', '' ); */ ?>
25 May
By: Rania Zacharopoulou 0

Υπηρεσίες και Δράσεις του ΟΒΙ για την Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) αποκλειστικός εθνικός φορέας για την κατοχύρωση των εφευρέσεων, την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και την παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης, στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε όσες επιχειρήσεις ακολουθούν στρατηγική εφευρετικής καινοτομίας και προστασίας του διανοητικού τους κεφαλαίου.

Οι πιο σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

 • Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων για όλους τους τίτλους βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις, η απόκτηση τίτλου προστασίας της εφευρετικής δραστηριότητας κάθε ενδιαφερόμενου και ειδικά μίας ΜμΕ, πραγματοποιείται πιο εύκολα και γρήγορα από ποτέ.
 • Υπηρεσία Προέρευνας. Δίνει μία ικανοποιητική εικόνα της υπάρχουσας στάθμης της τεχνικής, στο πεδίο που ενδιαφέρει, με πλεονεκτήματα την αποφυγή  διάθεσης πόρων και χρόνου για έρευνα σε τομείς που έχουν ήδη ερευνηθεί καθώς και την παρακολούθηση του ανταγωνισμού ενισχύοντας τη στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων της εταιρίας.
 •  Σύνταξη τεχνικών γνωμοδοτήσεων/εισηγήσεων για φοροαπαλλαγές των καινοτόμων επιχειρήσεων (Νόμος 4172/13, άρθρο 71Α). Νομοθετική πρωτοβουλία του ΟΒΙ για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Συγκεκριμένα, τα κέρδη μιας επιχείρησης από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για 3 συνεχόμενες χρήσεις.
 •  Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη (ΕΕΑΓ). Ήρθε να προστεθεί στην απλή έκθεση έρευνας και περιλαμβάνει επιπλέον επεξηγηματικά σχόλια τα οποία ερμηνεύουν με απολύτως κατανοητό τρόπο την έκθεση έρευνας και αναλύουν το κατά πόσον τα αναφερόμενα έγγραφα προσβάλουν το «Νέον» και το «Εφευρετικό Βήμα» της υπό εξέταση εφεύρεσης ή όχι. Η ύπαρξη των σχολίων αυτών έχει μεγάλη αξία τόσο για την επιχείρηση και τον ίδιο τον εφευρέτη όσο και για τρίτα πρόσωπα καθώς δίνει μία σαφή εικόνα του επιπέδου καινοτομίας και εφευρετικής δραστηριότητας της αίτησης και κατά συνέπεια της αξίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας που θα προκύψει από αυτήν.
 • Επιδότηση κατά 75% των καταβαλλόμενων τελών εκθέσεων έρευνας για αιτήσεις χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας που υποβάλλονται από ΜμΕ και η έκθεση έρευνας διεξάγεται από το ΕΡΟ. Ο καταθέτης πληρώνει το τέλος έκθεσης έρευνας στον ΟΒΙ, ενώ ο Οργανισμός καλύπτει το επιπλέον κόστος της αντίστοιχης υπηρεσίας του ΕΡΟ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η μείωση του κόστους απόκτησης ενός ισχυρού τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δημιουργείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα προστατευόμενα προϊόντα της ΜμΕ.
 • Διοργάνωση ημερίδων, επισκέψεων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, εργαστηρίων, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα, ενδιάμεσους φορείς και επιχειρήσεις καθώς και η διενέργεια ημερίδων στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας που έχει με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ – European Patent Organisation) και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO – European Union Intellectual Property Office).
 •  Λειτουργία Περιφερειακών Γραφείων (Βιβλιοθήκες) για την εξυπηρέτηση του κοινού σε θέματα ΒΙ. Λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Ιωάννινα, Βόλο, Ξάνθη, Κομοτηνή, ενώ στην Αθήνα λειτουργεί δορυφορική εστία στο ΤΕΕ.
 •  Υπογραφή Συμφώνων Συνεργασίας με ενδιάμεσους φορείς, μέλη των οποίων είναι ΜμΕ με στόχο τη στενή συνεργασία μεταξύ τους.

