Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παραγωγή 3 βίντεο στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας του ΟΒΙ για το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design).

ΚΠ/3946/17-7-2017
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου στην οδό Γ. Σταυρουλάκη 5 και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Διενεργεί έρευνα αγοράς, με κριτήριο ανάθεσης  την οικονομικότερη προσφορά και την κάλυψη όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας  για την παραγωγή 3 βίντεο, στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας του ΟΒΙ, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design).

Το CPV του έργου είναι 92111260-2 (Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για την κατάρτιση της οικονομικής προσφοράς, παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές.

Χρόνος Παράδοσης: 20 ημέρες

Κριτήριο ανάθεσης: η οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής.

Τρόπος πληρωμής:
Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει  στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του αναδόχου, καθώς και των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικών προσώπων και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου και των μελών του ΔΣ ανάλογα με την φύση της εταιρείας.

Προϋπολογισμός: 4.500 ευρώ (με ΦΠΑ).

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑ2Π465ΧΗΥ-8ΕΖ

Προθεσμία υποβολής προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 &  ώρα 14.00 στην κυρία Λ. Λαζαρίδου, μέσω ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, με την ένδειξη της πρόσκλησης «Έρευνα αγοράς για την παραγωγή 3 βίντεο στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας του ΟΒΙ για το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design)».
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις 14.00 δε θα γίνονται αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Βιβή Μακρή (210-6183618), email mpara@obi.gr , 09:00-15:00

 
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004