', '' ); */ ?>
11 Μαΐ
By: Rania Zacharopoulou 0

Οι επιπτώσεις της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην ανάπτυξη της βιομηχανικής Τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D-printing)

Σκοπός της παρούσας μελέτης που εκπονήθηκε από το πανεπιστήμιο του Bournemouth και την Technopolis Group είναι να αναλύσει τις επιπτώσεις της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) στην ανάπτυξη βιομηχανικής τρισδιάστατης εκτύπωσης και να αποσαφηνίσει πως το υπάρχον πλαίσιο ΔΙ επιφέρει προστασία στους δικαιούχους ΔΙ.

Με τον όρο 3Διάστατη εκτύπωση αναφερόμαστε γενικότερα σε έναν ευρύτερο όρο για όλες τις σχετικές τεχνολογίες που υιοθετούν την διαδικασία ένωσης υλικών συνήθως μέσω της τεχνικής στρωμάτωσης επί στρωμάτωσης για την δημιουργία αντικειμένων από 3Διάστατο μοντέλο δεδομένων. Από την αρχή της ύπαρξης της για την δημιουργία πρωτοτύπων με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων ως Rapid Prototyping, η 3Διάσταστη εκτύπωση πλέον αναγνωρίζεται ως σύστημα κατασκευής υπό τις ονομασίες Rapid Manufacturing (RM), Digital Manufacturing (DM) Direct Digital ή Manufacturing (DDM).

Εν συνεχεία η μελέτη αναγνωρίζει πιθανούς κινδύνους και πως αυτοί μπορούν να εξαλειφθούν καθώς και ευκαιρίες που χρήζουν αποσαφήνισης για να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα της 3Διάστατης εκτύπωσης στην Ευρώπη. Η μελέτη εστιάζει σε επτά βιομηχανικές εφαρμογές προσθετικής κατασκευής: υγεία, αεροδιαστημική, αυτοκινούμενα, καταναλωτικά αγαθά/ ηλεκτρονικά, ενέργεια, βιομηχανικός εξοπλισμός και εργαλεία καθώς και κατασκευαστικός και οικοδομικός τομέας. Η συγκεκριμένη αναφορά προσδιορίζει τις σχετικές εκτιμήσεις της ΔΙ σύμφωνα με τα διαφορετικά στοιχεία στη διαδικασία της 3Δ εκτύπωσης, για παράδειγμα όπως η σχεδίαση ενός CAD (Computer -Aided Design) αρχείου, κοινή χρήση ενός CAD αρχείου , εκτύπωση CAD αρχείου, διανομή των τελικών προϊόντων και τελικά η αδειοδότηση αυτών. Η διαδικασία της 3Δ εκτύπωσης διαφαίνεται στο παρακάτω σχήμα όπου απεικονίζονται οι φάσεις από το αρχικό ψηφιακό μοντέλο μέχρι την φάση αδειοδότησης του 3Δ τυπωμένου προϊόντος.

Όσον αφορά την μεθοδολογία και δομή της αναφοράς η παρούσα μελέτη αναπτύσσει τεχνικές συλλογής νομικών και ποιοτικών δεδομένων. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε μια ανάλυση που περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του ισχύοντος Ευρωπαϊκού νόμου ΔΙ μαζί με μια συστηματική τεχνική αναθεώρησης με σκοπό την διερεύνηση διαφόρων νομικών ζητημάτων. Τα βασικά θέματα εξετάστηκαν μέσω μιας διαδικασίας χαρτογράφησης των επτά προαναφερόμενων βιομηχανικών τομέων προτού προκύψουν απόψεις της βιομηχανίας, μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων με 41 συμμετέχοντες στη βιομηχανία σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης των απόψεων τους. Η ανάλυση των συνδυασμένων νομικών και βιομηχανικών δεδομένων οδήγησε στα τελικά συμπεράσματα και προτάσεις.

