', '' ); */ ?>
01 Απρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Κοινή  Πρακτική CP10 – Κριτήρια για την αξιολόγηση της γνωστοποίησης σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του διαδικτύου

Τo Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), στα πλαίσια των προσπαθειών εναρμόνισης των πρακτικών που εφαρμόζονται επί συγκεκριμένων θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας από τις χώρες μέλη της ΕΕ και ύστερα από την συνεργασία και συμμετοχή των εθνικών γραφείων Διανοητικής Ιδιοκτησίας των χωρών μελών, αποφάσισε την υιοθέτηση του κειμένου «Κοινής  Πρακτικής CP10 – Κριτήρια για την αξιολόγηση της γνωστοποίησης σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του διαδικτύου».

Σκοπός του εγγράφου της Κοινής Πρακτικής είναι να προσδιοριστούν κοινά κριτήρια για την αξιολόγηση της γνωστοποίησης σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του διαδικτύου και να διατυπωθούν σχετικές συστάσεις. Προορίζεται δε να χρησιμεύσει ως έγγραφο αναφοράς για το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «EUIPO»), τα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών της ΕΕ και της Μπενελούξ (εφεξής «γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών»), για άλλες αρμόδιες αρχές, ενώσεις χρηστών, καταθέτες, δικαιούχους, εκπροσώπους και άλλους ενδιαφερόμενους.

Η κοινή πρακτική θα είναι ευρέως διαθέσιμη και εύκολα προσβάσιμη, παρέχοντας σαφή και ολοκληρωμένη καθοδήγηση για την αξιολόγηση της γνωστοποίησης σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του διαδικτύου. Προορίζεται για γενική εφαρμογή και αποσκοπεί στην κάλυψη της πλειονότητας των περιπτώσεων. Παρότι τα αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να αξιολογούνται πάντα κατά περίπτωση, είναι σημαντικό να ακολουθούνται τα ίδια κριτήρια κατά την αξιολόγηση της γνωστοποίησης σχεδίων και υποδειγμάτων μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολουθεί ο σύνδεσμος που περιέχει τα κείμενα της Κοινής Επικοινωνίας και της Κοινής Πρακτικής:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/News/cp10/CP10_el.pdf

Read More
27 Μαρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Αναστολή προθεσμιών στον ΟΒΙ κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 38 της από 20.03.2020 ΠΝΠ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ενημερώνει το κοινό ότι ισχύουν οι κάτωθι ρυθμίσεις :

1. Αναστολή, από 11.03.2020 και για δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, των πάσης φύσεως νομίμων προθεσμιών, που αφορούν την διαδικασία χορήγησης ή καταχώρισης τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΒΙ) και εφαρμόζονται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

2. Από την ανωτέρω ρύθμιση, ρητώς εξαιρούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες που αφορούν σε καταβολή κάθε είδους τελών, ετησίων και τελών διαδικασίας, προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Read More
24 Μαρ
23 Μαρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Αναστολή επισκέψεων κοινού στα γραφεία του ΟΒΙ με στόχο την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Στα πλαίσια των έκτακτων μέτρων τα οποία έχουν ληφθεί και με στόχο την αποφυγή του κινδύνου διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι επισκέψεις του κοινού στα γραφεία του Οργανισμού αναστέλλονται μέχρι εκδόσεως νεότερης  ανακοίνωσης.

Ο Οργανισμός θα λειτουργεί για το επόμενο διάστημα με προσωπικό ασφαλείας και η επικοινωνία θα γίνεται μόνο τηλεφωνικά ή μέσω email στο info@obi.gr.

Η κατάθεση αιτήσεων και η πληρωμή των τελών θα γίνεται ηλεκτρονικά όπως ισχύει.

Read More
19 Μαρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για το έργο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ»

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΚΠ 3639/ΓΔ 546/19.3.2020 απόφαση Γενικού Διευθυντή του ΟΒΙ, η προθεσμία υποβολής προσφορών, όπως αυτή ορίζεται στην από 05.03.2020, και με αριθμό πρωτοκόλλου ΚΠ/2999/2020 Διακήρυξη «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)» (ΑΔΑΜ 20PROC006382838 2020-03-05), παρατείνεται έως την Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, αντί την 23η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:30, την 10η Απριλίου 2020 και ώρα 10:30.

 

Read More
17 Μαρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Παράταση Προθεσμιών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ)

Ενημερώνονται οι καταθέτες αιτήσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ότι με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO), προθεσμίες με καταληκτική ημερομηνία την 15η Μαρτίου 2020 και εφεξής παρατείνονται μέχρι 17 Απριλίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανακτήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20200315.html

 

Read More
16 Μαρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Παράταση προθεσμιών ενώπιον του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

Ενημερώνονται οι καταθέτες κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, ότι με απόφαση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), προθεσμίες οι οποίες επηρεάζουν τα δικαιώματα μερών στις διαδικασίες ενώπιον του EUIPO, με καταληκτική ημερομηνία μεταξύ 9 Μαρτίου 2020 μέχρι και 30 Απριλίου 2020, παρατείνονται μέχρι 1 Μαΐου 2020, λόγω έκτακτης ανάγκης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανακτήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη διεύθυνση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/news/-/action/view/5644669

Read More
12 Μαρ
By: Rania Zacharopoulou 0

Digital technologies take top spot in European patent applications, according to the EPO Patent Index 2019

Patent statistics published today by the European Patent Office (EPO) show that for the first time in more than a decade digital technologies have taken the lead in patent applications filed. According to the EPO Patent Index 2019, the surge in the fields of digital communication (+19.6%) and computer technology (+10.2%) is fuelling the sustained growth in patent filings: In 2019, the EPO received well over 181 000 applications in total, 4% more than in 2018 and a new all-time high.

