Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας «Social Media Marketing» για την διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του ΟΒΙ, στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας για το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design)

ΚΠ/3947/17-7-2017
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου στην οδό Γ. Σταυρουλάκη 5 και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Διενεργεί έρευνα αγοράς, με κριτήριο ανάθεσης  την οικονομικότερη προσφορά και την κάλυψη όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών, για την ανάδειξη αναδόχου εταιρίας «Social Media Marketing» που θα αναλάβει την υποστήριξη της online παρουσίας/διάχυσης των επικοινωνιακών μηνυμάτων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο ΟΒΙ (Facebook, Twitter, LinkedIn), όπως επίσης και της παρουσίας των μηνυμάτων αυτών σε ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (Adwords), στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας του ΟΒΙ, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design).

Το CPV του έργου είναι: 72420000-0 (Υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικτύου)

Για την κατάρτιση της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες  προδιαγραφές.

Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
• Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής
• Διάρκεια σύμβασης: 4 μήνες. Έναρξη από παράδοση δημιουργικού από ΟΒΙ
• Όλες οι συνεννοήσεις για τον τρόπο εκτέλεσης/υλοποίησης του έργου, θα γίνονται σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας του ΟΒΙ.

Τρόπος πληρωμής:
Η εξόφληση του συνολικού τιμολογίου που αφορά τις υπηρεσίες θα γίνει  στον τραπεζικό  λογαριασμό του αναδόχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του αναδόχου, καθώς και των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικών προσώπων και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου (και όλων των μελών ΔΣ ανάλογα με την νομική φύση του αναδόχου).

Προϋπολογισμός: Το κόστος των υπηρεσιών έχει προϋπολογισθεί στις 3.000 (με ΦΠΑ).

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑ2Π465ΧΗΥ-8ΕΖ

Προθεσμία υποβολής προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 &  ώρα 14.00 στην κυρία Λίνα Λαζαρίδου, στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, με την ένδειξη της πρόσκλησης «Υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας «Social Media Marketing» για την διαχείριση των  Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης του ΟΒΙ, στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας για το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design)». Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις 14.00.δε θα γίνονται αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Βιβή Μακρή (210-6183618), email mpara@obi.gr , 09:00-15:00
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004