Η παρούσα αναφορά αρχίζει με ένα εισαγωγικό σημείωμα ορίζοντας τα τεχνικά στοιχεία της 3Δ εκτύπωσης πριν από τον προσδιορισμό των σχετικών εκτιμήσεων της ΔΙ σύμφωνα με τα διαφορετικά στοιχεία στην διαδικασία της 3Δ εκτύπωσης (σχεδίαση CAD αρχείου, κοινή χρήση CAD αρχείου, εκτύπωση, διανομή τυπωμένου προϊόντος μέχρι την τελική φάση της αδειοδότησης). Τα κεφάλαια 2-5 ξεκινούν με νομικά θέματα σχετικά με την προστασία, τις εξαιρέσεις και περιορισμούς, παραβάσεις και αδειοδότηση. Συμπεράσματα και δράσεις παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6.

Αναλυτικότερα τα συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται ακολούθως: Οι επιπτώσεις της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην ανάπτυξη της βιομηχανικής Τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D-printing)

Η περίληψη της μελέτης εκπονήθηκε από τον κ. Δημήτριο Σταφυλά, Ηλ. Μηχ & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ), ΜΒΑ, Εξεταστή, Τμήμα Εφευρέσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΕΠΕ), ΟΒΙ.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Μελέτης στο σύνδεσμο:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e193a586-7f8c-11ea-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-124493516

 

 

Read More
11 Μαΐ
By: Rania Zacharopoulou 0

Ενημερωτική μελέτη σχετικά με τα ενδεικτικά αποτελέσματα  αναζήτησης για CORONA VIRUS, SARS, SARS-CoV, COVID-19 καθώς και εφαρμογές  3D-PRINTING και λοιπών τεχνολογιών για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19

Το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (ΣΟΑΣ), γνωστό και ως SARS, είναι ιογενής νόσος του αναπνευστικού συστήματος, ζωονοσικής προέλευσης, η οποία προκαλείται από τον κορονοϊό του SARS.

Η παρούσα πανδημία αφορά τον κορωνοϊό ή κορωναϊό SARS-CoV-2 και προκαλεί την νόσο COVID-19.

Για τον παραπάνω ιό και νόσο είναι δύσκολο να ανακτηθούν σε αυτή την φάση αιτήσεις ΔΕ διότι αυτές διέπονται από το 18μηνο του απορρήτου των οιονδήποτε προσφάτων αιτήσεων για ΔΕ, που σημαίνει πως οι αιτήσεις αυτές δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί και επομένως δεν υπάρχουν στις βάσεις αναζήτησης.

Εν τούτοις, διενεργήθηκαν διάφορες στρατηγικές αναζήτησης. Τα EP που ανακτήθηκαν από τις παραπάνω αναζητήσεις, συσχετίστηκαν κατόπιν με τα ΕΔΕ που έχουν έρθει στον ΟΒΙ.

Οι αναζητήσεις έγιναν στην βάση ελεύθερης πρόσβασης NEW ESPACENET, που δίνει την δυνατότητα αναζήτησης και σε ολόκληρο το έγγραφο καθώς και στη βάση EPOQUE.

Αντιστοίχως, πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό την εξεύρεση κυρίως ΔΕ αναφορικά με ιατρικές / χειρουργικές μάσκες καθώς και ιατρικούς αναπνευστήρες κατασκευασμένα με την τεχνική της Τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D-printing). Επιπλέον, στο γενικότερο πλαίσιο αναζήτησης πιθανών τεχνολογιών για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, συμπεριλαμβάνονται  ΔΕ κατάλληλου ιατρικού εξοπλισμού καθώς και συσκευές/ συστήματα ανίχνευσης και διάγνωσης ατόμων που φέρουν ιατρική μάσκα κατά πόσο  έχουν μολυνθεί με μεταδοτική ασθένεια.

Η εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων EPOQUE (European Patent Office QUEry), WPI (Derwent World Patents Index), NPL (Non Patent Literature).

Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων αυτών παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη με θέμα Ενδεικτικά Αποτελέσματα Αναζήτησης για CORONA VIRUS, SARS, SARS-CoV, COVID-19 & Εφαρμογές 3D-PRINTING και λοιπών Τεχνολογιών για την Καταπολέμηση της Εξάπλωσης της Νόσου COVID-19 .

Read More