', '' ); */ ?>
28 Φεβ
By: Vivi Makri 0

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός: «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας»

Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.): Τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες, οκτακόσια πενήντα έξι ευρώ (420.856,00 €)

(339.400,00€, ΦΠΑ: 81.456,00€).

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΚΠ 6328 /28-02-2023

 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 184678

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 31.3.2023 και ώρα 17:00.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΕΕΣ

Αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Read More
23 Ιούλ
By: Vivi Makri 0

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ΟΒΙ & Δήμου Μυκόνου – Πρόγραμμα Authenticities

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «AUTHENTICITIES» μεταξύ του Οργανισμού Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και του Δήμου Μυκόνου

«Το ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ είναι αιώνιο»

Σήμερα Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 19.00, στο Δημαρχείο Μυκόνου, το Πρόγραμμα AUTHENTICITIES γίνεται μέρος της ζωής του νησιού, των Κυκλάδων, των κατοίκων και των επισκεπτών τους.

Για δυο χρόνια, ο Δήμος Μυκόνου, οι τοπικοί φορείς του νησιού, οι μόνιμοι κάτοικοι της Μυκόνου και το πλήθος των επισκεπτών της θα συνεργαστούν για να αναδείξουν και να πιστοποιήσουν τη Μύκονο ως «αυθεντική/authenticity».

Μετά το Παρίσι, τη Ρώμη, το Μιλάνο, τη Θεσσαλονίκη και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, είναι η σειρά της Μυκόνου να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα AUTHENTICITIES, το οποίο αποτελεί  συντονισμένη προσπάθεια του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης – European Union Intellectual Property Office (EUIPO) σε συνεργασία με τα γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας (πατέντες, designs, trademarks) των χωρών μελών της ΕΕ για την καλλιέργεια νοοτροπίας αγοράς αυθεντικών προϊόντων στους ευρωπαίους πολίτες.

 Το Μνημόνιο θα υπογράψουν ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ Παναγιώτης Κανελλόπουλος και ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς.

Το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας θα θεμελιώσει μια σταθερή συνεργασία που έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση των δημοτών και επισκεπτών του νησιού σε θέματα που αφορούν

  • την καταπολέμηση του παραεμπορίου
  • τη συντεταγμένη συνεργασία ώστε να αποτρέπεται η είσοδος και η εξάπλωση προϊόντων απομίμησης και πειρατείας στο νησί
  • την παραγωγή, εμπορική εξωστρέφεια και αγορά μόνο των αυθεντικών ελληνικών τοπικών προϊόντων ένδυσης, υπόδησης, ποτών, ειδών σπιτιού, κοσμημάτων, χρηστικών αντικειμένων, κ.λπ.
  • την καλλιέργεια κουλτούρας αγοράς αποκλειστικά αυθεντικών προϊόντων
  • τη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας
  • τη στήριξη και ενθάρρυνση των Ελλήνων δημιουργών που ζουν και εργάζονται στο νησί να παράγουν αποκλειστικά αυθεντικά, δικά τους προϊόντα
  • την πάταξη της εμπορίας παραποιημένων αγαθών που συνεπάγεται φοροδιαφυγή
  • τη συμβολή όλων στην προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων που έχουν όλοι όσοι δημιουργούν, κατασκευάζουν, εμπορεύονται μόνο ελληνικά και ποιοτικά προϊόντα

Ενεργή συμμετοχή στην υλοποίηση του Προγράμματος και την προβολή της ιδέας της αυθεντικής πόλης (authenticity) θα έχει και το Σωματείο Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών της Χώρας Μυκόνου.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια στα σχολεία και στις Αρχές  επιβολής (ΣΔΟΕ, Ελληνική Αστυνομία, δημοτική Αστυνομία, τελωνεία, λιμενικό).

 Video ΟΒΙ κατά της παραποίησης/πειρατείας: https://www.youtube.com/watch?v=4nJPZ7NdHzg&t=3s

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

www.obi.gr

https://euipo.europa.eu/ohimportal/el

https://authenti-city.eu/

 

 

 

Read More
04 Δεκ
By: Vivi Makri 0

4.12.2020 –100 χρόνια από το πρώτο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα

100 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 2020, και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα που προστατεύει τον εκσυγχρονισμό και τις καινοτόμες ιδέες, γιορτάζει την πρώτη αίτηση κατοχύρωσης για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας στη χώρα μας.

Με τη συμπλήρωση 100 ετών (1920-2020), θυμόμαστε την πρώτη κατοχύρωση πατέντας στην Ελλάδα και την υπηρεσία εφαρμογής για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο του συστήματος προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας αναφορικά με τις εφευρέσεις.

