', '' ); */ ?>
1 20 May
By: Vivi Makri 0

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε Τμήματα (lots) για το έργο «Οργάνωση Υπηρεσίας για την ενίσχυση Νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη διερεύνηση και κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας”

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτόύ Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε Τμήματα (lots) για το έργο «Οργάνωση Υπηρεσίας για την ενίσχυση Νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη διερεύνηση και κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ» με κωδικό MIS 5104584, ΣΑΕ Ε1191 (Κωδ. 2021ΣΕ11910013).

Προϋπολογισμός:

 

1.898.874,19 € (χωρίς ΦΠΑ) και 2.354.604,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ύψους 455.729,81 € ).

 

Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Αριθμός Διακήρυξης: ΚΠ 7367/20-5-2022
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 161285, 161306. 161314
Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (ΕΣΗΔΗΣ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 27/06/2022 και ώρα 15:00.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

Αρχεία Διαγωνισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:

ΕΕΕΣ ΤΜΗΜΑ 1

ΕΕΕΣ TMHMA 2

ΕΕΕΣ TMHMA 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

Read More
1 15 Apr
By: Vivi Makri 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (10 Οθόνες) του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΚΠ/4815/15-4-2021

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (10 οθόνες).

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού :

Οι τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου υλικού και λογισμικού περιγράφονται στον σύνδεσμο:  Προδιαγραφές

Οι τεχνικές προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συμπληρωμένους τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, με σαφήνεια, αναφερόμενοι σε τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή σε τεχνικές δηλώσεις των κατασκευαστών.

Επίσης στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφονται το κόστος ανά είδος εξοπλισμού και το συνολικό κόστος της προσφοράς.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 2.000 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας για τον εξοπλισμό έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με αριθμό 9Λ1Φ465ΧΗΥ-ΤΡΗ

Το CPV της προμήθειας είναι:  30200000-1 (Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες) και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) είναι EL301.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail  στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr),  μέχρι τη Δευτέρα 26 Απριλίου  2021 και  ώρα 14:00.

 

 

Read More
1 17 Mar
By: Vivi Makri 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού Adobe Acrobat Pro DC for Teams

ΚΠ 3455/17-3-2021

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια δέκα (10) Αδειών Χρήσης Λογισμικού Adobe Acrobat pro DC for Teams με ετήσια δέσμευση, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η περιγραφή των αδειών χρήσης είναι:

Adobe Acrobat DC for Teams (Pro Subscription, annual, multi-license)

Ποσότητα : 10 licenses

Τo CPV του έργου είναι:

72416000-9 (Παροχείς Υπηρεσιών Εφαρμογών)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν την τιμή ανα άδεια χρήσης, ανά μήνα, καθώς και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη στο τηλ. 210-6183507 ή

στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 2.150€ πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό

ΑΔΑ: 6ΧΧ0465ΧΗΥ-ΣΗΛ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομιμοποιητικών εγγράφων.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr), μέχρι την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

Read More
4 15 Feb
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (WebCameras και Ακουστικά) του ΟΒΙ

ΚΠ/2165/15-2-2021

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, 20x USB Cameras και 20x Ακουστικά USB Headsets

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τεχνικές Προδιαγραφές Εξοπλισμού

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν συμπληρωμένους τους πίνακες τεχνικών προδιαγραφών, με σαφήνεια, αναφερόμενοι σε τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών ή σε τεχνικές δηλώσεις των κατασκευαστών.

Επίσης στις προσφορές θα πρέπει να αναγράφονται το κόστος ανά είδος εξοπλισμού και το συνολικό κόστος της προσφοράς.

Για πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές επικοινωνήστε με τον κο Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 3.000 € πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας για τον εξοπλισμό έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» αριθμό: Ω3Ξ8465ΧΗΥ-ΜΘΚ.

