210 6183580 - 582 | info@obi.gr

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
Αρχική FAQ ΔΕ & ΠΥΧ – FAQ

ΔΕ & ΠΥΧ – FAQ

1. Πώς προστατεύεται μία εφεύρεση στην Ελλάδα;
Μία εφεύρεση έχει νομική προστασία μόνο όταν κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) ή Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ). Ο αρμόδιος φορέας για την απονομή αυτών των τίτλων προστασίας είναι αποκλειστικά ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

2. Τι είναι το Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας;
Δίπλωμα Ευερεσιτεχνίας (ΔΕ), είναι τίτλος προστασίας με διάρκεια 20 χρόνων που απονέμεται στον δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.

3. Ποια είναι η διαδικασία κατάθεσης αίτησης για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας;
1.   Για τη χο­ρή­γη­ση δι­πλώ­μα­τος ευ­ρε­σι­τε­χνί­ας α­παι­τεί­ται η κα­τά­θεση αί­τη­σης στον OBI, η ο­ποί­α πε­ριέ­χει:

    α. Το πλή­ρες ό­νο­μα ή την ε­πω­νυ­μί­α, την εθνι­κό­τη­τα, την κα­τοι­κία ή την έ­δρα και τη διεύ­θυν­ση του κα­τα­θέ­τη,

    β. Περι­γρα­φή της ε­φεύ­ρε­σης και προσ­διο­ρι­σμό μιας ή πε­ρισ­σό­τε­ρων α­ξιώ­σε­ων. Ως α­ξί­ω­ση, νο­εί­ται η έ­κτα­ση και το πε­ριε­χό­με­νο της          αι­τού­μενης προ­στα­σί­ας,

    γ. Αί­τη­μα χο­ρή­γη­σης δι­πλώ­μα­τος ευ­ρε­σι­τε­χνί­ας.

2. Στην αί­τη­ση ε­πι­συ­νά­πτο­νται τα σχέ­δια στα ο­ποί­α α­να­φέ­ρο­νται οι α­ξιώ­σεις ή η πε­ρι­γρα­φή, η πε­ρί­λη­ψη της ε­φεύ­ρε­σης, οι ε­πε­ξη­γή­σεις για την κα­τα­νό­η­ση της πε­ρι­γρα­φής και τα έγ­γρα­φα νο­μι­μο­ποί­η­σης του κα­τα­θέ­τη σε πε­ρί­πτω­ση νο­μι­κού προ­σώ­που ή σε πε­ρί­πτω­ση φυ­σι­κού προ­σώ­που, ε­άν δεν εί­ναι ο ε­φευ­ρέ­της. Ε­πί­σης, ε­πι­συ­νά­πτο­νται οι α­πο­δεί­ξεις εί­σπρα­ξης των τελών κα­τά­θε­σης και πρώ­του έ­τους προ­στα­σί­ας.
 
3. Η αί­τη­ση μπο­ρεί να α­να­φέ­ρε­ται εί­τε σε μί­α μό­νο ε­φεύ­ρε­ση εί­τε σε πε­ρισ­σό­τε­ρες, που συν­δέ­ο­νται ό­μως με­τα­ξύ τους, ώ­στε να α­πο­τε­λούν έ­να ενιαίο σύ­νο­λο. Αν η αί­τη­ση α­φο­ρά πε­ρισ­σό­τε­ρες ε­φευ­ρέ­σεις (σύν­θε­τη αί­τη­ση), ο κα­τα­θέ­της μπο­ρεί μέ­χρι την έκ­δο­ση δι­πλώ­μα­τος ευ­ρε­σι­τε­χνί­ας να χω­ρί­σει την αί­τη­ση σε πε­ρισ­σό­τε­ρες τμη­μα­τι­κές αι­τή­σεις, δια­τη­ρώ­ντας ως η­με­ρομη­νί­α κα­τά­θε­σης κάθε τμη­μα­τι­κής αί­τη­σης την η­με­ρο­μη­νί­α της αρ­χι­κής αί­τη­σης.

4. Η αί­τη­ση γί­νε­ται δε­κτή για κα­τά­θε­ση, εφ’ ό­σον πλη­ροί τους ό­ρους της πα­ρα­γρά­φου 1 και εφ’ ό­σον ε­πι­συ­νά­πτο­νται οι α­πο­δεί­ξεις των τε­λών κα­τά­θεσης και πρώ­του έ­τους προ­στα­σί­ας. Σ’αυ­τήν την πε­ρί­πτω­ση η κα­τά­θε­ση της αίτη­σης θε­ω­ρεί­ται κα­νο­νι­κή, αλ­λά ό­χι πλή­ρης.
 