Το πρώτο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) φέρει τον τίτλο  «Χειροκίνητον πλυντήριον μηχάνημα», 4.12.1920 (Εφευρέτες: Ιωάννης Κ. Μίλτος, Μηχανικός κάτοικος Σικάγου Αμερικής και Κων/νος Σ. Κρίκος, Έμπορος, κάτοικος Αθηνών).

Στα πλούσια αρχεία που παρέλαβε ο ΟΒΙ όταν συστάθηκε το 1988, πήρε στα χέρια του μόνο μία σελίδα που αφορά σε αυτή την κατοχύρωση.

Με τη σκέψη ότι οι παγκόσμιες συνθήκες και συγκυρίες αλλάζουν δραματικά κάθε λεπτό που περνά, οι όροι φυσικής εγγύτητας εκμηδενίζονται και η μεταφορά αρχείων και δεδομένων ψηφιοποιείται, μπροστά σ’ αυτες τις προκλήσεις ο ΟΒΙ δε θα παρέμενε στάσιμος. Ο ΟΒΙ εκσυγχρονίζεται ταυτόχρονα και παρακολουθεί τις εξελίξεις. Πιστεύει πως σημαντικό κεφάλαιο για την ενθάρρυνση της εφευρετικής κοινότητας είναι και η ίδια η γνώση για το σύστημα της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθώς και η δημιουργία φιλικής νοοτροπίας και κουλτούρας.

Γι’ αυτό το σκοπό παρέχει όλες του τις υπηρεσίες πλέον ψηφιακά και αδιάλειπτα τροφοδοτεί το ενδιαφερόμενο κοινό του.

Από το 1920 έως σήμερα έχουν κατατεθεί κατά προσέγγιση 76.000 περίπου αιτήσεις για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ). Σύγχρονα και ανταγωνιστικά βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς  και τεχνολογίες αιχμής. Την τελευταία εικοσαετία (2000-2020) στο ψηφιοποιημένο αρχείο του Οργανισμού τα δεδομένα φτάνουν συνολικά τις 13.100 αιτήσεις για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.

Όραμά μας είναι να συμβάλλουμε στον καινοτομικό προσανατολισμό της χώρας μας, διότι κάθε εποχή καθορίζεται αφήνοντας το στίγμα της από τις εφευρέσεις της.

Επετειακή Έκδοση ΟΒΙ:

http://www.obi.gr/wp-content/uploads/2020/10/album_web.pdf

 

 

 

Read More
13 Ιαν
By: Vivi Makri 0

Μεταπτυχιακό για το Δίκαιο στη Διανοητική Ιδιοκτησία στην Κίνα-Αιτήσεις έως 31.01.2020

Η Εθνική Αρχή Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κίνας (National Intellectual Property Administration, RPC  (CNIPA) σε συνεργασία με το Συμβούλιο Υποτροφιών της Κίνας (China Scholarship Council (CSC)) πραγματοποιεί το 2020 μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας (Master Program on Intellectual Property Law (MIPL). Το πρόγραμμα είναι διετές και περιλαμβάνει ένα χρόνο ακαδημαϊκών σπουδών στην Κίνα στο πανεπιστήμιο Zhongnan University of Economics and Law ή στο Tongji University και έναν χρόνο στη χώρα  διαμονής του υποψήφιου για την πραγματοποίηση της διατριβής.

Απευθύνεται σε υπαλλήλους εθνικών γραφείων/υπηρεσιών διανοητικής ιδιοκτησίας, δικηγόρους, επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες με διετή εμπειρία σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας και πραγματοποιείται στην Αγγλική γλώσσα.

Η Κινεζική Κυβέρνηση (China Scholarship Council) χορηγεί υποτροφία για το πρόγραμμα, η οποία καλύπτει τα δίδακτρα, τα έξοδα διαμονής, μηνιαίο επίδομα και υγειονομική περίθαλψη κατά το πρώτο έτος. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Επιτροπή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας θα αξιολογήσει τις αιτήσεις, προκειμένου να υποβληθεί πρόταση στην Κινεζική Αρχή Διανοητικής Ιδιοκτησίας (CNIPA) για τη συμμετοχή 4 υποψηφίων στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, την αίτηση και τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα 1-5.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

–  Annex 1 :General Introduction to the Master Program in IP Law (2020)

–  Annex 2: Application Form for the Master Program in Intellectual Property Law

Annex 3: Application Form for the Chinese Government Scholarship

Annex 4: Foreigner Physical Examination Form

–  Annex 5 :Introduction to the Collaborative Universities

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα με e-mail στις διευθύνσεις  rzax@obi.gr & mpara@obi.gr, καθώς επίσης να καταθέσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά τα πρωτότυπα έγγραφα σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα CNIPA» στο Πρωτόκολλο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5, 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή  31η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 μμ. To αποτέλεσμα της αξιολόγησης της Επιτροπής θα γνωστοποιηθεί στους αιτούντες με e-mail.

