', '' ); */ ?>
04 Dec
By: admin 0

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ‘ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΚΠ/7645/3-12-2018

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Ενδιαφέρεται για σύναψη δωδεκάμηνης σύμβασης με εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης των 4 ανελκυστήρων του κτιρίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)».

Το CPV του έργου είναι 50750000-7 «Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων» και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στους τέσσερις ανελκυστήρες του κτιρίου του ΟΒΙ με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, απρόσκοπτης, ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας τους, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα απορρύθμισης / διακοπής λειτουργίας τους και ιδίως να προληφθεί οποιοδήποτε ατύχημα στο επιβατικό κοινό ή το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας. Η προληπτική συντήρηση όσο και η αποκατάσταση τυχών βλαβών θα περιλαμβάνουν και το κόστος όλων των αναλωσίμων και ανταλλακτικών που θα χρειαστούν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διάρκεια Σύμβασης: 1/1/2019 -31/12/2019

Προϋπολογισμός έργου: 3.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 6Ε86465ΧΗΥ-5Σ1

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
3. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
6. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
8. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στον κ. Μπούκη 210-6183585 (tb@obi.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00, στo ακόλουθο e-mail: zlaz@obi.gr (Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

Read More
04 Dec
By: admin 0

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την έκδοση εντύπων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που εδρεύει στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση έντυπου υλικού για την κάλυψη των αναγκών του.

Για την κατάρτιση της οικονομικής προσφοράς, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
• Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
• Η προσκόμιση προηγούμενων ανάλογων έργων είναι υποχρεωτική. Η ποιότητά τους θα ληφθεί σοβαρά υπόψη για την επιλογή του αναδόχου. Τα δείγματα δεν επιστρέφονται.
• Η παραγωγή του συνόλου των εργασιών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, με ίδια μέσα που αυτός διαθέτει, για λόγους διασφάλισης ποιότητας . Αυτό θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση ή προσκόμιση τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού. Ο ΟΒΙ διατηρεί το δικαίωμα επίσκεψης στις εγκαταστάσεις των υποψήφιων αναδόχων.
• Πριν την έγκριση των «ΤΥΠΩΘΕΙΤΩ» απαιτείται για κάθε έργο παράδοση δοκιμίου από τον ανάδοχο.
• Ο ανάδοχος θα παραδώσει στον ΟΒΙ τα τελικά ηλεκτρονικά αρχεία σε κατάλληλες μορφές (και επεξεργάσιμες).

Προϋπολογισμός: 19.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: Ψ95Τ465ΧΗΥ-ΗΣΜ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
4. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
6. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή /συνεκκαθαριστή.
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
8. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
9. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στην κα Ρ. Ζαχαροπούλου 210 6183541, email: rzax@obi.gr, τις ώρες 10:00-14:00.

Προθεσμία υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ, στην διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου-Ισόγειο, με την ένδειξη της πρόσκλησης.

Read More
03 Dec
By: admin 0

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για σύμβαση παροχής υπηρεσιών με εταιρεία ΕΞΥΠΠ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση 12 μηνών παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με εταιρεία ΕΞΥΠΠ,  που έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας και έδρα στον Νομό Αττικής.

Το CPV του έργου είναι 79417000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφάλειας» και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Η εν λόγω σύμβαση θα προβλέπει ρητά μεταξύ άλλων και τα εξής:

α.   Την υποχρέωση της ΕΞΥΠΠ να επικαιροποιεί, όποτε χρειάζεται, την ΓΕΕΚ (Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου ) που αφορά το ιδιόκτητο Κτίριο του ΟΒΙ επί της οδού Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου.

β.   Την υποχρέωση της ΕΞΥΠΠ να προβαίνει, 2 φορές το χρόνο (χειμώνα-καλοκαίρι), στις κατάλληλες δειγματοληπτικές μετρήσεις των φυσικών παραγόντων των συνθηκών εργασίας εντός του προαναφερόμενου ιδιόκτητου Κτιρίου του ΟΒΙ, τις οποίες και θα παραδίδει στο Τμήμα Ασφάλειας Κτιρίου.

γ.   Την υποχρέωση της ΕΞΥΠΠ να προβαίνει, μέσω του Ιατρού Εργασίας, στις κατάλληλες εξετάσεις / μετρήσεις που αφορούν το σύνολο των εργαζομένων του ΟΒΙ.

δ.   Δυνατότητα τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν.4412/2016.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΒΙ

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες (1/1/2019 – 31/12/2019)

Προϋπολογισμός: 3.500 πλέον ΦΠΑ

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη μόνο βάσει τιμής
.
Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΕΗΗ465ΧΗΥ-Θ4Θ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση:
– Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
– Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
– Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
– Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
– Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
– Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
– Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
– Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.
– Άδεια λειτουργίας ΕΞΥΠΠ σύμφωνα με το ν.3850/2010

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Μπούκη στο τηλέφωνο 210-6183585.

Παρακαλείστε όπως αποστείλετε την τεχνικο-οικονομική προσφορά σας έως την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 στo κάτωθι e-mail: zlaz@obi.gr(Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική Διεύθυνσης Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125  Παράδεισος Αμαρουσίου,  με αναλυτική επεξήγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών (τακτικών ή / και πρόσθετων συμπληρωματικών) συνοδευόμενων από το αντίστοιχο προσφερόμενο οικονομικό τίμημα.

