', '' ); */ ?>
16 Σεπ
By: Rania Zacharopoulou 0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ZIPPEL

ΚΠ/10873/16-9-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. O OBΙ  εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου, στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  ενδιαφέρεται για την προμήθεια 8.300 φακέλων αρχειοθέτησης εγγράφων τύπου ZIPPEL, σε διάφορα χρώματα (7.300 φάκελοι χρώματος ροζ και 1.000 φάκελοι χρώματος μπλε) και 10.000 καβαλάρηδες.

Το CPV του έργου είναι  39132000-6 (συστήματα αρχειοθέτησης)  και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ: ΨΓΧ2465ΧΗΥ-2ΛΤ

Προδιαγραφές

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός: 13.596,00 πλέον ΦΠΑ

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14:00.στο e-mail: zlaz@obi.gr (υπόψη κας Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, με την ένδειξη της πρόσκλησης.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην κα Ε. Σαρέλη 210-6183508 τις ώρες 10.00-14.00.

 

 

 

Read More
10 Σεπ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την Απονομή Βραβείων Ελλήνων Εφευρετών από τον ΟΒΙ στο πλαίσιο του Εορτασμού 100 ετών από την πρώτη κατοχύρωση εφεύρεσης στην Ελλάδα (1920-2020)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας προκηρύσσουν τον 4ο Διαγωνισμό Απονομής Βραβείων σε διακεκριμένες εφευρέσεις οι οποίες συνέβαλλαν ή μπορούν να συμβάλλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας (Νόμος 1733/1987 άρθρο 20, και ΚΥΑ14113/ΕΦΑ/3850/13.01.2003).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση  συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης των εφευρέσεων και απονομής βραβείων σε εφευρέτες

Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

Read More
25 Αυγ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια Αδειών Χρήσης IBM Qradar

ΚΠ 9929/25-8-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο ΟΒΙ, ενδιαφέρεται για την προμήθεια αδειών χρήσης προϊόντων της εταιρείας  Checkpoint, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη  προσφορά βάσει τιμής.

Η περιγραφή των αδειών χρήσης είναι:

– E0G38LL

– E0NBALL

Τo CPV του έργου είναι: 72260000-5 (Υπηρεσίες Σχετιζόμενες με Λογισμικά)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Λ. Γαλώνη (lgal@obi.gr, τηλ. 210-6183507).

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 5.500 € πλέον ΦΠΑ

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό: ΑΔΑ: 63ΜΡ465ΧΗΥ-6ΣΟ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 4. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι: δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την  Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 στην κα Λαζαρίδου μέσω e-mail (zlaz@obi.gr).

 

 

Read More
18 Ιούν
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση  Υποβολής  Προσφορών  για την αντικατάσταση προβληματικών υαλοπινάκων του κτιρίου του ΟΒΙ

ΚΠ 6978/18-6-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός ενδιαφέρεται για την αντικατάσταση τριών ( 3) θραυσμένων – προβληματικών υαλοπινάκων, καθώς και μετατροπή τεσσάρων (4) σταθερών υαλοπινάκων  σε προβαλλόμενους, σε συγκεκριμένα  σημεία του υαλοστασίου του κτηρίου του.

Τα CPV της προμήθειας είναι  914820000-5 (Γυαλί) και 39299200-6 (Γυαλί ασφαλείας) και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301).

Περιγραφή αντικειμένου

Προϋπολογισμός προμήθειας: 13.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 9ΟΛΗ465ΧΗΥ-30Ρ

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος  θα πρέπει, υποχρεωτικά, να επισκεφθεί το κτήριο του Οργανισμού ώστε να διαμορφώσει ξεκάθαρη άποψη για τις ιδιαιτερότητες καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

 Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Μπούκη 210-6183585 (tb@obi.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 14:00, στe-mail: zlaz@obi.gr (Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

Read More
04 Ιούν
By: Rania Zacharopoulou 0

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ (άρθρο 117 Ν.4412/2016)

ΚΠ 6360/4.6.2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η κύρια δραστηριότητα του ΟΒΙ είναι η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων.

Ο Οργανισμός διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και η παροχή υπηρεσιών λήψης σημάτων από τον συναγερμό του ΟΒΙ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (κωδικός CPV): 79713000-5 (Υπηρεσίες Φύλαξης).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν στον ΟΒΙ προσφορά για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΟΒΙ για 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα σε 8ωρες βάρδιες με φύλακες και την παροχή υπηρεσιών λήψης σημάτων από τον συναγερμό του ΟΒΙ, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  (εμπεριέχεται στη Διακήρυξη).

Για την παραλαβή της διακήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ζ. Λαζαρίδου (στο τηλέφωνο 210-6183555) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.obi.gr/el/Διαγωνισμοί.

