', '' ); */ ?>
2 19 Mar
By: Rania Zacharopoulou 0

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για το έργο “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ”

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΚΠ 3639/ΓΔ 546/19.3.2020 απόφαση Γενικού Διευθυντή του ΟΒΙ, η προθεσμία υποβολής προσφορών, όπως αυτή ορίζεται στην από 05.03.2020, και με αριθμό πρωτοκόλλου ΚΠ/2999/2020 Διακήρυξη «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)» (ΑΔΑΜ 20PROC006382838 2020-03-05), παρατείνεται έως την Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί, αντί την 23η Μαρτίου 2020 και ώρα 10:30, την 10η Απριλίου 2020 και ώρα 10:30.

 

Read More
4 12 Mar
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια Άδειών Χρήσης Λογισμικού SQL Device CAL

ΚΠ 3338/12-3-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενδιαφέρεται για την Προμήθεια  Αδειών Χρήσης Λογισμικού Microsoft SQL Device CALs (Ετήσιο Software Assurance) με διάρκεια ένα (1) έτος , γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

H τρέχουσα σύμβαση Open Value με αριθμό: Agreement ID : V5698252, περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

License Pool Product Family Version Active SA Quantity
Servers SQL – Device CAL 2019 52

 

Κωδικός CPV: 724100007 (Υπηρεσίες Παρόχου)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα παραπάνω προϊόντα / υπηρεσίες καθώς και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες που αφορούν τα τεχνικά στοιχεία, επικοινωνήστε με τον  κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 2.800 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό  ΑΔΑ: ΨΙΜΔ465ΧΗΥ-Ι16, τμήμα της οποίας αποτελεί η εν λόγω ανάθεση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 4. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι: δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr),  μέχρι την Τετάρτη 18/3/2020 και ώρα 14:00.

 

 

Read More
4 12 Mar
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αδειών χρήσης MS Office 365 Business και Exchange Online Plan 1 για τις ανάγκες της Ακαδημίας του ΟΒΙ

ΚΠ 3339/12-3-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ενδιαφέρεται για την Προμήθεια, με ετήσια δέσμευση, Αδειών Χρήσης Λογισμικού Office 365 Business και  Exchange Online Plan 1 (e-mail services) και γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τo CPV της προμήθειας είναι: 72410000-7 (Υπηρεσίες παρόχου)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Περιγραφή Αδειών Χρήσης:

 1. Office 365 Business 10
 2. Exchange Online (Plan 1) 10

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα παραπάνω προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός:  1.800€ (πλέον ΦΠΑ)

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό, ΑΔΑ: ΨΙΜΔ465ΧΗΥ-Ι16

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr),  μέχρι την Πέμπτη 19-3-2020 και ώρα 14:00.

 

 

Read More
1 06 Mar
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση για προμήθεια 1 επαγγελματικού καταστροφέα εγγράφων βαρέως τύπου

KΠ/3147/6-3-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια  1 επαγγελματικού καταστροφέα εγγράφων βαρέως τύπου Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές.                

Το CPV της προμήθειας  είναι: 30191400-9 (Συσκευές Κατατεμαχισμού Εγγράφων)
και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ

Ο καταστροφέας εγγράφων, που θα προμηθευτεί ο φορέας, θα είναι σύμφωνος με τα κατωτέρω χαρακτηριστικά και απαιτήσεις:

 1. Επαγγελματικός καταστροφέας εγγράφων, βαρέως τύπου.
 2. Τάση / συχνότητα λειτουργίας: 400V/ 50 Hz.
 3. Οθόνη LED, για ενδείξεις κατάστασης λειτουργίας, χειρισμών, μηνυμάτων, κατά προτίμηση στα ελληνικά.
 4. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας: Class IE2 ή καλύτερη.
 5. Χαμηλή έκλυση θερμότητας.
 6. Επίπεδο θορύβου λειτουργίας: < 65 dBA.
 7. Κινητήρας ισχύος ≥3.500 W με θερμική προστασία.
 8. Δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας: ≥ 10 ώρες.
 9. Τύπος κοπής: τρίμμα (cross cut) P
 10. Βαθμός ασφαλείας: P3 σε cross cut , κατά DIN
 11. Πλάτος εισόδου 428 mm.
 12. Μέγεθος φύλλου κοπής Α4 και Α3.
 13. Αριθμός φύλλων κοπής για το P3 από 90-100 φύλλα (80gr), ταυτόχρονη κοπή.
 14. Κάδος πλαστικός, αφαιρούμενος, χωρητικότητας ≥400 lt, με δυνατότητα τοποθέτησης σακούλας απορριμμάτων.
 15. Κεφαλή κοπής από ατσάλι με εγγύηση 15 έτη κατ’ελάχιστο.
 16. Επιπλέον δυνατότητες κοπής:
  • κοπή σκληρού χαρτονιού,
  • κοπή δισκέτας 3,5″,
  • κοπή CD/DVD,
  • κοπή συνδετήρων,
  • κοπή συρραπτικών,
  • κοπή πιστωτικών καρτών,
 17. Επιπλέον χαρακτηριστικά λειτουργίας:
  • αυτόματη εκκίνηση και παύση,
  • προστασία υπερθέρμανσης,
  • αυτόματη παύση με το άνοιγμα της πόρτας ή/και την πλήρωση του κάδου,
  • ενδείξεις ανοιχτής πόρτας και γεμάτου κάδου,
  • αυτόματη λίπανση,
  • αυτόματη αναστροφή στην εμπλοκή,
  • εξοικονόμηση ενέργειας.
 18. Διαστάσεις έως 1.250 (πλάτος) x750 (ύψος) x 1.600 mm.(βάθος)
 19. Βάρος έως 450 kg.
 20. Δυνατότητα εύκολης μεταφοράς – μετακίνησης (τροχήλατο), με ροδάκια και φρένο.
 21. Εγγύηση τουλάχιστον 5 έτη, επίσημης ελληνικής αντιπροσωπείας.
 22. Ύπαρξη επίσημου / εξουσιοδοτημένου SERVICE στην Ελλάδα.
 23. Κατασκευή σύμφωνα με διεθνείς απαιτήσεις – προδιαγραφές – οδηγίες κλπ.
 24. Σήμανση CE.
 25. Ασφαλή λειτουργία για προστασία του χρήστη (αποτροπή ατυχήματος).
 26. Προϊόν αμεταχείριστο, σφραγισμένο στην συσκευασία του κατασκευαστή του.
 27. Εγχειρίδιο χρήσης – λειτουργίας, στα αγγλικά και κατά προτίμηση στα ελληνικά.
 28. Παρελκόμενα (καλώδια τροφοδοσίας, βύσματα κλπ).
 29. Παράδοση στον χώρο εγκατάστασης.
 30. Εκπαίδευση στον τρόπο λειτουργίας, χειρισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων.

Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη στην οποία θα περιλαμβάνονται δωρεάν ανταλλακτικά και εργασία διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Θ. Μπούκη 210-6183585
Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.
Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές
Προϋπολογισμός: 9.000 € πλέον ΦΠΑ 24% Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 9ΒΘΞ465ΧΗΥ-9Κ1

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο (εντός 15 ημερών) των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 • Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι: δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 14.00.

 

 

Read More
2 05 Mar
By: Rania Zacharopoulou 0

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η κύρια δραστηριότητα του ΟΒΙ είναι η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων.

Ο Οργανισμός διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και η παροχή υπηρεσιών λήψης σημάτων από τον συναγερμό του ΟΒΙ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (κωδικός CPV): 79713000-5 (Υπηρεσίες Φύλαξης).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν στον ΟΒΙ προσφορά για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΟΒΙ για 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα σε 8ωρες βάρδιες με φύλακες και την παροχή υπηρεσιών λήψης σημάτων από τον συναγερμό του ΟΒΙ, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και τον εξοπλισμό για την παροχή όλων των περιγραφόμενων στην παρούσα υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΟΒΙ.

Για την παραλαβή της διακήρυξης μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Ζ. Λαζαρίδου (στο τηλέφωνο 210-6183555) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.obi.gr/el/Διαγωνισμοί.

Η επίσκεψη στο κτίριο για επίδειξη των αναφερομένων στην πρόσκληση χώρων θα γίνεται μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τoν κ. Θ. Μπούκη (στο τηλέφωνο 210-6183585).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.)

Read More
4 21 Feb
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια Αδειών Χρήσης της πλατφόρμας MS Office 365 για όλο το προσωπικό του ΟΒΙ με ετήσια διάρκεια

ΚΠ 2381/21-2-2020.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την Προμήθεια των παρακάτω Αδειών Χρήσης Λογισμικού της πλατφόρμας MS Office365, με δέσμευση 12 μηνών,  γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τα CPVs της προμήθειας είναι:

 1. 72416000-9 (Παροχείς Υπηρεσιών Εφαρμογών)
 2. 72412000-1 (Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Πίνακας Περιγραφής των Αδειών Χρήσης Office 365

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ USERS
1.     Office 365 Business 90
2.     Exchange Online (Plan 2) 120
3.     Visio Online Plan 2 1

Στοιχεία υπαρχόντων Domains Office 365:  

 1. 1ο Βασικό Domain Name:  obi2.onmicrosoft.com
 2. 2ο Βασικό Domain Name:  hipa.edu.gr
 3. Εναλλακτικό Domain Name: obi.gr.onmicrosoft.com

Διάρκεια Χρήσης: για (12) μήνες

Επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής των παραπάνω αδειών χρήσης θα πρέπει να παρέχει και τις παρακάτω δωρεάν υπηρεσίες:

 1. Δυνατότητα εξόφλησης των χρεώσεων μέσω τραπεζικών συναλλαγών και όχι μέσω πιστωτικών καρτών.
 2. Δυνατότητα προσθήκης/αφαίρεσης αδειών χρήσης λογισμικών στα ήδη υπάρχοντα domains “obi2.onmicrosoft.com” και “hipa.edu.gr”, καθ’ όλη την διάρκεια χρήσης.
 3. Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη 24 /7 για το σύνολο των λογισμικών προϊόντων.
 4. Τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο τμήμα υποστήριξης ICT υπηρεσιών και MS Office 365.

