Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α) 83657
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α) 83657
 
“Ε­ναρ­μό­νι­ση της ελ­λη­νι­κής νο­μο­θε­σί­ας προς την α­ντί­στοι­χη κοι­νο­τι­κή στον το­μέ­α της πα­ρα­γω­γής και της κυ­κλο­φο­ρί­ας φαρ­μά­κων που προ­ο­ρί­ζο­νται για αν­θρώ­πι­νη χρή­ση, σε συμ­μόρ­φω­ση με την υπ’ α­ριθ­μ. 2001/1983/ΕΚ Οδη­γί­α «πε­ρί κοι­νο­τι­κού κώ­δι­κα για τα φάρ­μα­κα που προ­ο­ρί­ζο­νται για αν­θρώ­πι­νη χρή­ση», ό­πως τρο­πο­ποι­ή­θη­κε α­πό τις υπ΄ α­ριθ­μ. 2004/27/ΕΚ, 2004/24/ΕΚ
Ο­δη­γί­ες για τα πα­ρα­δο­σια­κά φάρ­μα­κα φυ­τι­κής προ­έ­λευ­σης και το άρ­θρο 31 της υπ΄α­ριθ­μ. 2002/1998/ΕΚ Ο­δη­γί­α για τη θέ­σπι­ση προ­τύ­πων ποιό­τη­τας και α­σφά­λειας για τη συλ­λο­γή, τον έλεγ­χο, την ε­πε­ξερ­γα­σί­α, την α­πο­θή­κευ­ση και τη δια­νο­μή αν­θρωπί­νου αί­μα­τος και συ­στα­τι­κών αίμα­τος” (ΦΕΚ 59 Β΄, 24.01.2006)
 
ΟΙ Υ­ΠΟΥΡ­ΓΟΙ
ΟΙ­ΚΟ­ΝΟ­ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ­ΚΟ­ΝΟ­ΜΙ­ΚΩΝ –
 Υ­ΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙ­ΝΩ­ΝΙ­ΚΗΣ ΑΛ­ΛΗ­ΛΕΓ­ΓΥ­ΗΣ
 
Έ­χο­ντας υ­πό­ψη:
 
1. Τις δια­τά­ξεις:
 
α)    Του άρ­θρου 1 πα­ρά­γρα­φοι 1, 2 και 3 και του άρ­θρου 3 του ν. 1338/1983 «Ε­φαρ­μογή του κοι­νο­τι­κού δι­καί­ου» (ΦΕΚ Α΄ 34), ό­πως τρο­πο­ποι­ή­θη­κε α­πό το άρ­θρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμ­με­το­χή της Ελ­λά­δας στο κε­φά­λαιο, στα α­πο­θε­μα­τι­κά και στις προ­βλέ­ψεις της Ευ­ρω­πα­ϊ­κής Τρά­πε­ζας Ε­πεν­δύ­σε­ων, στο κε­φά­λαιο της Ευ­ρω­πα­ϊκής Κοι­νό­τη­τας Άν­θρα­κος και Χά­λυ­βος και του Ορ­γα­νι­σμού Ε­φο­δια­σμού ΕΥ­ΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α΄ 70) και του άρ­θρου 65 του ν. 1982/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101).
 
β)    Των άρ­θρων 14 παρ. 4 και 2 παρ. 1 και 2 του ν 1338/1983 (ΦΕΚ Α΄ 34), ό­πως το τε­λευ­ταί­ο α­ντι­κα­τα­στά­θη­κε με τις δια­τά­ξεις του άρ­θρου 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 146) «Τρο­πο­ποί­η­ση και συ­μπλή­ρω­ση των κει­μέ­νων δια­τά­ξε­ων του Ε­θνι­κού Ορ­γα­νι­σμού Φαρ­μά­κων (Ε.Ο.Φ.)» και άλ­λες δια­τά­ξεις.
 
γ)    Του άρ­θρου 10, παρ. 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 146).
 
δ)    Των άρ­θρων 47 και 48 του ν. 3370/2005 1965/1991 (ΦΕΚ Α΄ 176).
 
ε)    Το άρ­θρο 90 του ΠΔ 63/2005 «Κω­δι­κο­ποί­η­ση της νο­μο­θε­σί­ας για την κυ­βέρ­νη­ση και τα κυ­βερ­νη­τι­κά όρ­γα­να» (ΦΕΚ Α΄ 98)
 
2. Την υπ' α­ριθ­μ. 0-613/15η/25.7.2005 πρό­τα­ση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.
 
3. Την υπ' α­ριθ­μ. 27304/17.3.2004 κοι­νή α­πό­φα­ση του Πρω­θυ­πουρ­γού και του Υ­πουρ­γού Υ­γεί­ας και Κοι­νω­νι­κής Αλ­λη­λεγ­γύ­ης για «Α­νά­θε­ση αρ­μο­διο­τή­των στους Υφυ­πουρ­γούς Υγεί­ας & Κοι­νω­νι­κής Αλ­λη­λεγ­γύ­ης».
 
4. Την υπ' α­ριθ­μ. 2001/1983/ΕΚ Ο­δη­γί­α «πε­ρί κοι­νο­τι­κού κώ­δι­κα για τα φάρ­μα­κα που προ­ο­ρί­ζο­νται για αν­θρώ­πι­νη χρή­ση», ό­πως τρο­πο­ποι­ή­θη­κε α­πό τις υπ' α­ριθ­μ. 2004/27/ΕΚ, 2004/24/ΕΚ Ο­δη­γί­ες.
 
5. Το γε­γο­νός ό­τι α­πό τις δια­τά­ξεις της πα­ρού­σας α­πό­φα­σης δεν προ­καλεί­ται δα­πά­νη σε βά­ρος του Κρα­τι­κού Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, α­πο­φα­σί­ζου­με:
 
Άρ­θρο 11
 
Πα­ρά­γρα­φος 6
Η πραγ­μα­το­ποί­η­ση των με­λε­τών και των δο­κι­μών που α­παι­τού­νται για την ε­φαρ­μο­γή των πα­ρα­γρά­φων 1, 2, 3 και 4 και οι συ­να­κό­λου­θες πρα­κτι­κές α­παι­τήσεις δεν θε­ω­ρεί­ται ό­τι α­ντι­βαί­νουν στα δι­καιώ­μα­τα που προ­στα­τεύ­ο­νται από δι­πλώ­μα­τα ευ­ρε­σι­τε­χνί­ας ή συ­μπλη­ρω­μα­τι­κά πι­στο­ποι­η­τι­κά προ­στα­σίας για τα φάρ­μα­κα.
 

Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015