Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Συνοπτικός Διαγωνισμός Τακτικού Ελέγχου 3 χρήσεων ΟΒΙ

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Άρθρο 117 Ν. 4412/2016), για το Έργο: "Διενέργεια Τακτικού, κατά νόμο, Ελέγχου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των τριών (3) χρήσεων που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2015, την 31η Δεκεμβρίου 2016 και την 31η Δεκεμβρίου 2017
με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)


Διευκρίνιση σχετικά με τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Τακτικού Ελέγχου 3 χρήσεων ΟΒΙ

Ερώτηση:
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι τα απαριθμούμενα στο άρθρο 2.2.5.2 Αποδεικτικά Μέσα (σελ. 13-15) της παρούσας διακήρυξης έγγραφα, οφείλουν να προσκομισθούν στο στάδιο της ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου και όχι στο στάδιο υποβολής των προσφορών από τους υποψηφίους αναδόχους.

Απάντηση:
Κατά την υποβολή της προσφοράς υποβάλλεται το συμπληρωμένο έντυπο του ΤΕΥΔ, ενώ τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τον προσωρινό ανάδοχο μετά από σχετική πρόσκληση του ΟΒΙ.

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών 19.11.2018 και ώρα 11:00 πμ.Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015