', '' ); */ ?>
04 Δεκ
By: Vivi Makri 0

Έρευνα αγοράς για Υπηρεσίες Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίου ΟΒΙ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής για τον ΟΒΙ, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων του κτιρίου του για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:

Συντήρηση Εγκαταστάσεων Κτιρίου ΟΒΙ

 

Read More
17 Νοέ
By: Vivi Makri 0

Πρόσκληση  Υποβολής  Προσφορών  για τη στεγανοποίηση (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ) του βατού δώματος (ταράτσας) στον ΟΒΙ

ΚΠ 14104/17-11-2020

Πρόσκληση  Υποβολής  Προσφορών  για τη στεγανοποίηση (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ) του βατού δώματος (ταράτσας), στο κτήριο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  (ΟΒΙ).

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός ενδιαφέρεται για την προμήθεια υπηρεσιών στεγανοποίησης (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ) του βατού δώματος (ταράτσας) και γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Τα CPV της προμήθειας 50700000-2 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κτηρίου) είναι  και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301).

 

Περιγραφή αντικειμένου (δείτε αναρτημένο αρχείο)

Προϋπολογισμός προμήθειας: 19.950,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 612Π465ΧΗΥ-ΤΒΤ.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Στην προσφορά του, κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει εκτός του κόστους Υλικών, Εργασίας  και  κάθε είδους νόμιμης Ασφάλισης του προσωπικού που θα εργασθεί στο εν λόγω έργο.

Επίσης κάθε υποψήφιος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του  και  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος και πριν την επίδοση οικονομικής προσφοράς θα πρέπει, υποχρεωτικά, να επισκεφτεί τους χώρους του κτηρίου ώστε να σχηματίσει καθαρή εικόνα για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου καθώς και για να προβεί στις απαραίτητες επιμετρήσεις υλικών και εργασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου:

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.
 7. Για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ) είτε εφόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, ως ισχύει, Υπεύθυνη Δήλωση  του ιδίου ή του νόμιμου εκπροσώπου (ανάλογα νομικής μορφής) , όπου θα δηλώνει ότι ο ίδιος δεν έχει υποχρέωση να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ) και παράλληλα θα κατονομάζει/δηλώνει ρητά τους προμηθευτές του συνόλου των προϊόντων που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης με τον ΟΒΙ, ακόμη και στο πλαίσιο παροχής εκ μέρους του υπηρεσιών (λχ καθαρισμού κτιρίου), καθώς και τον αντίστοιχο αριθμό ΕΜΠΑ αυτών.

 

Τρόπος πληρωμής

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την εκτέλεση και παράδοση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Η καταβολή και εξόφληση της αμοιβής του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στον κ. Θ. Μπούκη 210-6183585 (tb@obi.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00, στο ακόλουθο e-mail: zlaz@obi.gr  (Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

 

 

Read More
11 Νοέ
By: Rania Zacharopoulou 0

Έρευνα αγοράς για την Προμήθεια Άδειας Χρήσης του Λογισμικού «Symantec Protection Suite Enterprise Edition»

ΚΠ/13778/11-11-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο ΟΒΙ διενεργεί έρευνα αγοράς, με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, με σκοπό την προμήθεια  της ετήσιας άδειας χρήσης του λογισμικού: “Symantec Protection Suite Enterprise Edition”.

To CPV είναι 72416000-9 (Παροχείς Υπηρεσιών Εφαρμογών) και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) είναι EL301.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Ανανέωση αδειών χρήσης του «Symantec Protection Suite Enterprise Edition», που διαθέτουν τα παρακάτω στοιχεία:

Contract No: IE0000168324

Support/Site ID 996089

Serial No: M8387869936

Product Description: SPS-EE-NEW-100-249-B |Symantec Protection Suite Enterprise Edition, License, 100-249 Devices | Protection Suite Enterprise Edition, Renewal Software Maintenance, 100-249 Devices 1 YR,

Quantity: 140

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες

Προϋπολογισμός έργου: 6.100€ (πλέον ΦΠΑ) από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΒΙ 2020.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 6Ω73465ΧΗΥ-ΟΑΟ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:Κριτήριο ανάθεσης: η οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 4. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι: δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση).

