Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Έρευνα αγοράς για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών Social Media Marketing στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του ΟΒΙ, στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας για το Βιομηχανικό Σχέδιο

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου στην οδό Γ. Σταυρουλάκη 5 και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

Διενεργεί έρευνα αγοράς, με κριτήριο ανάθεσης  την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για υπηρεσίες Social Media Marketing, υποστήριξης online παρουσίας/διάχυσης των επικοινωνιακών μηνυμάτων στις πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης που διατηρεί ο ΟΒΙ (Facebook, Twitter,LinkedIn, κανάλι στο YouTube), όπως επίσης και παρουσίας των μηνυμάτων αυτών σε ηλεκτρονικά Μέσα επικοινωνίας (Adwords), στο πλαίσιο ενημερωτικής καμπάνιας του, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το Βιομηχανικό Σχέδιο (Industrial Design) και διαδικασίας διενέργειας πληρωμών στα ως άνω μέσα/πλατφόρμες.

Το CPV του έργου είναι: 72420000-0 (Υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικτύου)

Για την κατάρτιση της οικονομικής προσφοράς, παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη η ακόλουθη αναλυτικότερη-ενδεικτική περιγραφή υπηρεσιών.

Οι προσφορές να συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα.

Αναλυτικότερη-ενδεικτική περιγραφή υπηρεσιών

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
• Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
• Απαραίτητη η προσκόμιση συγκεκριμένου πελατολογίου/αρχείου με συναφείς υπηρεσίες.
• Χρόνος Σύμβασης: 4 μήνες (έναρξη από παράδοση δημιουργικού από ΟΒΙ)
• Όλες οι ενέργειες του έργου θα πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης με το Τμήμα Επικοινωνίας του ΟΒΙ.
• Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση και προσκόμιση στον ΟΒΙ τραπεζικής εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, συνολικού ποσού 18.000 ευρώ, που ποσό 3.000 ευρώ αφορά την αμοιβή του και ποσό 15.000 ευρώ θα καταβληθεί από τον ανάδοχο στα προαναφερόμενα Μέσα (Facebook, Twitter,LinkedIn, κανάλι στο YouTube).

Τρόπος Πληρωμής

Προϋπολογισμός: 3.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 9ΡΑΓ465ΧΗΥ-75Σ

Προθεσμία υποβολής προσφορών:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι τις 22/08/2018 &  ώρα 14:00 στην κυρία Λίνα Λαζαρίδου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (zlaz@obi8.gr) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης) 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, με την ένδειξη της πρόσκλησης. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τις 14:00 δε θα γίνονται αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ευάγγελο Λάιο (210-6183533) email: elai@obi.gr  και την κα Βιβή Μακρή (210-6183618), email: mpara@obi.gr, 09:00-15:00
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015