', '' ); */ ?>
31 Ιαν
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Τεχνική Υποστήριξη της εφαρμογής «e-filing» του OBI

ΑΠ: ΚΠ 1341/31.1.2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και επενδύσεων.

Ο ΟΒΙ, ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης τεχνικής υποστήριξης για την εφαρμογή «e-filing» του ΟΒΙ και γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη  προσφορά βάσει τιμής.

Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου

Τo CPV του έργου είναι: 72261000-2, Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Σ. Χαραλαμπόπουλο (τηλ. 210-6183600).

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω.

Προϋπολογισμός: 19.950 € πλέον ΦΠΑ

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό:  ΑΔΑ: 6ΣΩΨ465ΧΗΥ-ΛΞΘ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου:

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

 Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.00 στην κα Λαζαρίδου μέσω e-mail (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

 

Read More
13 Δεκ
By: Rania Zacharopoulou 0

Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για «Υπηρεσίες Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίου ΟΒΙ»

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής για τον ΟΒΙ, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων του κτιρίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Το CPV της υπηρεσίας είναι: 50710000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301

Για την παραλαβή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κ. Ζ. Λαζαρίδου στο τηλέφωνο 210 61.83.555 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.obi.gr.

Η επίσκεψη στον ΟΒΙ για την επίδειξη των αναφερομένων στην πρόσκληση χώρων του  κτιρίου του ΟΒΙ  θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κ. Θ. Μπούκη στο τηλέφωνο 210 6183585 και είναι υποχρεωτική.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Read More
13 Δεκ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης 4 Ανελκυστήρων του κτιρίου του ΟΒΙ»

ΚΠ/13940/13-12-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ενδιαφέρεται για σύναψη δωδεκάμηνης σύμβασης με εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης των 4 ανελκυστήρων του κτιρίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)».

Το CPV του έργου είναι 50750000-7 «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων» και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στους τέσσερις ανελκυστήρες του κτιρίου του ΟΒΙ με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, απρόσκοπτης, ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας τους, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα απορρύθμισης / διακοπής λειτουργίας τους και ιδίως να προληφθεί οποιοδήποτε ατύχημα στο επιβατικό κοινό ή το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας. Η προληπτική συντήρηση όσο και η αποκατάσταση τυχών βλαβών θα περιλαμβάνουν και το κόστος όλων των αναλωσίμων και ανταλλακτικών που θα χρειαστούν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διάρκεια Σύμβασης: 1/1/2020-31/12/2020

Προϋπολογισμός έργου: 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 9361465ΧΗΥ-ΟΦ9, τμήμα της οποίας αποτελεί η εν λόγω προμήθεια.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 4. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι: δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση)

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στον κο Μπούκη 210-6183585 (tb@obi.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00, στo ακόλουθο e-mail: zlaz@obi.gr (Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

Read More
06 Δεκ
By: Rania Zacharopoulou 0

Έρευνα αγοράς για την «Παροχή Υπηρεσιών Παρακολούθησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων» του ΟΒΙ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Διενεργεί έρευνα αγοράς, με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Το CPV του έργου είναι 72000000-5 (Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη) και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

 1. Αντικείμενο του έργου

Η παροχή εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης της ασφαλείας (managed security services) των πληροφοριακών συστημάτων του ΟΒΙ.

 1. Τεχνική Περιγραφή

Στο πλαίσιο της προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων του, ο ΟΒΙ διενεργεί έρευνα αγοράς με σκοπό την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης της ασφαλείας (managed security services). Oι υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχει ο Ανάδοχος είναι οι ακόλουθες:

 • Παρακολούθηση και Διαχείριση των Περιστατικών ασφαλείας
 • Επικαιροποίηση της Μελέτης Ασφαλείας
 • Αναβάθμιση του λογισμικού Bull Web Application Firewall
 • Διαχείριση των συστημάτων ασφαλείας(Checkpoint UTM, Bull Web Application Firewall)
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Read More
06 Δεκ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το έργο: Ενεργειακή Επιθεώρηση & Χορήγηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) για το κτήριο του ΟΒΙ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) Ν.Π.Ι.Δ., έχοντας υπόψη:

 1. το Ν. 4122/2013, άρθρα 12-16
 2. την ΚΥΑ 178581/2017, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’, άρθρο 13 & ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’, άρθρα 14-16, σχετικά με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)

και με βασικό σκοπό τη συμμόρφωση του Οργανισμού σε όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 12  του Ν.4122/2013 και στο άρθρο 13 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ε’ της ΚΥΑ 178581/2017, περί υποχρέωσης έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ),

διενεργεί έρευνα αγοράς για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου & Η/Μ εγκαταστάσεων αυτού και συνακόλουθη χορήγηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)» για το κτήριο του ΟΒΙ που βρίσκεται επί της οδού Γ. Σταυρουλάκη 5, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, συνολικού εμβαδού 6.692,2 τ.μ.