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Λ. Γαλώνη μέσω e-mail (lgal@obi.gr).

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Πέμπτη 19  Noεμβρίου 2020  στην κα Λαζαρίδου μέσω e-mail ( zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

 

Read More
19 Οκτ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια 15 Φορητών Η/Υ (Laptops)

KΠ 12552/19-10-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο  Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενδιαφέρεται για την προμήθεια 15 φορητών Η/Υ (Laptops)  που κατανέμονται στις παρακάτω δύο κατηγορίες :

 Α/Α Περιγραφή Εξοπλισμού Πληροφορικής Τεμ. Tεχν. Προδιαγραφές
1 Φορητοί Η/Υ, Core i5 (για τηλεργασία) 10 Πίνακας 1
2 Φορητοί Η/Υ, Core i7 (υψηλών επιδόσεων) 5 Πίνακας 2

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τα CPV του έργου είναι:

 • 30213100-6 Φορητοί επιτραπέζιοι μικροϋπολογιστές

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού :

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων φορητών Η/Υ περιγράφονται στους αντίστοιχους πίνακες 1 και 2 του αρχείου Excel.

Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συμπληρωμένους τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, με σαφήνεια, αναφερόμενοι σε τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή σε τεχνικές δηλώσεις των κατασκευαστών.

Στις προσφορές είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο χρόνος παράδοσης από την ημερομηνία σύμβασης, ο οποίος δεν θα πρέπει να ξεπερνά (αυστηρά) τις 30 ημέρες.

Επίσης στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφονται το κόστος ανά κατηγορία εξοπλισμού και το συνολικό κόστος της προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή

στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Προϋπολογισμός: 13.000 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 652Ι465ΧΗΥ-ΚΛΞ.

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου:

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Ζ. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Πέμπτη 29 0κτωβρίου και ώρα 14:00.

Read More
10 Οκτ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την Απονομή Βραβείων Ελλήνων Εφευρετών από τον ΟΒΙ στο πλαίσιο του Εορτασμού 100 ετών από την πρώτη κατοχύρωση εφεύρεσης στην Ελλάδα (1920-2020)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προκηρύσσουν τον 4ο Διαγωνισμό Απονομής Βραβείων σε διακεκριμένες εφευρέσεις οι οποίες συνέβαλλαν ή μπορούν να συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας (Νόμος 1733/1987 άρθρο 20, και ΚΥΑ14113/ΕΦΑ/3850/13.01.2003).

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε τρεις κατηγορίες εφευρετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν την εφεύρεση:

 1. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για λογαριασμό Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου.
 2. Ως εργαζόμενοι σε Μικρομεσαία Επιχείρηση.
 3. Ως ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα.

Από την κάθε κατηγορία θα διακριθούν, με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στην προκήρυξη, δύο (2) εφευρέσεις και ο φερόμενος ως εφευρέτης θα λάβει χρηματικό βραβείο € 10.000 για την κάθε διακεκριμένη εφεύρεση. Αν η διακεκριμένη εφεύρεση έχει περισσότερους του ενός εφευρέτες το χρηματικό βραβείο θα επιμεριστεί σε όλους.

Τα βραβεία θα προσφερθούν από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε ειδική τιμητική τελετή που θα διοργανώσει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση  συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης των εφευρέσεων και απονομής βραβείων σε εφευρέτες

Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

Read More
06 Οκτ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση για προμήθεια 1 Ψυκτικής Μονάδας Close Control για το Computer Room του κτηρίου του ΟΒΙ

KΠ 11692/6-10-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια  1 Ψυκτικής Μονάδας Close Control για το Computer Room.

Το προτεινόμενο μηχάνημα  είναι το  STULZ  μοντέλο  CCD 221 A ή κάποιο άλλο ισοδύναμο.

Τεχνικές Προδιαγραφές

 Ο ΟΒΙ διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.                

Το CPV της προμήθειας  είναι: 42512000-8 (Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις)
και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Θ. Μπούκη 210-6183585

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Προϋπολογισμός:12.600,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 6ΨΛ3465ΧΗΥ-ΚΒΠ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο  (εντός 15 ημερών) των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14.00.

