Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Έρευνα αγοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την εκχώρηση 52 Αδειών Χρήσης Microsoft SQL CAL's του ΟΒΙ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ο ΟΒΙ διενεργεί έρευνα αγοράς, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, για τη σύναψη 12μηνης σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκχώρησης  52 Αδειών Χρήσης Microsoft SQL CAL's  για 1-έτος στα πλαίσια της σύμβασης Open Value V5698252.

H ήδη υπάρχουσα σύμβαση Open Value με αριθμό: Agreement ID : V5698252, περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
 
License Pool:  Servers SQL
Product Family: Device CAL  
Version Active SA: 2017
Quantity: 52

Το CPV του έργου είναι 72261000-2 (Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού) και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Διάρκεια Σύμβασης: 12 μήνες

Προϋπολογισμός έργου:  2.900€  πλέον ΦΠΑ

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με  ΑΔΑ: 7ΝΟΕ465ΧΗΥ-ΖΜΠ

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.

Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
3. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
4. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή/συνεκκαθαριστή.
6. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλλαγής-εξυγίανσης.
8. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση.

Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Λ. Γαλώνη  (τηλ. 210-6183507).

Προθεσμία υποβολής προσφορών
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14.00 στην κα. Λαζαρίδου μέσω e-mail (
zlaz@obi.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

(Ανάρτηση: 4.12.17)
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2008 και ΕΝ ISO 14001:2004