Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για τις υπηρεσίες αποδελτίωσης έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου στην οδό Γ. Σταυρουλάκη 5.

O ΟΒΙ διενεργεί έρευνα αγοράς, με κριτήριο ανάθεσης  την οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής και την κάλυψη όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών, για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, όπως επίσης και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για την κατάρτιση της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να ληφθεί υπόψη το αντικείμενο του έργου.

Κριτήριο ανάθεσης:
η οικονομικότερη προσφορά βάσει τιμής.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ΑΔΑ:783Ω465ΧΗΥ-8ΞΒ

Τρόπος πληρωμής:
Το έργο θα τιμολογείται στο τέλος κάθε μήνα.
Η εξόφληση του εκάστοτε τιμολογίου θα γίνεται  στον τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης αυτού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου είναι η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας του αναδόχου, καθώς και των νομιμοποιητικών εγγράφων νομικών προσώπων και το απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου (και όλων των μελών ΔΣ ανάλογα με την νομική φύση του αναδόχου), καθώς επίσης και πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης, μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Προϋπολογισμός: 980 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Διάρκεια έργου: το αντικείμενο του έργου θα περιλαμβάνει την αποδελτίωση για το χρονικό διάστημα 1/9/2017-31/12/2017.

Προθεσμία υποβολής προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 & ώρα 14.00 με e-mail στο
zlaz@obi.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου (ισόγειο), με την ένδειξη της πρόσκλησης.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις 14.00 δε θα γίνονται αποδεκτές. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Βιβή Μακρή (210-6183618), email
mpara@obi.gr, 09:00-15:00.Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004