Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το έργο 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ'

ΚΠ: 3390/16.6.17

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Ενδιαφέρεται για σύναψη εξάμηνης σύμβασης  με εταιρεία για το έργο  «Συντήρηση των 4 ανελκυστήρων του κτιρίου  του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)». Το CPV του έργου είναι 50750000-7 και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Η παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στους τέσσερις ανελκυστήρες του κτιρίου του ΟΒΙ με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, απρόσκοπτης, ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας τους, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα απορρύθμισης / διακοπής λειτουργίας τους και ιδίως να προληφθεί οποιοδήποτε ατύχημα στο επιβατικό κοινό ή το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:
Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά, άνευ χρέωσης, τις από τον ΟΒΙ αναγγελλόμενες σ’ αυτόν βλάβες, με απεριόριστο αριθμό επισκέψεων, υποχρεούται  δε  να ανταποκριθεί εντός χρονικού διαστήματος 3 ωρών, ώστε να διαπιστώσει τη βλάβη και να προχωρήσει στην αποκατάσταση της.
Τόσο η προληπτική συντήρηση όσο και η αποκατάσταση τυχών βλαβών θα γίνεται από: Δευτέρα έως Παρασκευή 07:30 - 15:30, ενώ θα πρέπει να βρίσκεται σε επιφυλακή τεχνικός, Δευτέρα έως Παρασκευή 15:30-21:00, Σάββατο 07:30-21:00 και την Κυριακή 08:00-20:30 για επείγοντα περιστατικά και περιλαμβάνει το κόστος όλων των αναλωσίμων και ανταλλακτικών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διάρκεια Σύμβασης: 6 μήνες (1/7/2017-31/12/2017)

Προϋπολογισμός έργου: 1.250 ευρώ  πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» με αριθμό: ΑΔΑ: ΩΩΡ7465ΧΗΥ-1ΒΟ

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής  ενημερότητας  του αναδόχου, καθώς και των νομιμοποιητικών εγγράφων των νομικών προσώπων.

Για πληροφορίες μπορείτε ν’ απευθύνεστε στον κο Μπούκη 210-6183585.(
tb@obi.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι την Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 (και ώρα 14:00), στo ακόλουθο e-mail:
zlaz@obi.gr (Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004