Ο δικαιούχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ο οποίος επιθυμεί να προστατεύσει την εφεύρεσή του και στην Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία:

  • Κατάθεση μετάφρασης του ΕΔΕ  στα γραφεία του ΟΒΙ.
  • Χορήγηση Πιστοποιητικού Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού ΔΕ

Τα δικαιώματα που παρέχονται με το ΕΔΕ αποκτώνται και διατηρούνται με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ (από τη σχετική νομοθεσία προβλέπονται περιπτώσεις εκπτώσεων επί των οφειλομένων τελών)