Rania Zacharopoulou Μάρτιος 6, 2020

Πρόσκληση για προμήθεια 1 επαγγελματικού καταστροφέα εγγράφων βαρέως τύπου

KΠ/3147/6-3-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια  1 επαγγελματικού καταστροφέα εγγράφων βαρέως τύπου Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.                

Το CPV της προμήθειας  είναι: 30191400-9 (Συσκευές Κατατεμαχισμού Εγγράφων)
και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ

Ο καταστροφέας εγγράφων, που θα προμηθευτεί ο φορέας, θα είναι σύμφωνος με τα κατωτέρω χαρακτηριστικά και απαιτήσεις:

 1. Επαγγελματικός καταστροφέας εγγράφων, βαρέως τύπου.
 2. Τάση / συχνότητα λειτουργίας: 400V/ 50 Hz.
 3. Οθόνη LED, για ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας, χειρισμών, μηνυμάτων, κατά προτίμηση στα ελληνικά.
 4. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: Class IE2 ή καλύτερη.
 5. Χαμηλή έκλυση θερμότητας.
 6. Επίπεδο θορύβου λειτουργίας: < 65 dBA.
 7. Κινητήρας ισχύος ≥3.500 W με θερμική προστασία.
 8. Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας: ≥ 10 ώρες.
 9. Τύπος κοπής: τρίμμα (cross cut) P
 10. Βαθμός ασφαλείας: P3 σε cross cut , κατά DIN
 11. Πλάτος εισόδου 428 mm.
 12. Μέγεθος φύλλου κοπής Α4 και Α3.
 13. Αριθμός φύλλων κοπής για το P3 από 90-100 φύλλα (80gr), ταυτόχρονη κοπή.
 14. Κάδος πλαστικός, αφαιρούμενος, χωρητικότητας ≥400 lt, με δυνατότητα τοποθέτησης σακούλας απορριμμάτων.
 15. Κεφαλή κοπής από ατσάλι με εγγύηση 15 έτη κατ’ελάχιστο.
 16. Επιπλέον δυνατότητες κοπής:
  • κοπή σκληρού χαρτονιού,
  • κοπή δισκέτας 3,5″,
  • κοπή CD/DVD,
  • κοπή συνδετήρων,
  • κοπή συρραπτικών,
  • κοπή πιστωτικών καρτών,
 17. Επιπλέον χαρακτηριστικά λειτουργίας:
  • αυτόματη εκκίνηση και παύση,
  • προστασία υπερθέρμανσης,
  • αυτόματη παύση με το άνοιγμα της πόρτας ή/και την πλήρωση του κάδου,
  • ενδείξεις ανοιχτής πόρτας και γεμάτου κάδου,
  • αυτόματη λίπανση,
  • αυτόματη αναστροφή στην εμπλοκή,
  • εξοικονόμηση ενέργειας.
 18. Διαστάσεις έως 1.250 (πλάτος) x750 (ύψος) x 1.600 mm.(βάθος)
 19. Βάρος έως 450 kg.
 20. Δυνατότητα εύκολης μεταφοράς – μετακίνησης (τροχήλατο), με ροδάκια και φρένο.
 21. Εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη, επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας.
 22. Ύπαρξη επίσημου / εξουσιοδοτημένου SERVICE στην Ελλάδα.
 23. Κατασκευή σύμφωνα με διεθνείς απαιτήσεις – προδιαγραφές – οδηγίες κλπ.
 24. Σήμανση CE.
 25. Ασφαλή λειτουργία για προστασία του χρήστη (αποτροπή ατυχήματος).
 26. Προϊόν αμεταχείριστο, σφραγισμένο στην συσκευασία του κατασκευαστή του.
 27. Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας, στα αγγλικά και κατά προτίμηση στα ελληνικά.
 28. Παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας, βύσματα κλπ).
 29. Παράδοση στον χώρο εγκατάστασης.
 30. Εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων.

Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη στην οποία θα περιλαμβάνονται δωρεάν ανταλλακτικά και εργασία διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Θ. Μπούκη 210-6183585
Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.
Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές
Προϋπολογισμός: 9.000 € πλέον ΦΠΑ 24% Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 9ΒΘΞ465ΧΗΥ-9Κ1

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο (εντός 15 ημερών) των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 • Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι: δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00.