Το CPV του έργου είναι 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης»  και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS EL301).

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ:6ΞΑΡ465ΧΗΥ

Προϋπολογισμός έργου: Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι 7.000 € πλέον ΦΠΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Read More
05 Δεκ
By: Rania Zacharopoulou 0

Έρευνα αγοράς για την Προμήθεια Άδειας Χρήσης του Λογισμικού «Symantec Protection Suite Enterprise Edition»

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο ΟΒΙ διενεργεί έρευνα αγοράς, με κριτήριο ανάθεσης την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, με σκοπό την προμήθεια  της ετήσιας άδειας χρήσης του λογισμικού: “Symantec Protection Suite Enterprise Edition”.

To CPV είναι 72416000-9 (Παροχείς Υπηρεσιών Εφαρμογών) και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) είναι EL301.

 Τεχνικές προδιαγραφές: Ανανέωση άδειας χρήσης του «Symantec Protection Suite Enterprise Edition», που διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

Contract No: IE0000168324

Serial No: M8387869936

Product Description: SPS-EE-NEW-100-249-B |Symantec Protection Suite Enterprise Edition, License, 100-249 Devices | Protection Suite Enterprise Edition, Renewal Software Maintenance, 100-249 Devices 1 YR,

Quantity: 120

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες

Προϋπολογισμός έργου: 6.000€ (πλέον ΦΠΑ) από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΒΙ 2019.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 6Ω73465ΧΗΥ-ΟΑΟ.

Κριτήριο ανάθεσης: η οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Λ. Γαλώνη μέσω

e-mail (lgal@obi.gr).

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την  Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στην κα. Λαζαρίδου μέσω e-mail (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

 

Read More
26 Νοέ
By: Vivi Makri 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (20 μονάδες και 12 οθόνες) του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια εξοπλισμού (20 μονάδες και 12 οθόνες).

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού :

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου υλικού και λογισμικού περιγράφονται στις αντίστοιχες προδιαγραφές.

Προδιαγραφές_PCs

Προδιαγραφές_monitors

Διευκρινήσεις

Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συμπληρωμένους τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, με σαφήνεια, αναφερόμενοι σε τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή σε τεχνικές δηλώσεις των κατασκευαστών.

Επίσης στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφονται το κόστος ανά είδος εξοπλισμού και το συνολικό κόστος της προσφοράς.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 15.000 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας για τον εξοπλισμό έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό: ΨΑ2Κ465ΧΗΥ-Μ80

Το CPV της προμήθειας είναι:  30213000-5, Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και 30231000-7, Οθόνες και Κονσόλες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) είναι EL301.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail  στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και  ώρα 14:00.

 

 

Read More
26 Νοέ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια Αδειών Χρήσης IBM Qradar

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια αδειών χρήσης προϊόντων  IBM QRADAR, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η περιγραφή των αδειών χρήσης είναι:

– E0G38LL

– E0NBALL

Τo CPV του έργου είναι: 72260000-5 (Υπηρεσίες Σχετιζόμενες με Λογισμικά)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Λ. Γαλώνη (τηλ. 210-6183507).

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 5.000 € πλέον ΦΠΑ.

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 6Ω73465ΧΗΥ-ΟΑΟ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή /συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 στην κα Λαζαρίδου μέσω e-mail (zlaz@obi.gr).

 

 

Read More
22 Νοέ
By: Vivi Makri 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια μίας (1) Άδειας Χρήσης Λογισμικού Microsoft Visual Studio Professional

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την Προμήθεια μίας (1) Άδειας Χρήσης Λογισμικού:  Visual Studio Professional with MSDN, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τo CPV της προμήθειας είναι:

 • 72416000-9 (Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Προδιαγραφές Προμήθειας:

Product Description: Visual Studio Professional with MSDN,   Quantity: 1

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τo παραπάνω προϊόν καθώς και το συνολικό αντίτιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 1.300 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό, ΑΔΑ: 6Ω73465ΧΗΥ-ΟΑΟ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

 

Read More
26 Αυγ
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια Αδειών Χρήσης προϊόντων της εταιρείας Checkpoint

ΚΠ 9049/26-8-2019

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια αδειών χρήσης προϊόντων της εταιρείας  Checkpoint, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη  προσφορά βάσει τιμής.

Η περιγραφή των αδειών χρήσης είναι:

– CPCES-CO-STANDARD (Collaborative Standard Support for Software Gateways)
– CPEBP-NGTX  (Security Services – Enterprise Based Protection)

Τo CPV του έργου είναι: 72268000-1 Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Κ. Ευσταθίου (τηλ. 210-6183615).

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 5.000 € πλέον ΦΠΑ.

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 6Ω73465ΧΗΥ-ΟΑΟ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 4. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι: δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση)

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.00 στην κα Ζ. Λαζαρίδου μέσω e-mail (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

Read More