( Ισχύει από την 1η Μαρτίου 2012 )

 

Τέλος για χορήγηση Πιστοποιητικών Προτεραιότητας από τον ΟΒΙ για τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας (Άρθρο 2 παρ. 13 δ) ν. 1733/1987)

 50,00

 Τέλος για χορήγηση άλλων Βεβαιώσεων από τον ΟΒΙ (Άρθρο 2 παρ. 13 εδ. δ) ν.1733/1987

 20,00

Τέλος αγοράς του Ειδικού Δελτίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε οπτικό δίσκο (CD):
  Τεύχη Α’ & Β’ μαζί ανά δίσκο

2,00

  Ετήσια συνδρομή Εσωτερικού για τα τεύχη Α’ & Β’ μαζί

22,00

  Ετήσια συνδρομή Εξωτερικού για τα τεύχη Α΄& Β’ μαζί (Άρθρο 4 παρ. 3, άρθρο 24 παρ. 1 ν. 1733/1987)

44,00

Τέλος Αντιγράφων Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
  Ανά σελίδα μετά την εικοστή

0

  Βεβαιωμένων Εφάπαξ

20,00

  Ανά σελίδα μετά την εικοστή (Αρθρο 2 παρ. 13 εδ. δ) ν. 1733/1987

0,20

  Αλλοδαπών τίτλων (κατόπιν παραγγελίας στο εξωτερικό) 1,00 (ανά σελίδα)
Τέλος για εκθέσεις προέρευνας (για αποτελέσματα μέχρι 60 εγγραφές/τίτλους)
Τέλος για αποτελέσματα εκθέσεων προέρευνας επιπλέον των 60 εγγραφών/τίτλων

60,00

2,00 (κάθε επιπλέον εγγραφή/τίτλο)

Τέλος για τη Γνωμοδότηση από τον ΟΒΙ σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 5 ν. 1733/87 (παροχή υπηρεσίας) Κατά περίπτωση καθορίζεται από το ΔΣ του ΟΒΙ
Τέλος παροχής υπηρεσιών της ΚΥΑ 11970/Β0012 (σε εκτέλεση του άρθρου 71 του Ν. 3842/2010)

1.000