 Υπηρεσίες απευθυνόμενες αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 • Ανάπτυξη Εργαλείων / μεθοδολογιών / υπηρεσιών μέσω έργων της ΕΕ για την προστασία και τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Τα εργαλεία αυτά είναι διαθέσιμα στον site www.innovaccess.eu ή μέσω της ιστοσελίδας του ΟΒΙ http://www.obi.gr/el/μικρομεσαίες-επιχειρήσεις/.
 • «Εργαλείο Διαχείρισης Διανοητικού Κεφαλαίου (ΔΚ)» με στόχο τον εντοπισμό και καταγραφή του Διανοητικού Κεφαλαίου (ΔΚ) μιας επιχείρησης. Το εργαλείο αυτό το παρουσιάζει και το παραδίδει ο ΟΒΙ στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση, χρησιμοποιώντας εξατομικευμένα παραδείγματα βασιζόμενα στο προφίλ της συγκεκριμένης επιχείρησης. (Συμμετοχή του οργανισμού στα έργα της ΕΕ IPeuropAware, IPorta, VIP4SME).

 

 

Read More
21 May
By: Rania Zacharopoulou 0

Ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπεύθυνους για το μάθημα της Καινοτομίας/Τεχνολογίας/Επιχειρηματικότητας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/87), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την Προστασία των Εφευρέσεων & Βιομηχανικών Σχεδίων στην Ελλάδα και παρέχει Τεχνολογική Πληροφόρηση από τους Τίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης του κοινού στα θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ο ΟΒΙ διοργανώνει ημερίδες/επισκέψεις/εκπαιδευτικά σεμινάρια/εργαστήρια, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις.

Προκειμένου η ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και ειδικότερα της δευτεροβάθμιας/ τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να είναι πιο αποδοτική, ο ΟΒΙ σας προσκαλεί σε “εκδήλωση ενδιαφέροντος” για εκπαίδευση σε θέματα Διανοητικής/Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, τόσο των Καθηγητών που είναι υπεύθυνοι για το μάθημα της Καινοτομίας/Τεχνολογίας/Επιχειρηματικότητας, όσο και των Καθηγητών που διδάσκουν στις σχολές Αρχιτεκτονικής, έτσι ώστε να δημιουργηθεί σχετική «δεξαμενή ενδιαφερομένων» για τέτοιες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης.

Η ενέργεια αυτή γίνεται και στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας του ΟΒΙ με το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO – European Union Intellectual Property Office) και του έργου “IP Awareness Train the Trainers Seminars in Education”, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη σχετική φόρμα μέχρι τις 30/06/2020 στο email: fsou@obi.gr.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Ε. Σούκου, Τ: 2106183554, email: fsou@obi.gr.

 

Read More
16 May
By: Vivi Makri 0

Παράταση αναστολής προθεσμιών στον ΟΒΙ κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /340/οικ.9911 (ΦΕΚ Β’ 1799/11-05-2020) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών

 

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ενημερώνει το κοινό ότι ισχύουν οι κάτωθι ρυθμίσεις:

 1. Παράταση αναστολής των πάσης φύσεως νομίμων προθεσμιών, που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης ή καταχώρισης τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΒΙ) και εφαρμόζονται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) έως την 12η Ιουνίου 2020.
 2. Από την ανωτέρω ρύθμιση, ρητώς εξαιρούνται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες προθεσμίες που αφορούν σε καταβολή κάθε είδους τελών, ετησίων και τελών διαδικασίας, προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

 

Read More
16 May
By: Vivi Makri 0

Φοροαπαλλαγές για Εφευρέτες-Κίνητρα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Στήριξη των Επιχειρήσεων και των Εφευρετών με φορολογικά κίνητρα

Ο ΟΒΙ, αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για την προστασία των εφευρέσεων και των βιομηχανικών σχεδίων, προχώρησε στην αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου που αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν στην παραγωγή τους Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Συγκεκριμένα, με το Νόμο 4172/13, άρθρο  71Α, τα κέρδη μιας επιχείρησης από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για 3 συνεχόμενες χρήσεις.

