλλους τίτλους προστασίας.

Για την καταχώριση των (βιομηχανικών) σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ελλάδα χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό προστασίας.

Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών και την καταχώριση των (βιομηχανικών) σχεδίων στο εξωτερικό.

Καταχωρεί επίσης τα Εμπορικά Σήματα (Ν. 4796/2021, ΦΕΚ 63, 17.04.2021, άρθρα 33-48 και ΚΥΑ 48793/ΦΕΚ2416/16.05.2022).

Παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση για τεχνικά, βιβλιογραφικά και  άλλα στοιχεία από Δ.Ε. της Ευρώπης, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Καταχωρεί Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Παρέχει συμβουλές και γνωμοδοτήσεις στο κοινό του, συνεργάζεται με ομοειδείς και άλλους Οργανισμούς διεθνώς, για θέματα βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, εκδίδει το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και άλλα ενημερωτικά έντυπα.

Παρουσίαση (έντυπο pdf)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΒΙ

Επετειακή έκδοση του ΟΒΙ (Τα πρώτα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα)

Προστατέψτε την εφεύρεσή σας. Προστατέψτε το design σας. Ο ΟΒΙ σας προσφέρει τις υπηρεσίες του. Δείτε το σχετικό video: https://www.youtube.com/watch?v=QiEWkANjRbw