 

 

Read More
16 Σεπ
By: Rania Zacharopoulou 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIPPEL

ΚΠ/10873/16-9-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. O OBΙ  εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου, στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  ενδιαφέρεται για την προμήθεια 8.300 φακέλων αρχειοθέτησης εγγράφων τύπου ZIPPEL, σε διάφορα χρώματα (7.300 φάκελοι χρώματος ροζ και 1.000 φάκελοι χρώματος μπλε) και 10.000 καβαλάρηδες.

Το CPV του έργου είναι  39132000-6 (συστήματα αρχειοθέτησης)  και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: ΨΓΧ2465ΧΗΥ-2ΛΤ

Προδιαγραφές

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός: 13.596,00 πλέον ΦΠΑ

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.στο e-mail: zlaz@obi.gr (υπόψη κας Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, με την ένδειξη της πρόσκλησης.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην κα Ε. Σαρέλη 210-6183508 τις ώρες 10.00-14.00.

 

 

 

Read More
25 Αυγ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια Αδειών Χρήσης IBM Qradar

ΚΠ 9929/25-8-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο ΟΒΙ, ενδιαφέρεται για την προμήθεια αδειών χρήσης προϊόντων της εταιρείας  Checkpoint, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη  προσφορά βάσει τιμής.

Η περιγραφή των αδειών χρήσης είναι:

– E0G38LL

– E0NBALL

Τo CPV του έργου είναι: 72260000-5 (Υπηρεσίες Σχετιζόμενες με Λογισμικά)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Λ. Γαλώνη (lgal@obi.gr, τηλ. 210-6183507).

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 5.500 € πλέον ΦΠΑ

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό: ΑΔΑ: 63ΜΡ465ΧΗΥ-6ΣΟ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 4. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι: δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την  Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 στην κα Λαζαρίδου μέσω e-mail (zlaz@obi.gr).

 

 

Read More
18 Ιούν
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση  Υποβολής  Προσφορών  για την αντικατάσταση προβληματικών υαλοπινάκων του κτιρίου του ΟΒΙ

ΚΠ 6978/18-6-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός ενδιαφέρεται για την αντικατάσταση τριών ( 3) θραυσμένων – προβληματικών υαλοπινάκων, καθώς και μετατροπή τεσσάρων (4) σταθερών υαλοπινάκων  σε προβαλλόμενους, σε συγκεκριμένα  σημεία του υαλοστασίου του κτηρίου του.

Τα CPV της προμήθειας είναι  914820000-5 (Γυαλί) και 39299200-6 (Γυαλί ασφαλείας) και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301).

Περιγραφή αντικειμένου

Προϋπολογισμός προμήθειας: 13.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 9ΟΛΗ465ΧΗΥ-30Ρ

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος  θα πρέπει, υποχρεωτικά, να επισκεφθεί το κτήριο του Οργανισμού ώστε να διαμορφώσει ξεκάθαρη άποψη για τις ιδιαιτερότητες καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

 Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Μπούκη 210-6183585 (tb@obi.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, στe-mail: zlaz@obi.gr (Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

Read More
04 Ιούν
By: Rania Zacharopoulou 0

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

ΚΠ 6360/4.6.2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η κύρια δραστηριότητα του ΟΒΙ είναι η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων.

Ο Οργανισμός διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και η παροχή υπηρεσιών λήψης σημάτων από τον συναγερμό του ΟΒΙ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (κωδικός CPV): 79713000-5 (Υπηρεσίες Φύλαξης).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν στον ΟΒΙ προσφορά για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΟΒΙ για 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα σε 8ωρες βάρδιες με φύλακες και την παροχή υπηρεσιών λήψης σημάτων από τον συναγερμό του ΟΒΙ, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  (εμπεριέχεται στη Διακήρυξη).

Για την παραλαβή της διακήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ζ. Λαζαρίδου (στο τηλέφωνο 210-6183555) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.obi.gr/el/Διαγωνισμοί.

Η επίσκεψη στο κτίριο για επίδειξη των αναφερομένων στην πρόσκληση χώρων θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τoν κ. Θ. Μπούκη (στο τηλέφωνο 210-6183585).

Προθεσμία υποβολής προσφορών 23.6.2020 και ώρα 10.00 πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Read More