( Τα Τέλη ισχύουν από την 1η Απριλίου 2010 )

 

Τέλος κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας (Άρθρο 24 παρ. 2 ν. 1733/87)

50,00

Τέλος για κάθε αξίωση που περιέχεται στην αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας πέραν της δεκάτης (Άρθρο 19 παρ. 6, ν.1733/1987).

30,00 ανά αξίωση

Τέλος χορήγησης για τα Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας (Άρθρο 19 παρ 5 και 6, Άρθρο 24 παρ. 1, 1733/1987)

100,00

Τέλος για καταχώριση Μεταβιβάσεων ή Αδειών Εκμετάλλευσης ή άλλων Τροποποιήσεων Δικαιωμάτων ή Αλλαγής Επωνυμίας ή Νομικής Μορφής δικαιούχου Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας. (Άρθρο 24 παρ. 1 και 2 ν. 1733/1987)

200,00

Ετήσια τέλη για την προστασία των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας: (Άρθρο 19 παρ. 6 και άρθρ. 24 παρ. 2 ν.1733/1987)
  πρώτος χρόνος προστασίας

0

  δεύτερος >>

0

  τρίτος >>

20,00

  τέταρτος >>

50,00

  πέμπτος >>

80,00

  έκτος >>

90,00

  έβδομος >>

100,00