Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την διανομή 3 διαφορετικών εντύπων (φυλλαδίων) του ΟΒΙ στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας του για το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design)

ΚΠ/3944/17-7-2017
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Γ. Σταυρουλάκη 5 και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Διενεργεί έρευνα αγοράς, με κριτήριο ανάθεσης  την οικονομικότερη προσφορά και την κάλυψη όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών, για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για τη διανομή 3 διαφορετικών εντύπων (φυλλαδίων), 50.000-60.000 τεμάχια, στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας του ΟΒΙ σχετικά με το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
• Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής
• CPV του έργου 79824000-6 (υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής)
• Ο χρόνος διανομής θα οριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Επικοινωνίας (ΤΕ)
• Τα έντυπα ενδέχεται να διανέμονται παράλληλα
• Απαραίτητη είναι η λίστα περιοχών διανομής (σε Αττική & περιφέρεια)
• Όλες οι συνεννοήσεις σχετικά με τη διανομή των 3 εντύπων (φυλλαδίων), θα γίνουν σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας του ΟΒΙ

Προϋπολογισμός: 3.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΑ2Π465ΧΗΥ-8ΕΖ

Τρόπος πληρωμής:
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται  στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής  ενημερότητας  του αναδόχου, καθώς και των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικών προσώπων και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου (και όλων των μελών ΔΣ ανάλογα με την νομική φύση του αναδόχου).

Προθεσμία υποβολής προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 &  ώρα 14.00 στην κυρία Λ. Λαζαρίδου, μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, με την ένδειξη της πρόσκλησης «Έρευνα αγοράς για διανομή 3 διαφορετικών εντύπων (φυλλαδίων) του ΟΒΙ».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Βιβή Μακρή, μέσω email
mpara@obi.gr (210-6183618)

 
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004