Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Προεδρικό Διάταγμα 16/1991
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Προεδρικό Διάταγμα 16/1991
 

"Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990"

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 4 του νόμου 1883/1990 "Κύρωση της σύμβασης για τη συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έγινε στην Ουάσινγκτον στις 19 Ιουνίου 1970 και τροποποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1979 και 3 Φε-βρουαρίου 1984" (ΦΕΚ 45, Α΄).

2. Το νόμο 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 137, Α΄).

3. Την με αριθμό 619/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας, αποφασίζουμε:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται στις αιτήσεις που κατατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης για τη συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και οι οποίες μπορούν να καταλήξουν σε απονομή διπλώματος ευρεσιτεχνίας σε ή για ένα συμβαλλόμενο Κράτος της συνθήκης.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος προ-
εδρικού διατάγματος νοούνται:
α. Ως "Συνθήκη συνεργασίας", η σύμβαση για τη συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έγι-ε στην Ουάσινγκτον στις 19 Ιουνίου 1970 και τροποποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1979 και 3 Φεβρουαρίου 1984, μαζί με τον Εκτελεστικό Κανονισμό και η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το νόμο 1883/1990 (ΦΕΚ 45, Α΄ 29 Μαρτίου 1990).
β.  Ως "διεθνής αίτηση", η αίτηση που κατατέθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης συνεργασίας και αναφέρεται στην εφαρμογή της Συνθήκης αυτής.
γ.  Ως "βεβαιωμένη μετάφραση", η μετάφραση που έγινε από δικηγόρο ή αρχή που έχει το δικαίωμα να επικυρώνει μεταφράσεις.
δ.  Ως "ΕΓΔΕ", το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας όπως ορίζεται στη σύμβαση για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το νόμο 1607/1986 (ΦΕΚ 85, Α΄).


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ TON OBI

Άρθρο 3
Κατάθεση αίτησης

1. Η διεθνής αίτηση μπορεί να κατατεθεί, είτε στα γραφεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) στην Αθήνα ή στα τυχόν παραρτήματά του, είτε στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο Μόναχο ή στο παράρτημά του στη Χάγη.

2. Η διεθνής αίτηση κατατίθεται υποχρεωτικά στον OBI όταν ο καταθέτης είναι έλληνας υπήκοος και εφόσον δεν προβάλλεται προτεραιότητα με βάση προηγούμενη κατάθεση στην Ελλάδα (άρθρα 1 και 2 Ν. 4325/1963 "Περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας").

3. Η κατάθεση της διεθνούς αίτησης μπορεί να γίνει και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή με απόδειξη, κατ' ανάλογο εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 3 της ΥΑ 15928/ΕΦΑ/1253 για την κατάθεση εθνικών αιτήσεων.

Άρθρο 4
Γλώσσα της αίτησης

1. Η διεθνής αίτηση πρέπει να είναι συνταγμένη σε μία από τις γλώσσες εργασίας του ΕΓΔΕ, ως διοίκησης επιφορτισμένης με τη διεθνή έρευνα, σύμφωνα με το άρθρο 16 και τον κανόνα 12 της Συνθήκης συνεργασίας και το άρθρο 12 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, δηλαδή, γερμανικά, αγγλικά ή γαλλικά.

2. Στην περίπτωση που η κατάθεση γίνεται υποχρεωτικά στον OBI, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, η διεθνής αίτηση πρέπει να είναι συνταγμένη και στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 5
Έγγραφα της αίτησης

1. Η διεθνής αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα έγγραφα που ορίζει το άρθρο 11 παρ. 1, iii) της Συνθήκης συνεργασίας, δηλαδή:

α.  Μνεία, σύμφωνα με την οποία η αίτηση κατατίθεται ως διεθνής.
β.  Ορισμό ενός τουλάχιστον συμβαλλόμενου Κράτους.
γ. Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του καταθέτη, την εθνικότητά του και την διεύθυνση της κατοικίας ή της έδρας του, ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητά του.
δ.  Ένα μέρος, το οποίο κατά πρώτη εκτίμηση, μπορεί να θεωρηθεί ως περιγραφή της εφεύρεσης.
ε. Ένα μέρος, το οποίο, κατά πρώτη εκτίμηση, μπορεί να θεωρηθεί ως μία ή περισσότερες αξιώσεις.

2. Στη διεθνή αίτηση επισυνάπτονται τα σχέδια στα οποία αναφέρονται οι αξιώσεις ή η περιγραφή, ο τίτλος της εφεύρεσης, η περίληψη και τα έγγραφα νομιμοποίησης του καταθέτη σε περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση φυσικού, εάν δεν είναι ο εφευρέτης.

