Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Έρευνα αγοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης 8 φωτοτυπικών μηχανημάτων CANON του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Διενεργεί έρευνα αγοράς, με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής και την κάλυψη όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών συντήρησης, για τη σύναψη 12μηνης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντηρήσεως των 8 φωτοτυπικών-πολυμ/των CANON.

Το CPV του έργου είναι 50313200-4 «Υπηρεσίες συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων» και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα έως ποσοστού που δεν θα υπερβαίνει το 30%.

Προϋπολογισμός έργου:  8.000€  πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με  ΑΔΑ: 75ΓΛ465ΧΗΥ-ΔΑΑ.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, εφόσον καλύπτονται οι προδιαγραφές συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης θα προσδιορίζεται με ενιαία κοστολόγηση για όλους τους τύπους φωτοτυπικών μηχ/των και με βάση το κόστος ανά σελίδα (έγχρωμο Α4, ασπρόμαυρο Α4, έγχρωμο Α3, ασπρόμαυρο Α3).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1.     Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2.     Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
3.     Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
4.     Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
5.     Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
6.     Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
7.     Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλλαγής-εξυγίανσης.
8.     Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Λ. Γαλώνη  (τηλ. 210-6183507).

Προθεσμία υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 στην κα. Λ. Λαζαρίδου μέσω e-mail:
zlaz@obi.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

 
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004