Αριθμός Διπλώματος ΟΒΙ
Αριθμός κατάθεσης ΟΒΙ / Ημ/νία  
Αριθμός Παραλαβής ΟΒΙ
Ημερομηνία Χορήγησης ΟΒΙ
Αρ. Κατάθεσης ΕΓΔΕ / Ημ/νία  
Αρ. Δημοσ. ΕΓΔΕ / Ημ/νία  
Ταξινόμηση Διεθνής / Locarno  
Αριθμός Προτεραιότητας
Χώρα Προτεραιότητας
Ημερομηνία Προτεραιότητας
Δικαιούχος
Εφευρέτης
Πληρεξούσιος
Τίτλος Εφεύρεσης
Δραστική Ουσία Συμπληρωματικών Πιστοποιητικών