Τα CPV της προμήθειας είναι:

 • 30237240-3 Κάμερες Ιστού,
 • 32342100-3 Ακουστικά Κεφαλής

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) είναι EL301.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 4. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι: δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail  στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr),  μέχρι την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

 

 

Read More
4 02 Feb
By: Vivi Makri 0

Έρευνα αγοράς για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών & υλικών μηχανογράφησης

ΚΠ/1467/2-2-2021

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και υλικών μηχανογράφησης, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τα CPV της προμήθειας είναι:

 • Toner Cartridges: 30125100-2
 • Ink Cartridges: 30192113-6
 • Αποθ. Μέσα: 30234000-8

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Λίστα Αναλωσίμων :  δείτε το αρχείο Λίστα Προμήθειας Αναλωσίμων Εκτυπωτών_2021

Επισημαίνεται  ότι τα αναλώσιμα των εκτυπωτών πρέπει να είναι τα γνήσια των αντίστοιχων κατασκευαστών εκτυπωτών (HP, Samsung, Xerox, Kyocera, κτλπ).

Επισημαίνεται ότι, εάν ο συγκεκριμένος κωδικός του αναλωσίμου έχει καταργηθεί από την επίσημη κατασκευάστρια εταιρεία ή αντιπροσωπεία, θα πρέπει να αποσταλεί σχετική επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας και σε αυτήν την περίπτωση θα γίνεται αποδεχτή προσφορά με ανακατασκευασμένα  αναλώσιμα για τον συγκεκριμένο κωδικό.

‘Ολες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα είδη των αναλωσίμων, τον κωδικό αναλωσίμου,  τιμή/ τεμ, και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα είδη των αναλωσίμων.

Προϋπολογισμός: 10.000€ πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: Ω30Μ465ΧΗΥ-ΚΣΓ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου:

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr),  μέχρι την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

 

 

Read More
4 26 Jan
By: Vivi Makri 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού IBM Informix WRKGRP Edition με ετήσια διάρκεια

ΚΠ 961/26-1-2021

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού IBM Informix WRKGRP Edition με ετήσια διάρκεια. Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Το CPV της προμήθειας είναι:

 • 48610000-7 (Συστήματα βάσεων δεδομένων)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Προδιαγραφές Προμήθειας

Τίτλος Λογισμικού : IBM Informix WRKGRP Edition CPU Option Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription

Κατασκευαστής : IBM

Part Number : E08SQLL
Quantity : Εκατό (100) Units
IBM Customer Number : 581400

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα παραπάνω προϊόντα/υπηρεσίες καθώς και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη στο τηλ.: 210-61 83 507, e-mail: lgal@obi.gr ή με τον κ. Κ. Πανταζή στο τηλ.: 210-61 83 545, e-mail: knp@obi.gr.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 3.550 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 94Ε8465ΧΗΥ-Ε0Μ.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 4. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι:δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση

 

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr),  μέχρι την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00.

 

Read More
1 21 Jan
By: Rania Zacharopoulou 0

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού τύπου Α4

ΚΠ 779/21-1-2021

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,  που εδρεύει στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διενεργεί  έρευνα αγοράς  με σκοπό  την προμήθεια 1.100 δεσμίδων φωτοτυπικού χαρτιού διαστάσεων Α4, χρώματος Λευκό.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (1.100 Δεσμίδες)

Βάρος: 80 gr/m2,

Χρώμα: Λευκό

Tέφρα 10,6% κ.β.,

Πάχος: 107μm,

Μάζα ανά Μονάδα: 78,6g/sq.m.

Ποσότητα ανά δεσμίδα: 500 φύλλα

Αριθμός Δεσμίδων: 1.100

Χρόνος Παράδοσης: 2-4 ημέρες

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προδιαγραφές.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: Ω1ΚΕ465ΧΗΥ-Ζ9Ξ.

Προϋπολογισμός: 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη της προμήθειας είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο ασφαλιστικής, φορολογικής ενημερότητας και  των νομιμοποιητικών εγγράφων.

Τρόπος πληρωμής

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την εκτέλεση και παράδοση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Για πρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα  Ζ. Λαζαρίδου στο emailzlaz@obi.gr

Προθεσμία υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι την Παρασκευή 29.1.2021 και ώρα 14.00, στo ακόλουθο e-mail: zlaz@obi.gr (Z. Λαζαρίδου).

Read More
1 20 Jan
By: Vivi Makri 0

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής  του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΚΠ 734/20-1-2021

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες,  κρεμοσάπουνο).