Πληροφορίες:

κα Ράνια Ζαχαροπούλου, τηλέφωνο 210 6183541

κα Βίβιαν Μακρή, τηλέφωνο 210 6183618

Read More
07 Ιαν
By: Vivi Makri 0

Ενημέρωση από το Πρόγραμμα VIP4SME-Artificial Intelligence, IP, Survey on SMEs

Στο πλαίσιο του έργου VIP4SME στο οποίο συμμετέχει ο ΟΒΙ ως εταίρος, διατίθενται από τους συντονιστές ενημερώσεις, όπως παρατίθενται παρακάτω, που αφορούν ενέργειες που έχουν γίνει ή θα γίνουν στο έργο αυτό.

Ακολουθούν ενημερώσεις από WIPO & EPO:


Public consultation on AI and Ip policy

WIPO has launched a public consultation process on artificial intelligence (AI) and intellectual property (IP) policy, inviting feedback on an issues paper designed to help define the most-pressing questions likely to face IP policy makers as AI increases in importance.More on https://www.wipo.int/portal/en/index.html

European patents help commercialise their inventions in Europe.
A survey base study shows how SMEs with diverse profiles leverage European patents to sustain growth in Europe and cites concrete case studies.
Download it at https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=202#tab3

 

Read More
07 Ιαν
By: Vivi Makri 0

Ενημέρωση από το Πρόγραμμα VIP4SME-Best Practice Brochure

Στο πλαίσιο του έργου VIP4SME στο οποίο συμμετέχει ο ΟΒΙ ως εταίρος, διατίθενται από τους συντονιστές ενημερώσεις, όπως παρατίθεται παρακάτω, που αφορούν ενέργειες που έχουν γίνει ή θα γίνουν στο έργο αυτό:

Focus on: Best Practice Brochure

Need ideas on how to involve SMEs and find the right way to continue spreading knowledge and informations on IPR importance and IP protection instruments?

Check out the Best Practice brochure, that summarizes the expertise collected from our partners.

You can use it as a promotional tool as electronical document or print it and disseminate ti to your customers.

Best Practice Brochure

Read More
12 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Anti-counterfeiting Blockathon Forum

The Anti-counterfeiting Blockathon Forum has been announced. The Blockathon Forum is the follow up to the successful EU Blockathon 2018, organised as part of the European Union strategy to build the blockchain ecosystem in the EU.

The Forum will bring together people and organisations to shape and deliver the future anti-counterfeiting infrastructure based on blockchain. The need for such a structured collaboration was clearly indicated during the Blockathon and its follow-up workshop. The Forum will fulfil this task by interconnecting private organisations, enforcement authorities and citizens to support the identification of authentic and counterfeit goods throughout the distribution chain. It will focus on drafting and defining the anti-counterfeiting use case and related pilot with the ultimate goal of delivering the next level of anti-counterfeiting infrastructure based on blockchain.

Apply to be part of the Forum through the online form available on the page www.blockathon.eu.

Read More
12 Φεβ
By: Rania Zacharopoulou 0

Blockathon Forum για την Καταπολέμηση της παραποίησης προϊόντων

Στις 6 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε η έναρξη ενός Φόρουμ Blockathon για την Καταπολέμηση της παραποίησης προϊόντων. Το Φόρουμ Blockathon είναι η συνέχεια του επιτυχημένου EU Blockathon 2018, που οργανώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση του οικοσυστήματος αποκλεισμού στην ΕΕ.

Το Φόρουμ θα συγκεντρώσει ανθρώπους και οργανώσεις για να διαμορφώσουν και να παραδώσουν τη μελλοντική υποδομή κατά της παραποίησης / απομίμησης βασισμένη σε blockchain. Η ανάγκη για μια τέτοια δομημένη συνεργασία επισημάνθηκε σαφώς κατά τη διάρκεια του Blockathon και του εργαστηρίου παρακολούθησης. Το φόρουμ θα εκπληρώσει αυτό το καθήκον διασυνδέοντας ιδιωτικούς οργανισμούς, αρχές επιβολής του νόμου και πολίτες για να υποστηρίξει τον εντοπισμό αυθεντικών και παραποιημένων αγαθών σε όλη την αλυσίδα διανομής.