Πότε ο εφευρέτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να επωφεληθεί της φοροαπαλλαγής που φέρνει ο Νόμος 4172/13, άρθρο  71Α;

Όταν είναι δικαιούχος διεθνώς αναγνωρισμένης ευρεσιτεχνίας. Αφορά δικαιούχους Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΕ) που έχει καταχωρηθεί στην Ελλάδα ή έχει Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον ΟΒΙ και σε ένα ακόμα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ΔΕ ή Μέλος του ΟΟΣΑ.

Το Δίπλωμα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα χρήσης για την οποία ζητείται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος.

Επιχειρήσεις νέες και προϋπάρχουσες στο άυλο κεφάλαιο των οποίων περιλαμβάνεται διεθνώς αναγνωρισμένη ευρεσιτεχνία, μπορούν επίσης να επωφεληθούν της φοροαπαλλαγής.

Ποια είναι τα βήματα προκειμένου οι δικαιούχοι να υπαχθούν στο άρθρο 71Α  του Ν. 4172/13  και να επωφεληθούν της φοροαπαλλαγής;

 • Υποβολή αίτησης στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ)
 • Διαβίβαση του αιτήματος στον ΟΒΙ, ο οποίος αναλαμβάνει να εξετάσει τα σχετικά δικαιολογητικά και να πιστοποιήσει την διεθνή αναγνώριση της ευρεσιτεχνίας καθώς και την ισχύ της. Η διαδικασία εξέτασης των προϋποθέσεων υπαγωγής στο άρθρο 71Α του Ν. 4172/13 προϋποθέτει την καταβολή Τέλους στον ΟΒΙ.
 • Ο ΟΒΙ εκδίδει αιτιολογημένη θετική ή αρνητική γνώμη την οποία διαβιβάζει στη ΓΓΒ προκειμένου να εκδοθεί εγκριτική ή απορριπτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 • Η εγκριτική απόφαση που εκδίδει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων κοινοποιείται στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

Ποια είναι τα απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά;

Αντίγραφο του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας καθώς και βεβαίωση ισχύος αυτού ή απόδειξη πληρωμής τελών στο αρμόδιο γραφείο ευρεσιτεχνιών για τις χρήσεις όπου ζητείται η φορολογική απαλλαγή.

Τα προερχόμενα από την αλλοδαπή έγγραφα θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση (Apostille) της σύμβασης της Χάγης ή επικύρωση από ελληνική προξενική ή διπλωματική αρχή.

Περισσότερες πληροφορίες:

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής & Επιχειρηματικής Πολιτικής, Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας & Νέων Τεχνολογιών, Τμήμα Β΄), Τ: 210-3893866
ΟΒΙ, Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης, Τ: 210-6183551

Read More
15 May
By: Vivi Makri 0

Πώς εξελίσσεται η πάταξη της αντιγραφής/παραποίησης αγαθών την περίοδο COVID_19 στην Ευρώπη;

 

Νεότερη ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας  (EU Observatory)

Πώς εξελίσσεται η πάταξη της αντιγραφής/παραποίησης αγαθών την περίοδο COVID_19 στην Ευρώπη;

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας  (EU Observatory) ενημερώνει το κοινό του σχετικά με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν ή υποστηρίχθηκαν από το Δίκτυο του Παρατηρητηρίου και τους εταίρους συνεργάτες του για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η αύξηση στη διακίνηση παραποιημένων προϊόντων κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω του ιού COVID_19.