3. Τα στοιχεία της διεθνούς αίτησης πρέπει να συμπληρώνονται σε τυπωμένο έντυπο που χορηγείται δωρεάν στον ή στους καταθέτες από τον OBI. To έντυπο συνοδεύεται από πίνακα για τα έγγραφα που περιλαμβάνει η αίτηση. Ο πίνακας συμπληρώνεται, είτε από τον ίδιο τον καταθέτη, είτε από τον ΟΒΙ, σύμφωνα με τον κανόνα 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης συνεργασίας.

4. Η διεθνής αίτηση και τα έγγραφα που περιλαμβάνει συντάσσονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κανόνας 11 της Συνθήκης συνεργασίας.

5. Η διεθνής αίτηση και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, εκτός από τις αποδείξεις καταβολής τελών, κατατίθενται σε τρία αντίγραφα από τα οποία το ένα είναι το πρωτότυπο. Εάν τα αντίγραφα είναι λιγότερα από τα οριζόμενα συμπληρώνονται αυτεπάγγελτα από τον OBI.

Άρθρο 6
Ορισμός εφευρέτη

Για την γνωστοποίηση του ονόματος του εφευρέτη εφαρμόζονται ανάλογα οι ισχύουσες διατάξεις για τις εθνικές αιτήσεις χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.


Άρθρο 7
Παραλαβή διεθνούς αίτησης

1. Ο αρμόδιος υπάλληλος του OBI παραλαμβάνει τη θεωρούμενη ως διεθνή αίτηση, σημειώνει σ' αυτήν και σε κάθε έγγραφο που τη συνοδεύει την ημερομηνία παραλαβής και τον αριθμό της διεθνούς αίτησης που του χορηγήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) και εκδίδει αμέσως απόδειξη παραλαβής.

2. Στην απόδειξη παραλαβής αναγράφεται ο αριθμός και το είδος των συνοδευτικών εγγράφων και η ημερομηνία παραλαβής των. Ως απόδειξη παραλαβής μπορεί να θεωρηθεί υπογεγραμμένο αντίγραφο του πίνακα που αναφέρεται στον κανόνα 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης συνεργασίας.

Άρθρο 8
Ημερομηνία κατάθεσης της διεθνούς αίτησης

1. Ο OBI χορηγεί ημερομηνία κατάθεσης στη διεθνή αίτηση μόνον εφόσον, μετά από έλεγχο, διαπιστώσει ότι πληρούνται, σωρευτικά, οι εξής προϋποθέσεις:

α.  Ο καταθέτης δεν στερείται για λόγους κατοικίας ή υπηκοότητας του δικαιώματος κατάθεσης διεθνούς αίτησης στον OBI.
β.  Η διεθνής αίτηση είναι συνταγμένη στις γλώσσες που ορίζει το άρθρο 4 παράγραφος 1 και 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.
γ.  Η διεθνής αίτηση περιέχει τα στοιχεία που αναφέρει το άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

2. Εάν ο OBI διαπιστώσει ότι οι προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου πληρούνται κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης τότε χορηγείται ως ημερομηνία κατάθεσης η ημερομηνία παραλαβής.

3. Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ο αρμόδιος υπάλληλος του OBI σημειώνει στο περιθώριο του εντύπου της αίτησης τη σφραγίδα του Οργανισμού και τις λέξεις "PCT International Application - Διεθνής αίτηση". Το αντίγραφο της αίτησης στο οποίο σημειώθηκε η παραπάνω σφραγίδα αποτελεί το πρωτότυπο της διεθνούς αίτησης.

Άρθρο 9
Καταχώριση της διεθνούς αίτησης

Η διεθνής αίτηση καταχωρίζεται στο Βιβλίο Εκθέσεων που τηρεί ο OBI, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τους κανόνες περί απορρήτου για τα εθνικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Άρθρο 10
Αποστολή των διεθνών αιτήσεων

Με την παρέλευση των προθεσμιών των άρθρων 3 και 4 του νόμου 4325/1963 "Περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της χώρας" και εφόσον η διεθνής αίτηση κρίθηκε ότι δεν ενδιαφέρει την εθνική άμυνα της χώρας ο OBI αποστέλλει αμελλητί:

α.  Το πρωτότυπο της διεθνούς αίτησης και τα έγγραφα που την συνοδεύουν στον ΠΟΔΙ.
β.  Αντίγραφο της διεθνούς αίτησης και των εγγράφων που την συνοδεύουν στο ΕΓΔΕ, ως διοίκηση επιφορτισμένη με την έρευνα.
γ.  Γνωστοποίηση στον καταθέτη της ημερομηνίας κατάθεσης την οποία χορήγησε ο OBI για τη διεθνή αίτηση.

