Vivi Makri Νοέμβριος 17, 2020

Πρόσκληση  Υποβολής  Προσφορών  για τη στεγανοποίηση (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ) του βατού δώματος (ταράτσας) στον ΟΒΙ

ΚΠ 14104/17-11-2020

Πρόσκληση  Υποβολής  Προσφορών  για τη στεγανοποίηση (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ) του βατού δώματος (ταράτσας), στο κτήριο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  (ΟΒΙ).

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός ενδιαφέρεται για την προμήθεια υπηρεσιών στεγανοποίησης (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ) του βατού δώματος (ταράτσας) και γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Τα CPV της προμήθειας 50700000-2 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κτηρίου) είναι  και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301).

 

Περιγραφή αντικειμένου (δείτε αναρτημένο αρχείο)

Προϋπολογισμός προμήθειας: 19.950,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 612Π465ΧΗΥ-ΤΒΤ.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Στην προσφορά του, κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει εκτός του κόστους Υλικών, Εργασίας  και  κάθε είδους νόμιμης Ασφάλισης του προσωπικού που θα εργασθεί στο εν λόγω έργο.

Επίσης κάθε υποψήφιος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του  και  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος και πριν την επίδοση οικονομικής προσφοράς θα πρέπει, υποχρεωτικά, να επισκεφτεί τους χώρους του κτηρίου ώστε να σχηματίσει καθαρή εικόνα για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου καθώς και για να προβεί στις απαραίτητες επιμετρήσεις υλικών και εργασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
  2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
  3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου:

  1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
  2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
  3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
  4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
  5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
  6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.
  7. Για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ) είτε εφόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, ως ισχύει, Υπεύθυνη Δήλωση  του ιδίου ή του νόμιμου εκπροσώπου (ανάλογα νομικής μορφής) , όπου θα δηλώνει ότι ο ίδιος δεν έχει υποχρέωση να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ) και παράλληλα θα κατονομάζει/δηλώνει ρητά τους προμηθευτές του συνόλου των προϊόντων που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης με τον ΟΒΙ, ακόμη και στο πλαίσιο παροχής εκ μέρους του υπηρεσιών (λχ καθαρισμού κτιρίου), καθώς και τον αντίστοιχο αριθμό ΕΜΠΑ αυτών.

 

Τρόπος πληρωμής

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την εκτέλεση και παράδοση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Η καταβολή και εξόφληση της αμοιβής του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στον κ. Θ. Μπούκη 210-6183585 (tb@obi.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00, στο ακόλουθο e-mail: zlaz@obi.gr  (Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.