', '' ); */ ?>
08 Αυγ
By: Vivi Makri 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια νέου Storage Device για το εσωτερικό δίκτυο του ΟΒΙ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου Storage Device για το εσωτερικό δίκτυο του ΟΒΙ.

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού :

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου υλικού και λογισμικού περιγράφονται εδώ: Προδιαγραφές Storage Device

Βρείτε το κείμενο της συνολικής πρόσκλησης εδώ:Πρόσκληση Διαγωνισμού Storage Device

Read More
02 Αυγ
By: Rania Zacharopoulou 0

Ματαίωση και ακύρωση διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ»

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ» (διαγωνισμός με ΑΔΑΜ: 17PROC0024430127) ματαιώνεται και ακυρώνεται σύμφωνα με την απόφαση  «ΔΣ/20/Α02/2019» του ΔΣ του ΟΒΙ».

Read More
18 Ιούλ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια καρτών μνήμης για την αναβάθμιση σταθμών εργασίας του ΟΒΙ

ΚΠ 7599/18-7-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια καρτών μνήμης (RAM) για την αναβάθμιση των σταθμών εργασίας του.

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η προμήθεια αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα:

 1. Προμήθεια Memory Modules RAM 4GB DDR3-1600 (PC3-12800) 1024×64 CL11 1.5v 240Pin……30 τεμ.

ή  ενναλλακτικά Memory Modules RAM 8GB Memory DDR3-1600 (PC3-12800) CLvPin 1.5v 240Pin…..15 τεμ.

Oι παραπάνω μνήμες πρέπει να είναι συμβατές με σύστημα DELL Optiplex 3020 Microtower

 1. Προμήθεια Memory Modules RAM 4GB Memory DDR3, 1333MHz, Non-ECC , CL9 , X8 , 1.5V , Unbuffered,  240-pin……8τεμ.

Οι παραπάνω μνήμες πρέπει να είναι συμβατές με σύστημα HP

Compaq 6200 pro Microtower

Στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφονται το κόστος ανά είδος εξοπλισμού και το συνολικό κόστος της προσφοράς.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω προϊόντα

Προϋπολογισμός: 1.140 € πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας για τον εξοπλισμό έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό: 9ΠΔΚ465ΧΗΥ-3ΓΣ

Τα CPVs της προμήθειας είναι:

 • 30236100-3, Εξοπλισμός επέκτασης μνήμης (Memory-expansion equipment)

Ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) είναι EL301.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομιμοποιητικών εγγράφων του.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail  στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου ή στο Fax: 210-6819231,  μέχρι την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 και  ώρα 14:00.

 

 

Read More
21 Ιούν
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια νέας Συσκευής Δικτυακής Αποθήκευσης  «Storage Device» για το εσωτερικό δίκτυο του ΟΒΙ

ΚΠ 6293/21-6-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια και εγκατάσταση νέας Συσκευής Δικτυακής Αποθήκευσης  «Storage Device» για το εσωτερικό δίκτυο του ΟΒΙ.

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού

Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συμπληρωμένους τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, με σαφήνεια, αναφερόμενοι σε τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή σε τεχνικές δηλώσεις των κατασκευαστών.

Επίσης στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφονται το κόστος ανά είδος εξοπλισμού και το συνολικό κόστος της προσφοράς.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές επικοινωνήστε με τον κο Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 8.000 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας για τον εξοπλισμό έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό: Ω3Κ5465ΧΗΥ-ΘΑΡ.

Το CPV της προμήθειας είναι:  30233000-1, «Μονάδες Αποθήκευσης και Ανάγνωσης» και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) είναι EL301.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 4. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι: δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση).

 Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail  στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου ή στο Fax: 210-6819231,  μέχρι την Δευτέρα 1.7.2019 και  ώρα 14:00.

 

 

Read More
21 Ιούν
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια και εγκατάσταση προβολικού συστήματος στην αίθουσα ΔΣ του ΟΒΙ

ΚΠ 6292/21-6-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια και εγκατάσταση προβολικού συστήματος στην αίθουσα ΔΣ του ΟΒΙ.

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Η προμήθεια αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Προμήθεια Προβολικού Συστήματος (Projector)…..1 τεμ.
 2. Προμήθεια «ηλεκτρικά αναδιπλούμενης» Οθόνης Προβολής ……1 τεμ.
 3. Προμήθεια της απαραίτητης καλωδίωσης και των παρελκόμενων της εγκατάστασης
 4. Εργασίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συστήματος προβολής.

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού

Οι τεχνικές προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν συμπληρωμένους τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, με σαφήνεια, αναφερόμενοι σε τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή σε τεχνικές δηλώσεις των κατασκευαστών.

Επίσης στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφονται το κόστος ανά είδος εξοπλισμού και το συνολικό κόστος της προσφοράς.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές επικοινωνήστε με τον κο Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 3.000 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας για τον εξοπλισμό έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό: 9ΠΔΚ465ΧΗΥ-3ΓΣ.

Τα CPVs της προμήθειας είναι:

 • 38652120-7 (Βιντεοπροβολείς)
 • 38653400-1 (Οθόνες προβολής),
 • 5314300-4 (Καλωδιακή υποδομή)
 • 51314000-6 (Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού βίντεο).

Ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) είναι EL301.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 4. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι: δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση).

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail  στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου ή στο Fax: 210-6819231,  μέχρι την Δευτέρα 1.7.2019.και  ώρα 14:00.