Read More
IMG 8785 04 Sep
download 6 04 Sep
By: admin 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια 5 καταστροφέων χαρτιού, CD-DVD του ΟΒΙ

ΚΠ 3405/11-6-2018

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια 5 καταστροφέων χαρτιού, CD-DVD. Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Το CPV της προμήθειας είναι: 30100000-0 Μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από Η/Υ, εκτυπωτές και έπιπλα
και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΓΙΑ (11-15 άτομα)
1) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
2) ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 500 Watt
3) ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΥ, ΠΛΑΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΠΟ 330 χιλ.
4) ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ STRIP CUT (ΛΩΡΙΔΕΣ) ,ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ρ-2, ΠΛΑΤΟΥΣ 3,6 -4,0 χιλ
5) ΝΑ ΚΟΒΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 26 ΦΥΛΛΑ ΤΩΝ 80 gr
6) ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80mm/s
7) ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ, ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ CD-DVD
8) ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΔΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ OXI ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΩΝ 120 ΛΙΤΡΩΝ.

Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη στην οποία θα περιλαμβάνονται ανταλλακτικά και εργασία διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Θ. Μπούκη 210-6183585

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.

Προϋπολογισμός: 5.500 € πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 6ΛΗ7465ΧΗΥ-ΚΨΦ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο (εντός 15 ημερών) των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
4. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
6. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή /συνεκκαθαριστή.
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
8. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
9. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.

Read More
081P0604LL 300x201 04 Sep
By: admin 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικού MS Office 365 Business για όλο το προσωπικό του ΟΒΙ με ετήσια διάρκεια

ΚΠ 3404/11-6-2018

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την Προμήθεια 77 τεμ. Αδειών Χρήσης Λογισμικού Microsoft Office365 Business, γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τo CPV της προμήθειας είναι:
• 72416000-9 (Παροχείς Υπηρεσιών Εφαρμογών)
και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Προδιαγραφές Προμήθειας
Product Description: Microsoft Office 365 Business
Quantity: 77

Διάρκεια: για ένα (1) έτος
Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν με σαφήνεια τα παραπάνω προϊόντα / υπηρεσίες καθώς και το συνολικό αντίτιμο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 8.130€ πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: ΩΛΤΩ465ΧΗΥ-ΘΑΟ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
4. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
6. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή /συνεκκαθαριστή.
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
8. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
9. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, μέχρι την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.

Read More
generic business winner2 04 Sep
By: admin 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών Kyocera

ΚΠ 3693/26-06-2018

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω τύπων αναλωσίμων για τους νέους εκτυπωτές KYOCERA:

A. Για το μοντέλο P2040DN κωδ: TK-1160 Ποσότητα: 4 τεμ.
B. Για το μοντέλο M5526Cdn κωδ: TK-5240K Ποσότητα: 4 τεμ.
C. Για το μοντέλο M5526Cdn κωδ: TK-5240Y Ποσότητα: 2 τεμ.
D. Για το μοντέλο M5526Cdn κωδ: TK-5240C Ποσότητα: 2 τεμ.
E. Για το μοντέλο M5526Cdn κωδ: TK-5240M Ποσότητα: 2 τεμ.

Γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τo CPV του έργου είναι:

• 30125100-2 Toner Cartridges

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Όλες οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το κόστος ανά είδος αναλωσίμου και το συνολικό αντίτιμο.

Όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα πρέπει να είναι τα γνήσια της κατασκευάστριας εταιρείας Kyocera.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Λ. Γαλώνη 210-6183507 ή στο e-mail: lgal@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για όλα τα παραπάνω προϊόντα.

Προϋπολογισμός: 1.200 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 9ΒΕΙ465ΧΗΥ-ΦΒΞ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομιμοποιητικών εγγράφων.

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την απόφαση ανάθεσης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους μέσω e-mail στην κα. Λαζαρίδου (zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, μέχρι την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00.

Read More
question img 3 04 Sep
By: admin 0

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες βαφής του περιφερειακού κιγκλιδώματος του κήπου του ΟΒΙ

ΚΠ 4124/17-7-2018

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), ενδιαφέρεται για υπηρεσίες βαφής του περιφερειακού κιγκλιδώματος του κήπου του ΟΒΙ , γι’ αυτό διενεργεί έρευνα αγοράς με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τo CPV της προμήθειας είναι:
• 98316000-1 (Υπηρεσίες βαφής)

και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην προσφορά του, κάθε υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει συμπεριλάβει το κόστος Υλικών, Εργασίας και κάθε είδους νόμιμης Ασφάλισης του προσωπικού που θα εργασθεί στο εν λόγω έργο.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Θ. Μπούκη 210-6183585 ή στο e-mail: tb@obi.gr.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής, που θα καλύπτει τις ανωτέρω προδιαγραφές.

Προϋπολογισμός: 4.500€ πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης προμήθειας έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό ΑΔΑ: 6ΗΞ4465ΧΗΥ-7ΗΔ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση των υπηρεσιών είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
4. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
6. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή /συνεκκαθαριστή.
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
8. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
9. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Τρόπος πληρωμής
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα οριζόμενα από τον Νόμο δικαιολογητικά. Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα του ΟΒΙ, μετά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις προσφορές τους στην ταχυδρομική διεύθυνση Γ. Σταυρουλάκη 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου με την ένδειξη της πρόσκλησης (υπόψη κας Λαζαρίδου), μέχρι την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 και ώρα 14:00.

Read More