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα παραπάνω προϊόντα /υπηρεσίες, το μηνιαίο κόστος ανά άδεια χρήσης, ανά χρήστη και ανά μήνα, καθώς και το συνολικό αντίτιμο για την περίοδο χρήσης των (12) μηνών.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός:  19.250€ πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό  ΑΔΑ: ΨΙΜΔ465ΧΗΥ-Ι16.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή /συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00.

 

Read More
4 19 Feb
By: Rania Zacharopoulou 0

Έρευνα αγοράς για την ετήσια προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών & υλικών μηχανογράφησης

ΚΠ/2278/19-2-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και υλικών μηχανογράφησης, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τα CPV της προμήθειας είναι:

 • Toner Cartridges: 30125100-2
 • Ink Cartridges: 30192113-6
 • Αποθ. Μέσα: 30234000-8

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Λίστα Αναλωσίμων Εκτυπωτών

Επισημαίνεται  ότι τα αναλώσιμα των εκτυπωτών πρέπει να είναι τα γνήσια των αντίστοιχων κατασκευαστών εκτυπωτών (HP, Samsung, Xerox, Kyocera, κτλπ).

Επισημαίνεται ότι, εάν ο συγκεκριμένος κωδικός του αναλωσίμου έχει καταργηθεί από την επίσημη κατασκευάστρια εταιρεία ή αντιπροσωπεία, θα πρέπει να αποσταλεί σχετική επιστολή της κατασκευάστριας εταιρείας και σε αυτήν την περίπτωση θα γίνεται αποδεχτή προσφορά με ανακατασκευασμένα  αναλώσιμα για τον συγκεκριμένο κωδικό.

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα είδη των αναλωσίμων, τον κωδικό αναλωσίμου,  τιμή/ τεμ. και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα είδη των αναλωσίμων.

Προϋπολογισμός: 11.500€ πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: ΩΜ0Π465ΧΗΥ-2Δ3

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου:

 1. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
 2. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
 3. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
 4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
 5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
 6. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

 

 

Read More
4 12 Feb
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού IBM Informix WRKGRP Edition με ετήσια διάρκεια

ΚΠ 1933/12-2-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού IBM Informix WRKGRP Edition με ετήσια διάρκεια. Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης  την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Το CPV της προμήθειας είναι:

 • 48610000-7 (Συστήματα βάσεων δεδομένων)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Προδιαγραφές Προμήθειας

Τίτλος Λογισμικού : IBM Informix WRKGRP Edition CPU Option Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription
Κατασκευαστής : IBM
Part Number : E08SQLL
Quantity : Εκατό (100) Units
IBM Customer Number : 581400

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα παραπάνω προϊόντα/υπηρεσίες καθώς και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη στο τηλ.: 210-61 83 507, e-mail: lgal@obi.gr ή με τον κ. Κ. Πανταζή στο τηλ.: 210-61 83 545, e-mail: knp@obi.gr.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 3.435 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: ΨΥΔΛ465ΧΗΥ-ΘΜΛ

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
 4. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο και θεωρημένη από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνετε ότι:δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού (πτώχευση, εκκαθάριση, συνδιαλλαγή-εξυγίανση, λύση εταιρείας, σχέδιο αναδιοργάνωσης, ειδική εκκαθάριση

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου,  μέχρι την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

 

 

Read More
1 07 Feb
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια οδηγών-ράβδων κρεμαστών φακέλων τύπου zippel του ΟΒΙ

ΚΠ/1707/7-2-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια 72 οδηγών-ράβδων κρεμαστών φακέλων τύπου zippel t-glide.

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Για πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές επικοινωνήστε με την κα Βουτζούλια 210-6183583 ή τον κ. Φουρναράκη 210-6183501.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προϋπολογισμός: 2.100 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας για τον εξοπλισμό έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό: ΩΤ0Τ465ΧΗΥ-ΖΕ0

Το CPV της προμήθειας είναι:  39132000-6 (συστήματα αρχειοθέτησης) και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) είναι EL301.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, νομιμοποιητικά έγγραφα.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail  στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου ή στο Fax: 210-6819231,  μέχρι την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και  ώρα 14:00.

Read More
1 07 Feb
By: Rania Zacharopoulou 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια 6 μεταλλικών ντουλαπών αρχείου του ΟΒΙ

ΚΠ 1706/7-2-2020

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια 6 μεταλλικών ντουλαπών αρχείου για τοποθέτηση κρεμαστών φακέλων τύπου Zippel.

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Για πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές επικοινωνήστε με την κα Βουτζούλια 210-6183583 ή τον κ. Φουρναράκη 210-6183501.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προϋπολογισμός: 2.400€ πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας για τον εξοπλισμό έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό: ΩΕΖΣ465ΧΗΥ-ΘΔΝ

Το CPV της προμήθειας είναι:  39132000-6 (συστήματα αρχειοθέτησης) και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) είναι EL301.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, νομιμοποιητικά έγγραφα.

Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail  στην κα Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου ή στο Fax: 210-6819231,  μέχρι την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και  ώρα 14:00.

Read More