Ο ΟΒΙ θέτει σε κανονική λειτουργία τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κατάθεσης Αίτησης Καταχώρησης Σχεδίου ή Υποδείγματος και Κατάθεσης Αίτησης Μεταβολών.  Οι υπηρεσίες αυτές αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO).

Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, όλες οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για καταχώρηση Σχεδίου ή Υποδείγματος ή για υποβολή Αιτήματος Μεταβολής στον ΟΒΙ θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογραμμένες και θα κατατίθενται στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ.

Για να χρησιμοποιήσετε τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κατάθεσης Αίτησης για Σχέδιο ή Υπόδειγμα ή για Μεταβολή, θα πρέπει να διαθέτετε αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή και να έχετε εγγραφεί προηγουμένως στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ (αποτελεί προϋπόθεση η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ).

Τα στοιχεία εισόδου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Σχέδια ή Υποδείγματα είναι αυτά με τα οποία έχετε εγγραφεί και αυθεντικοποιηθεί κατά την εγγραφή σας στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ.

Με τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αίτησης για Σχέδιο ή Υπόδειγμα δημιουργείται ένα αρχείο pdf, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία της αίτησης. Το pdf αποθηκεύεται αυτόματα στην Ηλεκτρονική σας Θυρίδα. Αφού ελέγξετε προσεκτικά το περιεχόμενό του, πρέπει να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να το υπογράψετε ψηφιακά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταθέσετε (ανεβάσετε) το ψηφιακά υπογραμμένο pdf στην Ηλεκτρονική σας Θυρίδα, το οποίο και θα επέχει θέση κανονικής αίτησης για Σχέδιο ή Υπόδειγμα.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και περιορισμούς, καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη διαδικασία. Η εγγραφή σας καθώς και η σύνδεση/χρήση της υπηρεσίας αποτελεί αποδοχή όλων αυτών των όρων και περιορισμών και της αντίστοιχα περιγραφόμενης διαδικασίας.

Σύνδεση

Εγγραφή

Όροι Χρήσης & Περιορισμοί

Ο ΟΒΙ θέτει σε κανονική λειτουργία την υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αίτησης Καταχώρησης Σχεδίου ή Υποδείγματος μέσω της Ηλεκτρονικής Θυρίδας.

Από την ημερομηνία έναρξης της κανονικής λειτουργίας, όλες οι Ηλεκτρονικές Αιτήσεις για καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος στον ΟΒΙ θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογραμμένες και θα κατατίθενται στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αίτησης για Σχέδιο ή Υπόδειγμα θα πρέπει να διαθέτετε αναγνωρισμένη ψηφιακή υπογραφή και να έχετε εγγραφεί προηγουμένως στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ.

Τα στοιχεία εισόδου στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Αίτησης για Σχέδιο ή Υπόδειγμα είναι αυτά με τα οποία έχετε εγγραφεί και αυθεντικοποιηθεί κατά την εγγραφή σας στην Ηλεκτρονική Θυρίδα του ΟΒΙ.

Ως ηλεκτρονική κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος νοείται η διαβίβαση μέσω διαδικτύου προς τον ΟΒΙ του αιτήματος καταχώρησης σχεδίου ή υποδείγματος με τα στοιχεία του άρθρου 20 παρ. 2 του π.δ. 259/1997.

Στην ηλεκτρονική κατάθεση μπορεί να επισυνάπτονται τα έγγραφα του άρθρου 20 παρ. 3 του π.δ. 259/1997.

Η πραγματοποίηση συναλλαγών με τον ΟΒΙ με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Οργανισμού γίνεται κατ’ επιλογή του συναλλασσόμενου και απαιτείται η συμμόρφωσή του με τους εκάστοτε κανόνες ασφαλείας του εν λόγω συστήματος.

Οιοσδήποτε προβαίνει στη καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος, θα πρέπει να είναι ο δημιουργός του ή ο καθολικός ή ειδικός διάδοχος του ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του.

Η ηλεκτρονική κατάθεση γίνεται δεκτή και θεωρείται κανονική, εφόσον πληροί τους όρους των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 20 του π.δ. 259/1997.

Η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης σχεδίου ή υποδείγματος διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 79 του νόμου 4144/2013, του π.δ. 259/1997, της Υπουργικής Απόφασης 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987, του ν. 1733/1987, του Οικονομικού Κανονισμού και του Κανονισμού Τελών του ΟΒΙ, όπως αυτοί ισχύουν.

Ο χρήστης της Υπηρεσίας ευθύνεται αποκλειστικά για την ορθή διεκπεραίωση των ως άνω διαδικασιών για την καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος.