Σε μια έκθεση με την ονομασία Viral marketing – Counterfeits, substandard goods and intellectual property crime in the COVID-19 pandemic η Europol παρέχει μια ενημερωμένη εικόνα με τις απειλητικές διαστάσεις που έχει λάβει η δραστηριότητα των αντιγραφέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επίσης, δημοσιεύθηκε και μια ενημερωτική σελίδα ευαισθητοποίησης σχετικά με την τηλεόραση και το παράνομο downloading, την οποία μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο της Europol: Internet Protocol Television (IPTV) and illegal streaming

Ο BEUC (The European Consumer Organisation) δημιούργησε, επίσης, μια ιστοσελίδα για τον COVID-19 και την πολιτική που επιβάλλεται να ακολουθούν οι καταναλωτές , όπου αναφέρει τόσο τις δράσεις και τις πολιτικές που ακολουθεί, όσο και τις συνεργασίες του: COVID-19 and consumer policy

Το TIC-Council, το οποίο εκπροσωπεί ανεξάρτητες εταιρείες δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης ISO, θα πραγματοποιήσει ένα webinar με θέμα «Non-conform imported PPEs, medical devices and fake certificates» στις 28 Μαΐου από τις 15:00 έως τις 16:00 (CET). Ο κύριος σκοπός αυτού του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους φορείς και να μοιραστεί  συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναγνώριση πλαστών πιστοποιητικών και μη επιβεβαιωμένου εξοπλισμού. Το ψηφιακό panel θα συγκεντρώσει ομιλητές υψηλού επιπέδου από τη βιομηχανία TIC, από τον EUIPO και την OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης).

Μπορείτε να εγγραφείτε στο webinar αυτό ακολουθώντας το σύνδεσμο https://tic-council.events.idloom.com/tic-council-webinar-on-the-topic-of-non-conform-imported-ppes-medical-devices-and-fake-certificates

Νέα δεδομένα που κυκλοφόρησαν, επίσης,  από τη MUSO, τον παγκόσμιο πάροχο δεδομένων για την ψηφιακή πειρατεία, αποκαλύπτει ότι η ψηφιακή πειρατεία έχει αυξηθεί σημαντικά από τη στιγμή που επιβλήθηκε το lockdown λόγω της πανδημίας του COVID_19. Στο πιο πρόσφατο infographic τους μάλιστα, επισημαίνονται ορισμένες από τις βασικές αλλαγές στην πειρατεία ταινιών και τηλεόρασης σε όλες τις χώρες που έχουν αποκλειστεί λόγω της πανδημίας.

Δείτε το εδώ https://www.muso.com/magazine/film-tv-piracy-surge-during-covid-19-lockdown?utm_campaign=COVID-19%20Protect%20&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=87786859&_hsenc=p2ANqtz–pkeofTmhLGiswfh5WgtEmuo466bKyfELyJ9r2ktbk5Plt8kpvAr4TGv5Xjn2IV2miHL-kgsid–N_gGW5GgKVGnQcL3ftXkBQu-_h9KtwMPzoeG8&_hsmi=87786859

Αξίζει, επίσης να σημειωθεί, πως η OLAF, κίνησε επίσημα και έρευνα σχετικά με το παράνομο εμπόριο μασκών προσώπου, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, απολυμαντικών, φαρμάκων και kits δοκιμών για tests. Σχεδόν δύο μήνες μετά την ανάληψη της υπόθεσης, υπάρχουν ήδη απτά αποτελέσματα, καθώς η OLAF συνεργάζεται με τις Τελωνειακές Αρχές και τις Αρχές Επιβολής σε όλο τον κόσμο, καθώς και με την Europol, την Interpol, τον WCO και τον EUIPO, για να αποτρέψει την είσοδο αυτών των απομιμητικών αγαθών στην Ευρώπη και να διαταράξει την οργανωμένη απάτη και το έγκλημα https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/13-05-2020/inquiry-fake-covid-19-products-progresses_en 