5G and AI as drivers of growth

Among the top technical fields at the EPO, digital communication and computer technology saw the steepest growth, highlighting their key role in driving the digital transformation that is permeating all sectors and industries. Patent applications in digital communication grew by 19.6% in 2019, overtaking medical technology (+0.9%), which had been the most patent-active technology since 2006. This field, which lies at the intersection of telecommunications and computers, includes technologies that are crucial to implementing 5G wireless networks.

EPO Patent Index 2019_Press release

Member States European Patent Applications

 

 

Read More
11 Μαρ
By: Rania Zacharopoulou 0

DesignEuropa Awards 2020. Submit your designs!

Now in their third edition, the DesignEuropa Awards celebrate excellence in design and design management among Registered Community Design (RCD) holders.

Organised every two years by the EUIPO, the Awards have two categories open for applications and nominations: Small and Emerging Companies and Industry. The Lifetime Achievement category is reserved for designers with a significant body of work, developed over the course of a career, who have had a significant impact on the design profession.

Now in their third edition, the DesignEuropa Awards celebrate excellence in design and design management among Registered Community Design (RCD) holders.

Organised every two years by the EUIPO, the Awards have two categories open for applications and nominations: Small and Emerging Companies and Industry. The Lifetime Achievement category is reserved for designers with a significant body of work, developed over the course of a career, who have had a significant impact on the design profession.

The DesignEuropa 2020 call for entries is open until 20 April 2020 (included).

The Awards Ceremony will be held in Eindhoven, The Netherlands, on 20 October 2020 in collaboration with the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy and the Benelux Office for Intellectual Property.

(included).

The Awards Ceremony will be held in Eindhoven, The Netherlands, on 20 October 2020 in collaboration with the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate Policy and the Benelux Office for Intellectual Property.

Read More
28 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Προστατεύστε τα δικαιώματά σας κατά των παραβιάσεων – IP Enforcement Portal

Αφού αποκτήσετε μετά την καταχώρηση ένα δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ΒΙ), όπως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικό σχέδιο και υπόδειγμα, πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας  ή εμπορικό σήμα πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν χρησιμοποιείται από κανέναν άλλον στην αγορά.

Παρακολουθείτε την αγορά ελέγχοντας τον Τύπο, τα δημοσιεύματα εμπορικού περιεχομένου και τον Παγκόσμιο Ιστό για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ενδεχομένως το εν λόγω δικαίωμα ΒΙ σας χωρίς άδεια. Μπορεί να διαπιστώσετε, π.χ., ότι διατίθενται στην αγορά παράνομα αντίγραφα των προϊόντων σας ή ότι οι ανταγωνιστές σας χρησιμοποιούν προϊόντα που προστατεύονται με το  δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σας ή  με  σήματα ομοειδή, αλλά όχι ταυτόσημα, με το σήμα σας.

Αφού καταχωρίσετε το σήμα σας (ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας), πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν χρησιμοποιείται από κανέναν άλλον στην αγορά.

Παρακολουθείτε την αγορά ελέγχοντας τον Τύπο, τα δημοσιεύματα εμπορικού περιεχομένου και τον Παγκόσμιο Ιστό για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ενδεχομένως το σήμα σας χωρίς άδεια. Μπορεί να διαπιστώσετε, π.χ., ότι διατίθενται στην αγορά παράνομα αντίγραφα των προϊόντων σας ή ότι οι ανταγωνιστές σας χρησιμοποιούν σήματα ομοειδή, αλλά όχι ταυτόσημα, με το σήμα σας.

Τα τελωνεία και η αστυνομία επιβάλλουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στην πρώτη γραμμή —στα σύνορα της ΕΕ και στην εσωτερική αγορά. Για να επιτελέσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους, οι αρχές επιβολής του νόμου χρειάζονται την ενεργό συμμετοχή των κατόχων των δικαιωμάτων. Η συνεργασία είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο: χάρη στις πληροφορίες που παρέχουν οι κάτοχοι δικαιωμάτων, οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να εντοπίζουν ευκολότερα τα εμπορεύματα που είναι ύποπτα για παραβίαση ΔΔΙ και, στη συνέχεια, να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα.

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) έχει αναπτύξει τη δικτυακή πύλη IP Enforcement Portal ώστε να μπορούν οι κάτοχοι δικαιωμάτων να προστατεύουν τα προϊόντα τους από την παραποίηση/απομίμηση ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τους, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους με τις αρχές επιβολής του νόμου στην ΕΕ.

Επιπλέον, για να μπορούν οι τελωνειακές αρχές να ασκήσουν παρέμβαση και να δεσμεύουν τα εμπορεύματα που είναι ύποπτα για παραβίαση ΔΔΙ, πρέπει να υποβάλετε αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών αρχών. Αυτό μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πύλης για την επιβολή των ΔΔΙ.

Το εργαλείο είναι διαθέσιμο στις 23 γλώσσες της ΕΕ και η χρήση του είναι δωρεάν και ασφαλής.

 

Read More