 

 

Read More
27 Μαΐ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το έργο ‘’Καθαρισμός και Απολύμανση του Συστήματος Κεντρικού Κλιματισμού του Κτηρίου του ΟΒΙ’’

ΚΠ 5330/27-5-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης .

Ενδιαφέρεται για τον καθαρισμό και την απολύμανση του συστήματος Κεντρικού Κλιματισμού του κτηρίου του που βρίσκεται επί της οδού Γ. Σταυρουλάκη 5 στον Παράδεισο Αμαρουσίου .

Το CPV του έργου είναι  90900000-6 «Υπηρεσίες Καθαρισμού & Απολύμανσης»  και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301).

Περιγραφή αντικειμένου

Προϋπολογισμός έργου:   19.950,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ 24%

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό

ΑΔΑ: ΨΔΡΖ465ΧΗΥ-Α7Σ

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος, πριν την κατάθεση οικονομικής προσφοράς,  υποχρεούται να επισκεφτεί τους χώρους του κτηρίου, ώστε να σχηματίσει καθαρή εικόνα για τον τρόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών καθώς και για να προβεί στις απαραίτητες επιμετρήσεις, υλικών και εργασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.
 7. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει άδεια χρήσεως του απολυμαντικού είτε από τον παραγωγό του απολυμαντικού είτε από τον υπεύθυνο διακινήσεως του προϊόντος στην Ελλάδα και να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ) (Βλέπε συνημμένο Παράρτημα 1).

 Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στον κ. Μπούκη 210-6183585 (tb@obi.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00, στo ακόλουθο e-mail: zlaz@obi.gr (Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

Read More
06 Μαΐ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια Υλικού και για τα νέα  Περιφερειακά Γραφεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΚΠ 4459/6-5-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια  του παρακάτω υλικού για τον εξοπλισμό των νέων περιφερειακών του γραφείων:

 Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού Πληροφορικής Τεμ.
1 Φορητοί Η/Υ (Laptops) 4
2 Τσάντες μεταφοράς Laptops 4
3 Έγχρωμα Εκτυπωτικά Πολύμηχ/τα (MFP) (Print, Copy Scan, Fax) 5
4 Κάμερες Ιστού (Web Cameras) 4

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τα CPV του έργου είναι:

 • 30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές
 • 30237270-2 Θήκες μεταφοράς φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • 30121200-5 Φωτοαντιγραφικές συσκευές
 • 30237240-3 Κάμερες Ιστού, web cameras

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού:

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου υλικού και περιγράφονται στον σύνδεσμο:  Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού

Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συμπληρωμένους τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, με σαφήνεια, αναφερόμενοι σε τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή σε τεχνικές δηλώσεις των κατασκευαστών.

Επίσης στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφονται το κόστος ανά είδος εξοπλισμού και το συνολικό κόστος της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή

στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 5.600 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό

ΑΔΑ: 9ΠΔΚ465ΧΗΥ-3ΓΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠΑ
 • Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι: δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση).

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Ζ. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 και ώρα 14:00.

Read More
06 Μαΐ
15 Απρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ροφημάτων και ειδών πλυντηρίου πιάτων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΚΠ/3830/15-4-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια ροφημάτων και ειδών πλυντηρίου πιάτων. Πιο αναλυτικά:

A/A ΠΡΟΪΟΝ Τεμάχια
1 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ LIGHT 170 GR ΝΟΥΝΟΥ 700
2 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (NESCAFE CLASSIC 200 gr) 90
3 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ JACOBS ΕΚΛΕΚΤΟΣ 500 GR 130
4 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 490 GR 90
5 ΤΣΑΙ LIPTON ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΜΕΛΙΣ/ΧΟ (ΠΥΡΑΜΙΔΑ) 20 x 1,6 γρ. 40
6 ΖΑΧΑΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1kg 50
7 ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΦΕ Νο4 των 40τμχ. 50
8 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ντυμένα) 30
9 ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ALL IN ONE 700

Η ημερομηνία λήξεως των ροφημάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από εννέα μήνες από την προθεσμία υποβολής των προσφορών.

Τα CPV του έργου είναι:

 • Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας (39220000-0)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας, είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: ΨΗΡΒ465ΧΗΥ-Ε00.

Προϋπολογισμός: 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη της προμήθειας είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο  των νομιμοποιητικών εγγράφων.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση των  τιμολογίων θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την εκτέλεση και παράδοση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην κα. Λαζαρίδου  210 6183555, email: zlaz@obi.gr τις ώρες 10:00-14:00.

Προθεσμία υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00, στο e-mail:  zlaz@obi.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

Read More
15 Απρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εντύπων χορήγησης τίτλων

ΚΠ/3829/15-4-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης)». O OBΙ  εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου, στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5.

Ο ΟΒΙ ενδιαφέρεται για την προμήθεια εντύπων χορήγησης τίτλων.

Η εκτιμώμενη ποσότητα των εντύπων είναι 6.000 και άλλα 6.000 με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το CPV του έργου είναι 22450000-9: Έντυπο υλικό ασφαλείας και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ:ΩΔΡΗ465ΧΗΥ-ΠΒΚ.

Αξιολόγηση προσφορών

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη  προσφορά βάσει τιμής και εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές της πρόσκλησης .

Προϋπολογισμός: 2.000€ πλέον ΦΠΑ

Χρόνος Παράδοσης εντύπων: 20 ημέρες

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του αναδόχου, καθώς και των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικών προσώπων.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 14.00 μέσω e-mail: zlaz@obi.gr ή  στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, με την ένδειξη της πρόσκλησης.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην κα Ε. Σαρέλη 210-6183508 τις ώρες 10.00-14.00.

Read More