Ο ΟΒΙ θέτει σε λειτουργία  νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων Σχεδίων ή Υποδειγμάτων (στο εξής Υπηρεσία). Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Υπηρεσίας, αιτήματα που σχετίζονται με αιτήσεις καταχώρησης Σχεδίων ή Υποδειγμάτων καταχωρούνται στον ΟΒΙ ηλεκτρονικά, μέσω της νέας Υπηρεσίας.

Η χρήση της παρούσας Υπηρεσίας και η  διαδικασία καταχώρησης αιτημάτων διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 259/1997 «Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με τον Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας», της Υπουργικής Απόφασης 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987 «Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον ΟΒΙ και τήρηση βιβλίων», της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 69483/ΔΕΚΝΤ61 «Ηλεκτρονική κατάθεση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Σχετικοί όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές» [ΦΕΚ 2810/Β’/04.07.2019], των διατάξεων του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» [ΦΕΚ 138/Α’/16.06.2011] του άρθρου 41 «Εθνικός Χρόνος» του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ 120/Α’/29.05.2013], του Οικονομικού Κανονισμού και του Κανονισμού Τελών του ΟΒΙ, όπως αυτοί ισχύουν.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να προβαίνει στηn καταχώρηση αιτημάτων που αφορούν αιτήσεις καταχώρησης Σχεδίων ή Υποδειγμάτων, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εγγεγραμμένος  στην Υπηρεσία  και να είναι δικαιούχος/καταθέτης αίτησης καταχώρησης Σχεδίου ή Υποδείγματος ή πληρεξούσιος δικηγόρος.  Η επιβεβαίωση της ταυτότητάς του (αυθεντικοποίηση) πραγματοποιείται με βάση τους κωδικούς  Taxisnet.

Η χρήση της Υπηρεσίας του ΟΒΙ, η οποία προϋποθέτει τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Οργανισμού, γίνεται κατ’ επιλογή του χρήστη, συνεπώς  απαιτείται η συμμόρφωσή του με τους εκάστοτε κανόνες ασφαλείας του εν λόγω συστήματος. Ο χρήστης της Υπηρεσίας ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθή διεκπεραίωση των ως άνω διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια επίσημων αργιών καθώς και κατά τα Σαββατοκύριακα είναι δυνατή η χρήση της Υπηρεσίας.

Τηλεφωνική υποστήριξη της Υπηρεσίας είναι δυνατή μόνον κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:30 έως τις 14:00, στο τηλέφωνο 210 6183508.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία του ΟΒΙ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση της Υπηρεσίας αποτελεί δήλωση βουλήσεως για την αναφορά/εγγραφή προσωπικών στοιχείων του χρήστη.

Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με τον ΟΒΙ του χρήστη του συστήματος. Ο ΟΒΙ συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται  τα στοιχεία καταθετών/δικαιούχων αιτήσεων και των άλλων μερών της διαδικασίας καθώς επίσης μπορεί να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει αποστείλει ο χρήστης της Υπηρεσίας για στατιστικούς λόγους,  σε συμμόρφωση με τον  Γενικό Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μάϊου 2018.

Ειδικότερα, ο ΟΒΙ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ΗΘ χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Με εξαίρεση την εφαρμογή από τον ΟΒΙ των νομικών δεσμεύσεων που υπαγορεύει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ΟΒΙ δε θα διαθέτει προς πώληση ή δημοσιοποίηση τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη της ΗΘ προς τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του.

Περιορισμός Ευθύνης Δικτύου

Ο ΟΒΙ, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα. Ο ΟΒΙ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του είτε πρόκειται για την Υπηρεσία, τον Διαδικτυακό τόπο του  είτε, για κάποιον άλλο διακομιστή ιστοσελίδων (site server) μέσω του οποίου λαμβάνεται και παρέχεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του. Ο ΟΒΙ εφόσον ενημερωθεί για την ύπαρξη σφαλμάτων, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση πραγματοποίηση των αναγκαίων διορθώσεων.

Ως εκ τούτου ο ΟΒΙ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία ή οποιοδήποτε άλλο λόγο προερχόμενο από τη χρήση της Υπηρεσίας και εν γένει των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του Δικτυακού τόπου του ΟΒΙ.

Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της Υπηρεσίας, ο χρήστης πραγματοποιεί την καταχώρηση αιτημάτων που αφορούν Σχέδια ή Υποδείγματα, μέσω των άλλων τρόπων που παρέχει ο ΟΒΙ.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις, ερμηνεύεται δε με βάση τις αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ο χρήστης  της Υπηρεσίας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, μέσω του Διαδικτυακού τόπου του ΟΒΙ,  πριν από την χρήση τους, και σε περίπτωση διαφωνίας να μην προχωρήσει σε χρήση αυτών. Ειδάλλως, τεκμαίρεται η αποδοχή και η παραχώρηση της συγκατάθεσής του.
Ο ΟΒΙ δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης των υπηρεσιών, με προηγούμενη ηλεκτρονική γνωστοποίηση (ανάρτηση στο Διαδικτυακό του τόπο).