Τα τέλη που προορίζονται για τη λειτουργία του μητρώου σημάτων και των λοιπών μητρώων για δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που τηρεί ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, καθώς και για την εν γένει λειτουργία του Οργανισμού και εισπράττονται από αυτόν, καθορίζονται στο άρθρο 87 του Ν. 4679/2020.

Αναλυτική καταγραφή υπάρχει στον κανονισμό τελών του Οργανισμού.

Κανονισμός Τελών ΟΒΙ