Μπορείτε να να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής στο φόρουμ μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που διατίθεται στη σελίδα www.blockathon.eu.

 

Read More
23 Ιαν
By: Rania Zacharopoulou 0

Νέα συνεργασία ΟΒΙ – Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

Συμφωνία Συνεργασίας υπέγραψαν ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ με τίτλο “Ο ρόλος της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας την εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης”.

Μέσω της συνεργασίας οι δύο φορείς έθεσαν ως βάση τη δικτύωση του ΟΒΙ με τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης, με απώτερο σκοπό την κατοχύρωση της εφευρετικής τους δραστηριότητας, την προστασία της Διανοητικής τους Ιδιοκτησίας και τελικά την εμπορική αξιοποίησή της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης, το 86% των καταθετών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ είναι φυσικά πρόσωπα, το 16% επιχειρήσεις και μόλις το 2% προέρχονται από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Ο ΟΒΙ με σειρά δράσεων, όπως  η ίδρυση Περιφερειακών Γραφείων στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, το Βόλο, τα Ιωάννινα, την Ξάνθη και την Κομοτηνή, αλλά και μέσω της συνεργασίας με ακαδημαϊκούς- ερευνητικούς, αλλά  και επαγγελματικούς φορείς, επιδιώκει την ποσοτική και ποιοτική αύξηση των καταθέσεων, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΟΒΙ, Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός επεσήμανε τη σημασία της επερχόμενης ίδρυσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στην οποία θα εκπαιδεύονται και θα πιστοποιούνται οι σύμβουλοι ευρεσιτεχνίας σε πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που άπτονται της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Αναφέρθηκε επιπλέον στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΟΒΙ μέσω της ηλεκτρονικής κατάθεσης για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών και των σχεδίων, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή την Άνοιξη του 2019.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης Α΄Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Ιωάννης Βλαχογιάννης και  ο Αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Καθ. Θεόδωρος Λαόπουλος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν με παρουσιάσεις, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Αριστείας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Δρ. Γεώργιος Δρόσος, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Πληροφορικής και Διευθυντής Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΟΒΙ, κ. Σωτήριος Ρόκκος και ο Υπεύθυνος του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης του ΟΒΙ, Δρ. Γεώργιος Ασημόπουλος.

 

 

 

 

Read More
18 Ιαν
By: Rania Zacharopoulou 0

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΟΒΙ –  Συνδέσμων Βιομηχανιών Βιοτεχνιών ΑΜΘ παρουσία Υπουργών

Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή πορεία του για την προώθηση της καινοτομίας σε ολόκληρη τη χώρα, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) προχωρά στην υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Δίκτυο Συνδέσμων Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης (ΔΣΒΒΑΜΘ).  Η υπογραφή του Συμφώνου θα λάβει χώρα σε εκδήλωση που διοργανώνουν από κοινού οι δύο συνεργαζόμενοι φορείς στην Κομοτηνή, στις 21 Ιανουαρίου 2019, παρουσία  του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης – Βιομηχανίας, κ. Αστέριου Πιτσιόρλα και του Υφυπουργού, κ. Ευστάθιου Γιαννακίδη, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν επίσκεψη στην Περιφέρεια ΑΜΘ με σκοπό την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας  στην ακριτική Περιφέρεια.

Η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας  εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ίδρυση και λειτουργία του νέου Περιφερειακού Γραφείου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα στην Ξάνθη και την Κομοτηνή, για το οποίο ο ΟΒΙ προχωρά σύντομα σε συνεργασία και με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Στόχο του εγχειρήματος αποτελεί η  καλύτερη δυνατή δικτύωση του Οργανισμού, τόσο με τον επιχειρηματικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής, όσο και με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, αλλά και με φυσικά πρόσωπα και φορείς, ώστε να προωθήσει τη διασύνδεση της καινοτομίας με την οικονομική παραγωγή, να ενισχύσει την τοπική απασχόληση και να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθ. Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, ο Πρόεδρος του Δικτύου Συνδέσμων ΑΜΘ, κ. Χρήστος Γιορδαμλής, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΒΙ, Δρ. Πρόδρομος Τσιαβός και ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, Δρ. Ιωάννης Καπλάνης.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις των δύο Υπουργών σχετικά με την δυναμική της νέας συνεργασίας αλλά και οι πρωτοβουλίες αναφορικά με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

 

Read More