Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο 'Συντήρηση του κήπου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας'

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ενδιαφέρεται για  σύναψη πεντάμηνης  σύμβασης  με εταιρεία για το έργο «Συντήρηση του κήπου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)». O OBΙ  εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου, στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5.

Το CPV του έργου είναι  77311000-3 και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διάρκεια Σύμβασης: 5 μήνες

Προϋπολογισμός έργου: 1.100,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΒΙ.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: Ψ0Κ7465ΧΗΥ-Ζ60

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής  ενημερότητας  του αναδόχου, καθώς επίσης  των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικών προσώπων και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00, στo ακόλουθο e-mail:
zlaz@obi.gr (Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις του ΟΒΙ, μπορείτε ν’ απευθύνεστε στον κ. Μπούκη 210-6183585 (
tb@obi.gr).

(Ανάρτηση: 17.7.17)

 
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004