Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή γραφιστικών υπηρεσιών

ΚΠ3945/17-7-2017
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου στην οδό Γ. Σταυρουλάκη 5.

Διενεργεί έρευνα αγοράς, με κριτήριο ανάθεσης  την οικονομικότερη προσφορά και την κάλυψη όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών,  για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για το έντυπο του Απολογισμού του ΟΒΙ του 2015, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για την κατάρτιση της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές.

Το CPV είναι 79822500-7 (Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού).

O κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Κριτήριο ανάθεσης: η οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ1ΘΗ465ΧΗΥ-ΔΑΤ.

Χρόνος Παράδοσης: 30 ημέρες

Τρόπος πληρωμής:
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει  στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του αναδόχου, των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικών προσώπων και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου και μελών του ΔΣ ανάλογα με την φύση της εταιρείας.

Προϋπολογισμός: 1.500 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Προθεσμία υποβολής προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 &  ώρα 14.00 στην κυρία Λ. Λαζαρίδου, μέσω ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, με την ένδειξη της πρόσκλησης «Έρευνα αγοράς για παροχή γραφιστικών υπηρεσιών». Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις 14.00 δε θα γίνονται αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Βιβή Μακρή (210-6183618), email:
mpara@obi.gr , 09:00-15:00
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004