Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Ειδήσεις
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Διαγωνισμοί
 
 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τις υπηρεσίες 'Συντήρηση του κήπου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας'

ΚΠ/7646/3-12-2018

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ενδιαφέρεται για  σύναψη σύμβασης με εταιρεία για το έργο «Συντήρηση του κήπου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)». O OBΙ εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου, στην οδό Γιάννη Σταυρουλάκη 5.

Το CPV του έργου είναι  77311000-3 (Συντήρηση διακοσμητικών κήπων ή κήπων αναψυχής)  και ο κωδικός γεωγραφικής περιοχής βάσει της κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) EL301.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διάρκεια Σύμβασης: 1/1 - 31/12/2019.

Προϋπολογισμός έργου: 2.500,00 ευρώ  πλέον ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΒΙ.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης έχει αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: 6Ε86465ΧΗΥ-5Σ1.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης  είναι η προσκόμιση από τον ανάδοχο των ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
2. Ποινικό Μητρώο νόμιμου εκπροσώπου και όλων των μελών ΔΣ.
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Τα κατωτέρω αναζητούνται από το αρμόδιο τμήμα του αρμόδιου Πρωτοδικείου.
4. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
5. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου πτωχεύσεων.
6. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου περί διορισμού εκκαθαριστή /συνεκκαθαριστή.
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.
8. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης.
9. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση. Η γλώσσα που θα συνταχθεί η προσφορά είναι η ελληνική.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους  μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00, στo ακόλουθο e-mail:
zlaz@obi.gr (Ζ. Λαζαρίδου) ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις του ΟΒΙ, μπορείτε ν’ απευθύνεστε στον κο Μπούκη 210-6183585 (
tb@obi.gr).

 
Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015