Η επίσκεψη στο κτίριο για επίδειξη των αναφερομένων στην πρόσκληση χώρων θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τoν κ. Θ. Μπούκη (στο τηλέφωνο 210-6183585).

Προθεσμία υποβολής προσφορών 23.6.2020 και ώρα 10.00 πμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Read More
06 Μαΐ
By: Rania Zacharopoulou 0

Έρευνα αγοράς για την  προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού τύπου Α4

ΚΠ 5060/6-5-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,  που εδρεύει στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Eπενδύσεων, διενεργεί  έρευνα αγοράς  με σκοπό  την προμήθεια 1.000 δεσμίδων φωτοτυπικού χαρτιού διαστάσεων Α4, χρώματος Λευκού.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (1.000 Δεσμίδες)

Βάρος: 80 gr/m2,

Χρώμα: Λευκό

Tέφρα 10,6% κ.β.

Πάχος: 107μm,

Μάζα ανά Μονάδα: 78,6g/sq.m.

Ποσότητα ανά δεσμίδα: 500 φύλλα

Αριθμός Δεσμίδων: 1.000

Χρόνος Παράδοσης: 2-4 ημέρες

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προδιαγραφές.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό

ΑΔΑ: 6Κ21465ΧΗΥ-ΕΡΠ

Προϋπολογισμός: 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη της προμήθειας είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο ασφαλιστικής, φορολογικής ενημερότητας και  των νομιμοποιητικών εγγράφων.

Τρόπος πληρωμής

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την εκτέλεση και παράδοση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα  Ζ. Λαζαρίδου στο e-mail:zlaz@obi.gr.

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι την Πέμπτη 14 Μαΐου 2020 και ώρα 14.00, στo ακόλουθο email: zlaz@obi.gr (Z. Λαζαρίδου).

Read More
07 Απρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Ματαίωση και ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Β.Ι. κατά την 08/2020 συνεδρίαση της 06.04.2020, αποφάσισε την  ματαίωση και ακύρωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ο.Β.Ι.».

(Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 20PROC006382838 2020-03-05), σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 2 περ. στ΄ του Ν. 4412/2016.

Read More
19 Μαρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ»

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΚΠ 3639/ΓΔ 546/19.3.2020 απόφαση Γενικού Διευθυντή του ΟΒΙ, η προθεσμία υποβολής προσφορών, όπως αυτή ορίζεται στην από 05.03.2020, και με αριθμό πρωτοκόλλου ΚΠ/2999/2020 Διακήρυξη «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)» (ΑΔΑΜ 20PROC006382838 2020-03-05), παρατείνεται έως την Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, αντί την 23η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:30, την 10η Απριλίου 2020 και ώρα 10:30.

 

Read More
12 Μαρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια Άδειών Χρήσης Λογισμικού SQL Device CAL

ΚΠ 3338/12-3-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενδιαφέρεται για την Προμήθεια  Αδειών Χρήσης Λογισμικού Microsoft SQL Device CALs (Ετήσιο Software Assurance) με διάρκεια ένα (1) έτος , γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

H τρέχουσα σύμβαση Open Value με αριθμό: Agreement ID : V5698252, περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

License Pool Product Family Version Active SA Quantity
Servers SQL – Device CAL 2019 52

 

Κωδικός CPV: 724100007 (Υπηρεσίες Παρόχου)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα παραπάνω προϊόντα / υπηρεσίες καθώς και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες που αφορούν τα τεχνικά στοιχεία, επικοινωνήστε με τον  κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 2.800 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό  ΑΔΑ: ΨΙΜΔ465ΧΗΥ-Ι16, τμήμα της οποίας αποτελεί η εν λόγω ανάθεση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 4. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι: δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr),  μέχρι την Τετάρτη 18/3/2020 και ώρα 14:00.

 

 

Read More
12 Μαρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αδειών χρήσης MS Office 365 Business και Exchange Online Plan 1 για τις ανάγκες της Ακαδημίας του ΟΒΙ

ΚΠ 3339/12-3-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενδιαφέρεται για την Προμήθεια, με ετήσια δέσμευση, Αδειών Χρήσης Λογισμικού Office 365 Business και  Exchange Online Plan 1 (e-mail services) και γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τo CPV της προμήθειας είναι: 72410000-7 (Υπηρεσίες παρόχου)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Περιγραφή Αδειών Χρήσης:

 1. Office 365 Business 10
 2. Exchange Online (Plan 1) 10

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός:  1.800€ (πλέον ΦΠΑ)

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό, ΑΔΑ: ΨΙΜΔ465ΧΗΥ-Ι16

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr),  μέχρι την Πέμπτη 19-3-2020 και ώρα 14:00.

 

 

Read More