(Λογαριασμός ΕΓΔΕ: Account No: 3 338 800 00(BLZ 700 800 00)
{διαδικασία Single Euro Payment Area (SEPA)}
IBAN DE20 7008 0000 0333 8800 00
BIC DRESDEFF700
Commerzbank AG
Leopoldstrasse 230, 80807  München,  Germany

Διαδικαστικά Τέλη ΕΓΔΕ (ισχύουν από 01.04.20)

(Άρθρα 2 του Κανονισμού των Τελών)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε την σελίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στους συνδέσμους: 

 http://www.epo.org/applying/forms-fees/payment.html

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/etc/se3/p1.html