Πιο αναλυτικά:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 • ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ-ΖΑΚ (125 κιβώτια των 20 τεμαχίων το κάθε ένα)

Μορφή :Γκοφρέ, μονόφυλλη λευκή, διαστ. Φύλλου 23Χ25 εκ.

Βάρος 230gr

Σύνθεση:100% λευκασμένος χημικός πολτός.

Συσκευασία κιβωτίου : 20 τεμάχια των 200 φύλλων (4000 φύλλα)

 • ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (3.000 ρολά)

Ρολό υγείας γκοφρέ 86gr 230 φύλλα, δίφυλλο 24 μέτρα

 • ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ (100 λίτρα)

Υγρό σαπούνι χεριών 100 λίτρα σε συσκευασίες  των 4 λίτρων

Τα CPV του έργου είναι:

 • Χαρτί υγείας (33761000-2)
 • Χάρτινες χειροπετσέτες (33763000-6)
 • Σαπούνι (33711900-6)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας, είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προδιαγραφές.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: ΨΠΨΝ465ΧΗΥ-82Δ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη της προμήθειας είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Προϋπολογισμός: 2.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση των  τιμολογίων θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την εκτέλεση και παράδοση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην κα. Λαζαρίδου  στο email: zlaz@obi.gr .

Προθεσμία υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Πέμπτη 28.1.2021 και ώρα 14:00, στο e-mail:  zlaz@obi.gr.

Read More
1 04 Dec
By: Vivi Makri 0

Έρευνα αγοράς για Υπηρεσίες Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίου ΟΒΙ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής για τον ΟΒΙ, για την ανάδειξη αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης των εγκαταστάσεων του κτιρίου του για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο όλες τις απαραίτητες πληροφορίες:

Συντήρηση Εγκαταστάσεων Κτιρίου ΟΒΙ

 

Read More
2 17 Nov
By: Vivi Makri 0

Πρόσκληση  Υποβολής  Προσφορών  για τη στεγανοποίηση (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ) του βατού δώματος (ταράτσας) στον ΟΒΙ

ΚΠ 14104/17-11-2020

Πρόσκληση  Υποβολής  Προσφορών  για τη στεγανοποίηση (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ) του βατού δώματος (ταράτσας), στο κτήριο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας  (ΟΒΙ).

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός ενδιαφέρεται για την προμήθεια υπηρεσιών στεγανοποίησης (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ) του βατού δώματος (ταράτσας) και γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Τα CPV της προμήθειας 50700000-2 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κτηρίου) είναι  και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301).

 

Περιγραφή αντικειμένου (δείτε αναρτημένο αρχείο)

Προϋπολογισμός προμήθειας: 19.950,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 612Π465ΧΗΥ-ΤΒΤ.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Στην προσφορά του, κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει εκτός του κόστους Υλικών, Εργασίας  και  κάθε είδους νόμιμης Ασφάλισης του προσωπικού που θα εργασθεί στο εν λόγω έργο.

Επίσης κάθε υποψήφιος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του  και  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος και πριν την επίδοση οικονομικής προσφοράς θα πρέπει, υποχρεωτικά, να επισκεφτεί τους χώρους του κτηρίου ώστε να σχηματίσει καθαρή εικόνα για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου καθώς και για να προβεί στις απαραίτητες επιμετρήσεις υλικών και εργασίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου:

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.
 7. Για την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ) είτε εφόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, ως ισχύει, Υπεύθυνη Δήλωση  του ιδίου ή του νόμιμου εκπροσώπου (ανάλογα νομικής μορφής) , όπου θα δηλώνει ότι ο ίδιος δεν έχει υποχρέωση να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ) και παράλληλα θα κατονομάζει/δηλώνει ρητά τους προμηθευτές του συνόλου των προϊόντων που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης με τον ΟΒΙ, ακόμη και στο πλαίσιο παροχής εκ μέρους του υπηρεσιών (λχ καθαρισμού κτιρίου), καθώς και τον αντίστοιχο αριθμό ΕΜΠΑ αυτών.

 

Τρόπος πληρωμής

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την εκτέλεση και παράδοση της προμήθειας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Η καταβολή και εξόφληση της αμοιβής του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στον κ. Θ. Μπούκη 210-6183585 (tb@obi.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00, στο ακόλουθο e-mail: zlaz@obi.gr  (Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

 

 

Read More