 

 

Read More
13 May
By: Vivi Makri 0

Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ): νέο ΔΣ & πρώτη συνεδρίαση σήμερα 13.05.2020

 

Ελληνική Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ)

Πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας

Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 συνεδρίασε για πρώτη φορά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΑΒΙ), η οποία ιδρύθηκε με το υπ’ αριθμόν 31/2019 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’ 56/5.4.2019). Η ΕΑΒΙ είναι αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και επιτελεί δημόσια αποστολή ως θεμελιώδες εργαλείο για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΥΑ 23020/27.2.20 (ΦΕΚ  ΥΟΔΔ 148, 27.02.2020), Πρόεδρος του ΔΣ της Ακαδημίας ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Κατσογιάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ, ενώ με απόφαση του ΔΣ του ΟΒΙ, ορίστηκαν με πενταετή θητεία τα Μέλη του ΔΣ της Ακαδημίας ως εξής: Δρ Νικόλαος Λυμπέρης, Δικηγόρος, κ. Αναστάσιος Κορίλλης, Καθηγητής Χημείας, Δρ Λάμπρος Πυργιώτης, μέλος ΔΣ του ΟΒΙ, κ. Δημήτρης Σταφυλάς, Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ), Εξεταστής, Τμήμα Εφευρέσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Ελέγχου Τίτλων, ΟΒΙ. Ως αναπληρωματικά Μέλη ορίστηκαν ο κ. Χρήστος Βρίκος, Δικηγόρος, Μέλος του ΔΣ του ΟΒΙ και η κα Ηλιάνα Κωστή, Δικηγόρος, LLM, υποψήφια Διδάκτωρ στα προσωπικά δεδομένα και την Τεχνητή Νοημοσύνη, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 Η δημιουργία της Ακαδημίας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προσφέροντας ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες με αντικείμενο το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επιδίωξη είναι η ενίσχυση της Ελληνικής καινοτομίας μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των χρηστών.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η Ακαδημία οργανώνει μαθήματα, συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, workshops καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε τεχνολογίες εκμάθησης εξ αποστάσεως (e-learning), παρέχοντας χώρο ανάπτυξης επαγγελματικών γνώσεων και ανταλλαγής ιδεών σχετικών με τη βιομηχανική  ιδιοκτησία.

Η Ελληνική Ακαδημία ΒΙ πρόκειται να λειτουργεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ), με ομόλογες Ακαδημίες άλλων κρατών και με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), με ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και με διεθνείς Οργανισμούς επιφορτισμένους με συναφή ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, μετέχοντας έτσι στο διεθνές γίγνεσθαι των θεσμών, Οργανισμών και επαγγελματιών που δρουν στο πεδίο του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, για την υποστήριξη ενός αναπτυξιακού μοντέλου βιώσιμου, χωρίς αποκλεισμούς και με έμφαση στην οικονομία της γνώσης.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Email: academy@obi.gr

 

Read More
11 May
By: Rania Zacharopoulou 0

Οι επιπτώσεις της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην ανάπτυξη της βιομηχανικής Τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D-printing)

Σκοπός της παρούσας μελέτης που εκπονήθηκε από το πανεπιστήμιο του Bournemouth και την Technopolis Group είναι να αναλύσει τις επιπτώσεις της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) στην ανάπτυξη βιομηχανικής τρισδιάστατης εκτύπωσης και να αποσαφηνίσει πως το υπάρχον πλαίσιο ΔΙ επιφέρει προστασία στους δικαιούχους ΔΙ.