Άρθρο 11
Διόρθωση ελλείψεων διεθνούς αίτησης

1. Εάν ο OBI διαπιστώσει ότι:

α. Τα συνοδευτικά έγγραφα της διεθνούς αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν έχουν συμπληρωθεί, ή
β.  Η διεθνής αίτηση δεν έχει υπογραφεί, ή
γ.  Τα έγγραφα της αίτησης δεν είναι συνταγμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κανόνα 11 της Συνθήκης συνεργασίας, ή
δ.  Το ονοματεπώνυμο του καταθέτη ή η αναφορά της διεύθυνσης επιτρέπουν μεν τον καθορισμό της ταυτότητάς του, αλλά δεν είναι πλήρη, καλεί τον καταθέτη να συμπληρώσει την αίτηση μέσα σ' ένα μήνα από την ημερομηνία της πρόσκλησης για συμπλήρωση. Σε περίπτωση συμπλήρωσης της διεθνούς αίτησης μέσα στην προκαθορισμένη ημερομηνία, ως ημερομηνία κατάθεσης παραμένει η ημερομηνία που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί και ο OBI, το γνωστοποιεί στον καταθέτη, στον ΠΟΔΙ και το ΕΓΔΕ.

2. Εάν η διεθνής αίτηση αναφέρεται σε σχέδια τα οποία δεν κατατέθηκαν μαζί με την αίτηση, ο OBI καλεί τον καταθέτη να τα αποστείλλει μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Εάν τα σχέδια περιέλθουν στον OBI μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία, ως ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής των σχεδίων. Στην αντίθετη περίπτωση, κάθε αναφορά της διεθνούς αίτησης στα σχέδια θεωρείται ως μη γενομένη.

3. Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου 1 ο OBI καλεί τον καταθέτη να διορθώσει και να συμπληρώσει την αίτηση μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της πρόσκλησης για διόρθωση. Σε περίπτωση που ο καταθέτης διορθώσει τη διεθνή αίτηση μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής από τον OBI όλων των διορθώσεων. Σε αντίθετη περίπτωση η διεθνής αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί και η απόσυρση γνωστοποιείται στον καταθέτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Άρθρο 12
Προσδιορισμός της Ελλάδας

1. Όταν η διεθνής αίτηση περιέχει τον προσδιορισμό της Ελλάδας ως συμβαλλόμενου Κράτους της Συνθήκης συνεργασίας για απόκτηση προστασίας στην επικράτειά της, η αίτηση αυτή θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε ευρωπαϊκή αίτηση για χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ισχύ στην Ελλάδα.

2. Η διεθνής αίτηση με προσδιορισμό της Ελλάδας από την διαβίβασή της στο ΕΓΔΕ και μετά, διέπεται από το νόμο 1607/1986 "Κύρωση της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας" (ΦΕΚ 85, Α΄) και το Προεδρικό Διάταγμα 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας" (ΦΕΚ 33, Α΄).

Άρθρο 13
Κατάθεση της μετάφρασης

Η κατάθεση της μετάφρασης των αξιώσεων της διεθνούς αίτησης και ο τρόπος σύνταξής τους διέπονται, κατ' ανάλογο εφαρμογή, από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Προεδρικού Διατάγματος 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας".

Άρθρο 14
Προσωρινή προστασία

Όποιος αντλεί δικαιώματα από τη διε-θνή αίτηση απολαμβάνει προσωρινά την προστασία του άρθρου 23 παράγραφος 2 του Ν. 1733/1987 από την ημερομηνία που η βεβαιωμένη μετάφραση των αξιώσεων της αίτησης κατατέθηκε στον OBI. Ως ημερομηνία δημοσίευσης της διεθνούς αίτησης νοείται η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στο ΕΔΒΙ.

Άρθρο 15
Προστασία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, η χορήγηση ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με ισχύ στην Ελλάδα, ύστερα από κατάθεση διεθνούς αίτησης, διέπεται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 77/1988.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΛΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Άρθρο 16
Κατάθεση τελών - Συνέπειες

1. Η κατάθεση της διεθνούς αίτησης του OBI συνοδεύεται από την καταβολή του τέλους διαβίβασης υπέρ του OBI που προβλέπεται στον κανόνα 14 της Συνθήκης συνεργασίας. Το τέλος αυτό καταβάλλεται στον OBI μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της διεθνούς αίτησης από τον OBI.

2. Η κατάθεση της διεθνούς αίτησης συ-νεπάγεται επιπλέον και την καταβολή του διεθνούς τέλους υπέρ του ΠΟΔΙ και του τέλους έρευνας υπέρ του ΕΓΔΕ.