Κατά τη διάρκεια επίσημων αργιών καθώς και κατά τα Σαββατοκύριακα είναι δυνατή η χρήση της Υπηρεσίας.  

Τηλεφωνική υποστήριξη του συστήματος είναι δυνατή μόνον κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:30 έως τις 14:00, στο τηλέφωνο 210 6183508.

Περιορισμός Ευθύνης Δικτύου

Ο ΟΒΙ, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα. Ο ΟΒΙ σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου του, είτε πρόκειται για τον Διαδικτυακό τόπο του,είτε, για κάποιον άλλο διακομιστή ιστοσελίδων (site server) μέσω του οποίου λαμβάνεται και παρέχεται το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του. Ο ΟΒΙ εφόσον ενημερωθεί για την ύπαρξη σφαλμάτων, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση πραγματοποίηση των αναγκαίων διορθώσεων.

Ως εκ τούτου ο ΟΒΙ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν αποθετικές ζημίες ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία, προερχόμενη από την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του Δικτυακού τόπου του ΟΒΙ.

Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της Υπηρεσίας, ο χρήστης πραγματοποιεί την καταχώρηση του σχεδίου ή υποδείγματος, μέσω των άλλων τρόπων που παρέχει ο ΟΒΙ (αυτοπρόσωπη κατάθεση ή αποστολή των αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων με ταχυδρομείο ή τηλεαντιγράφημα).

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις, ερμηνεύεται δε με βάση τις αρχές της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Ο χρήστης  της Υπηρεσίας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχτεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, μέσω του Διαδικτυακού τόπου του ΟΒΙ,  πριν από την χρήση τους, και σε περίπτωση διαφωνίας να μην προχωρήσει σε χρήση αυτών. Ειδάλλως, τεκμαίρεται η αποδοχή και η παραχώρηση της συγκατάθεσης του.
Ο ΟΒΙ δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης των υπηρεσιών, με προηγούμενη ηλεκτρονική γνωστοποίηση (ανάρτηση στο Διαδικτυακό του τόπο).

Διαδικασία Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Η διαδικασία Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Βιομηχανικών Σχεδίων στον ΟΒΙ αποτελείται από τα παρακάτω στάδια:

  • 1. Εγγραφή στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Θυρίδας του ΟΒΙ και δημιουργία Προσωπικής Θυρίδας (μία φορά μόνο).
  • 2. Σύνδεση στη διαδικτυακή υπηρεσία του ΟΒΙ (προυποθέτει εγγραφή) για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσιες Σχεδίων ή Υποδειγμάτων (Κατάθεση νέας αίτησης ή Μεταβολή).
  • 3. Συμπλήρωση στοιχείων αίτησης στην ηλεκτρονική φόρμα και ανέβασμα αρχείων με εικόνες και σχετικά έγγραφα. Η επιτυχής υποβολή τεκμαίρεται από την απόδοση αριθμού παραλαβής και την δημιουργία σχετικού αποδεικτικού (αρχείο pdf).
  • 4. Το αποδεικτικό παραλαβής (αρχείο pdf) κατατίθεται αυτόματα στην Προσωπική σας Θυρίδα. Κατεβάζετε το αποδεικτικό παραλαβής στον υπολογιστή σας και το υπογράφετε ψηφιακά.
  • 5. Καταθέτετε (ανεβάζετε) το ψηφιακά υπογραμμένο αποδεικτικό παραλαβής στην Ηλεκτρονική σας Θυρίδα.
  • 6. Τέλος, φροντίζετε για την έγκαιρη πληρωμή των τελών κατάθεσης, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οδηγίες

Για τη χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Βιομηχανικών Σχεδίων στον ΟΒΙ παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Χρησιμοποιήστε κατά προτίμηση ενημερωμένες εκδόσεις των προγραμμάτων περιήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer).

2. Συμπληρώνετε τα πεδία των ονομάτων και διευθύνσεων με κεφαλαία γράμματα(εξαιρείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

3. Αγνοείστε την προειδοποίηση μη εγκυρότητας του πιστοποιητικού ασφαλείας (SSL) που θα εμφανιστεί κατά τη σύνδεσή σας (είναι αναμενόμενο κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας).

4. Τα αρχεία εικόνων που μπορείτε να εισάγετε για τη συμπλήρωση της αίτησής σας πρέπει να είναι σε μορφή jpg.

5. Τα αρχεία εγγράφων που μπορείτε να εισάγετε για τη συμπλήρωση της αίτησής σας πρέπει να είναι σε μορφή pdf.