Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, είναι ΝΠΙΔ οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές. Ιδρύθηκε με το νόμο 1733/87 και ξεκίνησε τη λειτουργία του από 01.01.1988.

Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο ΟΒΙ αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

Διεύθυνση Γραμματείας Διοίκησης

Διεύθυνση Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων

Τμήμα Καταθέσεων και Χορηγήσεων
Τμήμα Παραλαβής Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Κοινοτικών Αιτήσεων
Τμήμα Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων
Τμήμα Παρακολούθησης Μεταβολών και Τελών

Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων

Τμήμα Τυπικού Ελέγχου
Τμήμα Μηχανολογικών Εφευρέσεων
Τμήμα Χημικών και Βιοτεχνολογικών Εφευρέσεων
Τμήμα Εφευρέσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Τμήμα Ελέγχου και Προώθησης Καινοτομιών
Υπηρεσιακή Μονάδα Ποιοτικού Ελέγχου και Διόρθωσης Δεδομένων
Μεταφραστικό Τμήμα

Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης

Τμήμα Διεθνών Θεμάτων

Διεύθυνση Τεχνολογικής Πληροφόρησης

Τμήμα Τεχνολογικής Πληροφόρησης & Διάδοσης της Καινοτομίας
Υπηρεσία Μίας Στάσης

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Υπηρεσιών Πληροφορικής

Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων
Τμήμα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων
Υπηρεσία Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης

Οικονομική Διεύθυνση

Τμήμα Λογιστηρίου
Υπηρεσία Προμηθειών

Διεύθυνση Δικαστικού

και

Τμήμα Επικοινωνίας
Τμήμα Ασφαλείας και Κτιρίου

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Στο πλαίσιο αυτό:

Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις στην Ελλάδα, χορηγώντας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και άλλους τίτλους προστασίας
Κατοχυρώνει τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Προστατεύει τα εμπορικά σήματα

Προστατεύει τα βιομηχανικά σχέδια

Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, για την προστασία της εφεύρεσης σε οποιαδήποτε από τα κράτη-μέλη της Σύμβασης του Μονάχου.

Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής διεθνών αιτήσεων με τη Συνθήκη Διεθνούς Συνεργασίας, γνωστή ως Patent Cooperation Treaty (PCT), όπου με την κατάθεση μιας μόνο αίτησης μπορεί κανείς να ζητήσει την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε όλα τα κράτη-μέλη της.

Επίσης, λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων διεθνών σημάτων (Πρωτόκολλο της Μαδρίτης) και ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων σε διεθνές και σε κοινοτικό επίπεδο.

Έχει αναπτύξει πρωτοποριακή υπηρεσία τεχνολογικής πληροφόρησης για τεχνικά και άλλα πληροφοριακά στοιχεία από διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Ευρώπης, των Η.Π.Α. και της Ιαπωνίας, μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων αλλά και των αρχείων του ΟΒΙ με εθνικά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας και μικροφίλμς
Λειτουργεί  επτά περιφερειακά γραφεία,   στην Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, τον Βόλο, την Ξάνθη και την Κομοτηνή, με σκοπό να παρέχει τις υπηρεσίες της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο

Καταχωρεί τις Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας σε ειδικό μητρώο

Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες για το ισχύον νομοθετικό σύστημα, στο χώρο των αρμοδιοτήτων του, την κατοχύρωση των εφευρέσεων και τη σωστή πολιτική προστασίας

Εκδίδει έντυπα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του

Διαθέτει για το κοινό του τεχνική και νομική μη δανειστική βιβλιοθήκη

Συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού

Γνωμοδοτεί για διάφορα θέματα

Συνεργάζεται με   ομοειδείς εθνικούς και διεθνείς Οργανισμούς,    και εκπροσωπεί την Ελλάδα στις συνεδριάσεις των οργάνων τους

Προετοιμάζει και ελέγχει την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών σε θέματα προστασίας εφευρέσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας γενικότερα

Ενεργεί συστηματικά για τον εκσυγχρονισμό, την ενδυνάμωση του συστήματος προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την ενθάρρυνση της καινοτομίας. Μέσα από την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων, διευρύνει τον αριθμό των εφευρετών, επιχειρήσεων και άλλων νομικών προσώπων (π.χ. ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα) που χρησιμοποιούν το σύστημα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και παράλληλα φροντίζει για την διαρκή προσαρμογή του συστήματος   στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των Ελλήνων χρηστών και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών  προσαρμοσμένων στις νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή πραγματικότητα.

Η δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένες μη εμπορικές βάσεις δεδομένων, το μοναδικό στην Ελλάδα εξειδικευμένο προσωπικό, οι ψηφιακές υπηρεσίες και, ειδικότερα, η τεχνογνωσία που ο ΟΒΙ έχει αναπτύξει στην πορεία του από το 1988 αποτελούν τα  κύρια χαρακτηριστικά του, ως  ενός αξιόπιστου φορέα σε θέματα προστασίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και παροχής τεχνολογικής πληροφόρησης.

Ο Οργανισμός έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων, την καταχώριση των εμπορικών σημάτων και των βιομηχανικών σχεδίων & υποδειγμάτων, καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.