Άρθρο 17
Ορισμός τελών υπέρ του OBI

1. Το τέλος διαβίβασης της διεθνούς αίτησης καταβάλλεται υπέρ του OBI και το ύψος του καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 6 του Ν. 1733/1987 με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του OBI. Το τέλος αυτό επιστρέφεται εις ολόκληρον στον καταθέτη εάν η διεθνής αίτηση δεν αποσταλεί στον ΠΟΔΙ μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο κανόνας 22, παράγραφος 3 της Συνθήκης συνεργασίας.

2. Για τον τρόπο καταβολής και το ύψος των λοιπών προβλεπόμενων τελών υπέρ του OBI από το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται ο εκάστοτε ισχύων κανονισμός τελών του OBI.

Άρθρο 18
Τέλη υπέρ ΠΟΔΙ

1. Για κάθε διεθνή αίτηση καταβάλλεται στον OBI υπέρ του ΠΟΔΙ διεθνές τέλος, δηλαδή:

α.  τέλος έναρξης διαδικασίας και
β.  τέλη προσδιορισμού Κρατών, τα οποία αντιστοιχούν στα εθνικά ή περιφερειακά διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ζητούνται από τον καταθέτη με την αίτησή του. Στην περίπτωση επιλογής περιφερειακού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, καταβάλλεται ένα ενιαίο τέλος προσδιορισμού.

2. Τα παραπάνω τέλη καταβάλλονται στον OBI στην εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία ελβετικών φράγκων σε δραχμές σύμφωνα με τον κανονισμό τελών του ΠΟΔΙ και την σχετική απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού.

3. Το τέλος έναρξης διαδικασίας καταβάλλεται στον OBI μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της διεθνούς αίτησης.

4. Το τέλος προσδιορισμού Κρατών οφείλεται:
α.  μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία παραλαβής της διεθνούς αίτησης, εφόσον η αίτηση δεν περιέχει αξίωση προτεραιότητας, ή,
β. μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία προτεραιότητας ή μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της διεθνούς αίτησης, εφόσον η αίτηση περιέχει αξίωση προτεραιότητας.

5. Το διεθνές τέλος επιστρέφεται εις ολόκληρον μόνον στην περίπτωση που ο OBI κρίνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος προεδρικού διατάγματος και η διεθνής αίτηση θεωρηθεί ως αποσυρθείσα.

Άρθρο 19
Τέλος υπέρ ΕΓΔΕ

1. Για κάθε διεθνή αίτηση καταβάλλεται στον OBI υπέρ του ΕΓΔΕ τέλος έρευνας.

2. Το παραπάνω τέλος καταβάλλεται στον OBI στην εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία Μάρκων Δυτικής Γερμανίας σε δραχμές που ορίζεται από το ΕΓΔΕ με σύμφωνη γνώμη του ΠΟΔΙ.

3. Το τέλος έρευνας καταβάλλεται στον OBI μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής της διεθνούς αίτησης.

Άρθρο 20
Αποστολή τελών

1. Το σύνολο των τελών που εισπράττει ο OBI υπέρ του ΕΓΔΕ ή του ΠΟΔΙ αποστέλλονται αμελλητί στις αντίστοιχες οικονομικές υπηρεσίες.

2. Σε περίπτωση που τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος προεδρικού διατάγματος τέλη δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα ο OBI αποστέλλει ειδοποίηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΠΟΔΙ την οποία και χρεώνει με το οφειλόμενο ποσό θεωρώντας ότι το οφειλόμενο ποσό έχει πληρωθεί από τον καταθέτη, κατ' εφαρμογή του κανόνα 16α της Συνθήκης συνεργασίας. Εάν, μετά την παρέλευση των προθεσμιών που ορίζονται από τη Συνθήκη συνεργασίας, δεν πληρωθούν από τον καταθέτη απευθείας στον ΠΟΔΙ τα εν λόγω τέλη, ο ΟΒΙ, μετά από ειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό, θεωρεί τη διεθνή αίτηση ως αποσυρθείσα.

Άρθρο 21
Εκπροσώπηση

1. Κατ' εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος, δικαίωμα παράστασης ή κατάθεσης εγγράφων ενώπιον του OBI έχει μόνον όποιος αντλεί δικαιώματα από τη διεθνή αίτηση ή ο πληρεξούσιός του δικηγόρος.

2. Εάν όποιος αντλεί δικαιώματα από διεθνή αίτηση δεν έχει κατοικία ή διαμονή ή έδρα στην Ελλάδα, οφείλει να διορίσει αντίκλητο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος

Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 

 


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015