Με τον όρο 3Διάστατη εκτύπωση αναφερόμαστε γενικότερα σε έναν ευρύτερο όρο για όλες τις σχετικές τεχνολογίες που υιοθετούν την διαδικασία ένωσης υλικών συνήθως μέσω της τεχνικής στρωμάτωσης επί στρωμάτωσης για την δημιουργία αντικειμένων από 3Διάστατο μοντέλο δεδομένων. Από την αρχή της ύπαρξης της για την δημιουργία πρωτοτύπων με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων ως Rapid Prototyping, η 3Διάσταστη εκτύπωση πλέον αναγνωρίζεται ως σύστημα κατασκευής υπό τις ονομασίες Rapid Manufacturing (RM), Digital Manufacturing (DM) Direct Digital ή Manufacturing (DDM).

Εν συνεχεία η μελέτη αναγνωρίζει πιθανούς κινδύνους και πως αυτοί μπορούν να εξαλειφθούν καθώς και ευκαιρίες που χρήζουν αποσαφήνισης για να βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα της 3Διάστατης εκτύπωσης στην Ευρώπη. Η μελέτη εστιάζει σε επτά βιομηχανικές εφαρμογές προσθετικής κατασκευής: υγεία, αεροδιαστημική, αυτοκινούμενα, καταναλωτικά αγαθά/ ηλεκτρονικά, ενέργεια, βιομηχανικός εξοπλισμός και εργαλεία καθώς και κατασκευαστικός και οικοδομικός τομέας. Η συγκεκριμένη αναφορά προσδιορίζει τις σχετικές εκτιμήσεις της ΔΙ σύμφωνα με τα διαφορετικά στοιχεία στη διαδικασία της 3Δ εκτύπωσης, για παράδειγμα όπως η σχεδίαση ενός CAD (Computer -Aided Design) αρχείου, κοινή χρήση ενός CAD αρχείου , εκτύπωση CAD αρχείου, διανομή των τελικών προϊόντων και τελικά η αδειοδότηση αυτών. Η διαδικασία της 3Δ εκτύπωσης διαφαίνεται στο παρακάτω σχήμα όπου απεικονίζονται οι φάσεις από το αρχικό ψηφιακό μοντέλο μέχρι την φάση αδειοδότησης του 3Δ τυπωμένου προϊόντος.

Όσον αφορά την μεθοδολογία και δομή της αναφοράς η παρούσα μελέτη αναπτύσσει τεχνικές συλλογής νομικών και ποιοτικών δεδομένων. Ειδικότερα χρησιμοποιήθηκε μια ανάλυση που περιλαμβάνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του ισχύοντος Ευρωπαϊκού νόμου ΔΙ μαζί με μια συστηματική τεχνική αναθεώρησης με σκοπό την διερεύνηση διαφόρων νομικών ζητημάτων. Τα βασικά θέματα εξετάστηκαν μέσω μιας διαδικασίας χαρτογράφησης των επτά προαναφερόμενων βιομηχανικών τομέων προτού προκύψουν απόψεις της βιομηχανίας, μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων με 41 συμμετέχοντες στη βιομηχανία σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης των απόψεων τους. Η ανάλυση των συνδυασμένων νομικών και βιομηχανικών δεδομένων οδήγησε στα τελικά συμπεράσματα και προτάσεις.

Η παρούσα αναφορά αρχίζει με ένα εισαγωγικό σημείωμα ορίζοντας τα τεχνικά στοιχεία της 3Δ εκτύπωσης πριν από τον προσδιορισμό των σχετικών εκτιμήσεων της ΔΙ σύμφωνα με τα διαφορετικά στοιχεία στην διαδικασία της 3Δ εκτύπωσης (σχεδίαση CAD αρχείου, κοινή χρήση CAD αρχείου, εκτύπωση, διανομή τυπωμένου προϊόντος μέχρι την τελική φάση της αδειοδότησης). Τα κεφάλαια 2-5 ξεκινούν με νομικά θέματα σχετικά με την προστασία, τις εξαιρέσεις και περιορισμούς, παραβάσεις και αδειοδότηση. Συμπεράσματα και δράσεις παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6.