5. Μέ­σα σε τέσ­σε­ρις μή­νες α­πό την κατά­θε­ση, ο κα­τα­θέ­της ο­φεί­λει να υπο­βά­λει τα τυ­χόν ελ­λεί­πο­ντα σχέ­δια και άλ­λα δι­καιο­λο­γη­τι­κά, να συ­μπληρώ­σει τυ­χόν ελ­λεί­ψεις και να διορ­θώ­σει τυ­χόν λά­θη στη σύ­ντα­ξη των εγ­γρά­φων και λοι­πών δι­καιο­λο­γη­τι­κών. Σ’ αυτήν την πε­ρί­πτω­ση η κα­τά­θε­ση της αί­τη­σης θε­ω­ρεί­ται πλή­ρης.
 
6. Ως η­με­ρο­μη­νί­α κα­τά­θε­σης της αί­τη­σης θε­ω­ρεί­ται η η­με­ρο­μη­νί­α κα­νο­νι­κής κα­τά­θε­σης της αί­τη­σης.

4. Τι είναι το Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας;
Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ), είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στον δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα με καθορισμένο σχήμα και μορφή που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του «νέου» και βιομηχανικά εφαρμόσιμου.

5. Σε τι συνίσταται η προστασία που παρέχουν τα ΔΕ και τα ΠΥΧ;
Με το ΔΕ και το ΠΥΧ παρέχεται το μονοπωλιακό δικαίωμα στους δικαιούχους να παράγουν, χρησιμοποιούν, πωλούν και γενικά να εκμεταλλεύονται το επινόημά τους στην Ελλάδα. Έτσι, αποκλείουν κάθε τρίτο να εκμεταλλευτεί με οποιοδήποτε τρόπο την εφεύρεσή τους.

6. Τι θα συμβεί αν κάποιος τρίτος αντιγράψει και εκμεταλλευτεί εφεύρεση ήδη κατοχυρωμένη με ΔΕ ή ΠΥΧ;
Ο δικαιούχος μπορεί να απαιτήσει από τα ελληνικά δικαστήρια της άρση της προσβολής του ΔΕ ή του ΠΥΧ και την παράλειψή της στο μέλλον. Υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, δικαιούται να απαιτήσει επίσης την αποκατάσταση της ζημιάς που έπαθε ή την απόδοση της ωφέλειας που κέρδισε  ο τρίτος με την παράνομη εκμετάλλευση της εφεύρεσης. Διαζευκτικά, μπορεί να ζητήσει την απόδοση ποσού ανάλογου  προς τίμημα άδειας εκμετάλλευσης. Το δικαστήριο μπορεί ακόμα να διατάξει την καταστροφή των προϊόντων που κατασκεύασε ο τρίτος, ή αντί της καταστροφής, την απόδοση τους ή μέρους τους στο δικαιούχο, εφόσον αυτός το ζητήσει.

7. Τι κίνδυνοι υπάρχουν όταν η εφεύρεσή σας δεν έχει κατοχυρωθεί με ΔΕ ή ΠΥΧ;
Οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να ζητήσει πρώτος ΔΕ ή ΠΥΧ για την ίδια εφεύρεση, οπότε αποκτά το μονοπωλιακό δικαίωμα να την εκμεταλλεύεται αποκλείοντας κάθε άλλον, ακόμα και εσάς, ή απλά να την εκμεταλλευτεί χωρίς να αποκτήσει το μονοπωλιακό δικαίωμα που παρέχει το ΔΕ ή το ΠΥΧ, κάνοντάς την έτσι γνωστή στο κοινό. Το αποτέλεσμα σ’ αυτήν την περίπτωση είναι να αποκλείεται κάθε τρίτος, ακόμα και εσείς, να αποκτήσει αυτό το μονοπωλιακό δικαίωμα.

8. Μπορεί κάθε επινόημα να προστατευθεί με ΔΕ & ΠΥΧ;
Το ΔΕ και το ΠΥΧ καλύπτει κάθε εφεύρεση που μπορεί να εφαρμοστεί παραγωγικά σε οποιονδήποτε τομέα ανθρώπινης δραστηριότητας. Δεν καλύπτονται όμως ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες ρητά αναφέρονται στο νόμο όπως π.χ. ανακαλύψεις, επιστημονικές θεωρίες, μαθηματικές μέθοδοι, αισθητικές δημιουργίες κ.λπ.

9. Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε ένα ΔΕ ή ΠΥΧ;
Μπορείτε:

  • Να εκμεταλλευτείτε ο ίδιος παραγωγικά την εφεύρεσή σας, έχοντας εξασφαλίσει την απουσία του ανταγωνισμού, χάρη στο μονοπωλιακό σας δικαίωμα
  • Να μεταβιβάσετε τον τίτλο προστασίας σε τρίτο έναντι συμφωνημένου τιμήματος.
  • Να παραχωρήσετε άδειες εκμετάλλευσης σε τρίτον ή τρίτους έναντι συμφωνημένου χρηματικού ανταλλάγματος. Σ’ αυτήν την περίπτωση, διατηρείτε το μονοπωλιακό σας δικαίωμα.


10. Υπάρχει χρηματική επιβάρυνση για την απόκτηση ΔΕ ή ΠΥΧ
Τα δικαιώματα που περιέχουν οι τίτλοι προστασίας αποκτώνται και διατηρούνται σε ισχύ με την καταβολή αντίστοιχων τελών στον ΟΒΙ.

11. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να προστατεύσετε την εφεύρεσή σας στο εξωτερικό;
Με την κατάθεση ολοκληρωμένης αίτησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας στον ΟΒΙ δικαιούστε να ισχυρισθείτε προτεραιότητα από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή Πιστοποιητικού Υποδείγματος Χρησιμότητας για την ίδια εφεύρεση σε όλα τα κράτη-μέλη της Συνθήκης των Παρισίων. Έχετε στη διάθεσή σας περίοδο 12 μηνών από την ημερομήνία της κατάθεσης για να καταθέσετε την αίτηση σε χώρες του ενδιαφέροντός σας, με τον ισχυρισμό της Ελληνικής προτεραιότητας.
Για να καταθέσετε αίτησης απευθείας στην χώρα που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να επιλέξετε:
1. κατάθεση πλήρους αίτησης απευθείας στη χώρα που σας ενδιαφέρει.
2. κατάθεση πλήρους αίτησης για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, αφού επιλέξετε μεταξύ των 38 κρατών-μελών της Συνθήκης του Μονάχου το κράτος στο οποίο επιθυμείτε να έχετε προστασία.
3. κατάθεση πλήρους διεθνούς αίτησης (PCT: Patent Cooperation Treaty – Συνθήκη Συνεργασίας Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας). Με το τρόπο αυτό μπορείτε να καταθέσετε αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη του PCT.
Ο OBI συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία των δύο τελευταίων περιπτώσεων καθώς λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής των αντιστοίχων αιτήσεων.

12. Ποια η διαφορά της Έκθεσης Έρευνας και της Έκθεσης Έρευνας με Αιτιολογημένη Γνώμη;
Για κάθε αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο ΟΒΙ συντάσσει έκθεση η οποία βασίζεται στην περιγραφή της εφεύρεσης, τις αξιώσεις και τα επισυναπτόμενα σχέδια και στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία της στάθμης της τεχνικής που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του νέου χαρακτήρα και του εφευρετικού βήματος του επινοήματος. Στην περίπτωση αυτή η έκθεση ονομάζεται απλή έκθεση έρευνας(ΑΕΕ).
Το Τέλος για τη σύνταξη της απλής έκθεσης έρευνας είναι € 300.
Η έκθεση έρευνας που συντάσσει ο ΟΒΙ μπορεί να συνοδεύεται από σχόλια ή συνοπτικές επεξηγηματικές παρατηρήσεις που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εφεύρεσης, δηλαδή, στο νέο χαρακτήρα της εφεύρεσης, το εφευρετικό της βήμα και τη δυνατότητα βιομηχανικής εφαρμογής. Στην περίπτωση αυτή η έκθεση έρευνας ονομάζεται έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη (ΕΕΑΓ). Η έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη συντάσσεται από  τον ΟΒΙ με βάση τις ισχύουσες Διατάξεις εφαρμογής των οδηγιών εξέτασης ενώπιον του ΕΓΔΕ.
Ο καταθέτης αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας δηλώνει στον ΟΒΙ, μέσα σε τέσσερις μήνες από την κατάθεση της αίτησης, αν επιλέγει την απλή έκθεση έρευνας (ΑΕΕ) ή την έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη (ΕΕΑΓ) και καταβάλλει τα αντίστοιχα τέλη.
Το Τέλος για τη σύνταξη της έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη είναι € 640.