Αναλυτικότερα τα συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται ακολούθως: Οι επιπτώσεις της Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην ανάπτυξη της βιομηχανικής Τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D-printing)

Η περίληψη της μελέτης εκπονήθηκε από τον κ. Δημήτριο Σταφυλά, Ηλ. Μηχ & Μηχ. Η/Υ (ΕΜΠ), ΜΒΑ, Εξεταστή, Τμήμα Εφευρέσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΕΠΕ), ΟΒΙ.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της Μελέτης στο σύνδεσμο:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e193a586-7f8c-11ea-aea8-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-124493516

 

 

Read More
11 May
By: Rania Zacharopoulou 0

Ενημερωτική μελέτη σχετικά με τα ενδεικτικά αποτελέσματα  αναζήτησης για CORONA VIRUS, SARS, SARS-CoV, COVID-19 καθώς και εφαρμογές  3D-PRINTING και λοιπών τεχνολογιών για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της νόσου COVID-19

Το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (ΣΟΑΣ), γνωστό και ως SARS, είναι ιογενής νόσος του αναπνευστικού συστήματος, ζωονοσικής προέλευσης, η οποία προκαλείται από τον κορονοϊό του SARS.

Η παρούσα πανδημία αφορά τον κορωνοϊό ή κορωναϊό SARS-CoV-2 και προκαλεί την νόσο COVID-19.

Για τον παραπάνω ιό και νόσο είναι δύσκολο να ανακτηθούν σε αυτή την φάση αιτήσεις ΔΕ διότι αυτές διέπονται από το 18μηνο του απορρήτου των οιονδήποτε προσφάτων αιτήσεων για ΔΕ, που σημαίνει πως οι αιτήσεις αυτές δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί και επομένως δεν υπάρχουν στις βάσεις αναζήτησης.

Εν τούτοις, διενεργήθηκαν διάφορες στρατηγικές αναζήτησης. Τα EP που ανακτήθηκαν από τις παραπάνω αναζητήσεις, συσχετίστηκαν κατόπιν με τα ΕΔΕ που έχουν έρθει στον ΟΒΙ.

Οι αναζητήσεις έγιναν στην βάση ελεύθερης πρόσβασης NEW ESPACENET, που δίνει την δυνατότητα αναζήτησης και σε ολόκληρο το έγγραφο καθώς και στη βάση EPOQUE.

Αντιστοίχως, πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό την εξεύρεση κυρίως ΔΕ αναφορικά με ιατρικές / χειρουργικές μάσκες καθώς και ιατρικούς αναπνευστήρες κατασκευασμένα με την τεχνική της Τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D-printing). Επιπλέον, στο γενικότερο πλαίσιο αναζήτησης πιθανών τεχνολογιών για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, συμπεριλαμβάνονται  ΔΕ κατάλληλου ιατρικού εξοπλισμού καθώς και συσκευές/ συστήματα ανίχνευσης και διάγνωσης ατόμων που φέρουν ιατρική μάσκα κατά πόσο  έχουν μολυνθεί με μεταδοτική ασθένεια.

Η εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων EPOQUE (European Patent Office QUEry), WPI (Derwent World Patents Index), NPL (Non Patent Literature).

Τα αποτελέσματα των αναζητήσεων αυτών παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη με θέμα Ενδεικτικά Αποτελέσματα Αναζήτησης για CORONA VIRUS, SARS, SARS-CoV, COVID-19 & Εφαρμογές 3D-PRINTING και λοιπών Τεχνολογιών για την Καταπολέμηση της Εξάπλωσης της Νόσου COVID-19 .

Read More
07 May
By: Rania Zacharopoulou 0

Ελληνική Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Startup Greece Week

Η Ελληνική Εβδομάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Startup Greece Week επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά τον Μάϊο, αυτή τη φορά λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, 100% online!

Από τις 4 Μαΐου μέχρι τις 10 Μαΐου, μία εβδομάδα γεμάτη από online workshops, ανοιχτές συζητήσεις με διακεκριμένους ομιλητές, networking, ένα διαγωνισμό για Startups και πολλές άλλες δράσεις με στόχος την ανάπτυξη του καινοτόμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται  με την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, την υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και την ως community partners το Xanthi Techlab και το  Europe Direct Xanthi.

Με τη συμμετοχή σας στο Startup Greece Week έχετε την ευκαιρία:

 • να γνωρίσετε επιτυχημένους επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και startuppers που θα επικοινωνήσουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τον χώρο του επιχειρείν
 • να δικτυωθείτε και να διευρύνετε τις επαφές σας εντός της επιχειρηματικής κοινότητας,
 • να κερδίσετε στον επιχειρηματικό διαγωνισμό για τις startups βραβεία αξίας 10.000 ευρώ,
 • να διεκδικήσετε χρηματοδοτήσεις από επενδυτές,
 • να παρακολουθήσετε ενδιαφέροντα workshops με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σου και να συμμετάσχετε σε πολλές ακόμα δράσεις.

Οι 10 πόλεις που συμμετέχουν στην διοργάνωση είναι οι: Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Τρίπολη, Ρόδος, Ξάνθη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Πάτρα

Για να λάβετε μέρος στη δράση είναι απαραίτητη η δωρεάν εγγραφή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eventbrite.com/e/online-startup-greece-week-2020-live-tickets-102533953816?fbclid=IwAR1MplZ8Xbxb_h4ybpQT_QuU9U-nnGjaoWbBxxJv3xbPMAvrcInV5kB7HGY

Το πάνελ αποτελείται από τους:

Ευάγγελο Καραγεώργο, Product Designer Booking.com.

Δημήτρη Γιαννακούδη, Xanthi TechLab Coordinator & Specialist

Φίλιππο Φαρμάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή ΔΠΘ / Ιδρυτής Spin-off εταιρίας INEM Technologies P.C.

Σταύρο Παπαδόπουλο, CEO TileDB, Inc.

Το session θα συντονίζει η Αναστασία Μπερμπέρογλου, Οικονομολόγος και Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Read More
07 May
By: Vivi Makri 0

Webinar για τις Υπηρεσίες του WIPO στις 26 Μαΐου 2020, 17:00 (CET)

Ο WIPO εγκαινιάζει μια νέα εκπαιδευτική δράση που απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη των υπηρεσιών του, προσφέροντας διαδικτυακά σεμινάρια, προσαρμοσμένα στις συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία COVID19.

Η δράση αυτή θα ξεκινήσει με την υλοποίηση σεμιναρίου τύπου webinar στις 26 Μαΐου 2020, στις 17:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης).

Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν αφορούν τις βασικές υπηρεσίες του WIPO, δηλαδή:

 1. το σύστημα της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώρηση των σημάτων (Τhe Madrid System for the International Registration of Marks),
 2. τη Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (the Patent Cooperation Treaty),
 3. το σύστημα της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων (Hague system for the International Registration of Industrial Designs),
 4. εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών (Alternative Dispute Resolution),
 5. τις υποδομές σε διεθνές επίπεδο (Global Infrastructure) και
 6. την πύλη Διανοητικής Ιδιοκτησίας του WIPO (WIPO IP Portal)

Επιπλέον θα γίνει σύντομη αναφορά σε κάποια μέτρα που έχει υιοθετήσει ο WIPO για την αντιμετώπιση των συνεπειών  της πανδημίας. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα για ερωτήσεις και αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων με τους εισηγητές.

Η συνολική διάρκεια του δεν θα ξεπεράσει τα 90 λεπτά ενώ η γλώσσα εργασίας είναι τα Αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δομή του σεμιναρίου και την εγγραφή σας, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:  https://register.gotowebinar.com/register/6187422926709210126

Save the date for Webinar on WIPO Services& Initiatives-CB AG 8

Read More