Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Υπουργική Απόφαση 14113/ΕΦΑ/3850
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Υπουργική Απόφαση 14113/ΕΦΑ/3850
 

"Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 12149/ΕΦΑ/2248 (ΦΕΚ Β' 1240/11.10.2002) “Βραβεία και οικονομική ενίσχυση εφευρετών”

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 4 του νόμου 1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινoτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 171, Α’).

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 13, Α’).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19, Α/1.2.1996).

4. Την ανάγκη τροποποίησης της ισχύουσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης 12149/ΕΦΑ/2248 (ΦΕΚ Β', 1240) για τα βραβεία και την οικονομική ενίσχυση των εφευρετών, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών για το σκοπό της περαιτέρω προώθησης της τεχνολογικής και βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

'Αρθρο 1

Επιτροπή Αξιολόγησης Εφευρέσεων

1. Συνίσταται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) επιτροπή με την ονομασία «Επιτροπή Αξιολόγησης Εφευρέσεων», η οποία γνωμοδοτεί για την απονομή βραβείων και επαίνων σε εφευρέτες, μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Προς την Επιτροπή εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ. Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ, μπορεί ως εισηγητής της Επιτροπής να ζητήσει από τις υπηρεσίες του Οργανισμού τη συνδρομή τους για την προετοιμασία των εισηγήσεων.

3. Τυχόν αποφάσεις της επιτροπής που επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση στον ΟΒΙ, εκτελούνται μόνον εφόσον προβλέπονται οι αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Οργανισμού.

4. Οι προτάσεις της Επιτροπής υποβάλλονται στον Υπουργό Ανάπτυξης για έγκριση και πρέπει να είναι αιτιολογημένες σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης αυτής.


'Αρθρο 2

Σύνθεση - λειτουργία της επιτροπής

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Εφευρέσεων ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τετραετή θητεία. Η θητεία όλων των μελών της Επιτροπής μπορεί να ανανεώνεται.

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Εφευρέσεων είναι επταμελής και απστελείται από:

α) τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος είναι προσωπικότητα από τον επιστημονικό ή/και επιχειρηματικό χώρο, με αναγνωρισμένο κύρος στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης.

β) τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, επιστήμονα, με εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος.

γ) πέντε μέλη με γνώσεις σε θέματα καινοτομίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ένας επιστήμονας θετικής κατεύθυνσης, ένας δικηγόρος και ένας επιστήμονας με εμπειρία σε θέματα χρηματοδότησης της καινοτομίας.

Για κάθε μέλος της Επιτροπής ορίζεται και ένα αναπληρωματικό.

1. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανατίθεται στον ΟΒΙ.

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Εφευρέσεων βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες τουλάχιστον ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και τρία εκ των μελών της με δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών της και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ή του Αντιπροέδρου αν ο Πρόεδρος απουσιάζει.

3. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής συμμετέχουν στις εργασίες της χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον παρίστανται τα μέλη τα οποία αναπληρώνουν.

4. Ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, μέλη και αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής δικαιούνται, για κάθε συμμετοχή σε συνεδρίασή της, αμοιβή ίση με την εκάστοτε αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ.

5. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της.

6. Δεν μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής όσα άτομα αναφέρονται ή συμμετέχουν στη διοίκηση ή είναι μέτοχοι νομικών προσώπων, που αναφέρονται στις αιτήσεις ή τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης.

'Αρθρο 3

Διαδικασία δημοσίευσης

1. Η Επιτροπή δίνει ευρεία δημοσιότητα σε πρόσκληση προς τους εφευρέτες, κάτοικους Ελλάδας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής.

2. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΟΒΙ.  

'Αρθρο 4

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχουν εκείνοι που έχουν ορισθεί ως εφευρέτες στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) σε αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που έχει κατατεθεί στον Ο.Β.Ι.,

β) σε ευρωπαϊκή αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η οποία συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα στις προσδιοριζόμενες χώρες,

γ) σε διεθνή αίτηση, η οποία συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα στις προσδιοριζόμενες χώρες,

δ) σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που έχει χορηγηθεί από τον Ο.Β.Ι,

ε) σε ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που έχει εισέλθει στην εθνική φάση στην Ελλάδα,

και με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) κατά τη στιγμή της κατάθεσης της σχετικής αίτησης για χορήγηση Ελληνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ή της διεθνούς αίτησης, είχαν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα,

β) δεν έχει παρέλθει πενταετία από την επικαλούμενη προτεραιότητα στη σχετική αίτηση ή την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης εφόσον δεν υπάρχει επίκληση προτεραιότητας σε αυτήν, και

γ) η σχετική αίτηση έχει δημοσιευθεί, ή έχει χορηγηθεί το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

'Αρθρο 5

Υποβολή αίτησης

1. Η αίτηση για συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης των εφευρέσεων υποβάλλεται στον Ο.Β.Ι. Ο γραμματέας της επιτροπής χορηγεί αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης.

2. Η Επιτροπή ορίζει τις προθεσμίες, την χρονική περίοδο και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης καθώς επίσης και τα στοιχεία που θα περιέχει η αίτηση, μεταξύ των οποίων είναι:

α) Αίτημα του εφευρέτη για συμμετοχή στην διαδικασία με πλήρη προσδιορισμό της ταυτότητάς του.

β) Αναφορά στα στοιχεία προσδιορισμού της εφεύρεσης.

Ο αιτών εφευρέτης μπορεί να καταθέσει εντός προθεσμίας, που ορίζεται από την Επιτροπή, κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο συνεκτιμάται από την Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της εφεύρεσης.

'Αρθρο 6

Διαδικασία αξιολόγησης

1. Για την αξιολόγηση των εφευρέσεων η επιτροπή εξετάζει, το ύψος της εφευρετικής δραστηριότητας, που εμπεριέχει η εφεύρεση, και εκτιμά τη δυνατότητα συμβολής της στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.

2. Για την εκτίμηση της εφευρετικής δραστηριότητας η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις έρευνας, που τυχόν έχουν συνταχθεί είτε κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν. 1733/1987 κατά την διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από τον Ο.Β.Ι., είτε κατ' εφαρμογή του Ν. 1607/1986 (ΦΕΚ 85, Α) κατά την διαδικασία χορήγησης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡΟ), είτε κατ' εφαρμογή του Ν. 1883/1990 (ΦΕΚ 45, Α) κατά τη διαδικασία επεξεργασίας διεθνούς αίτησης που έχει κατατεθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WΙΡΟ).

3. Η Επιτροπή επιλέγει μεταξύ των εφευρέσεων, που αναφέρονται στις αιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αυτές για τις οποίες εκτιμά ότι α) εμπεριέχουν ιδιαίτερη εφευρετική δραστηριότητα, και β) έχουν σημαντικές προοπτικές για να συμβάλουν στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, και καταρτίζει πίνακα στον οποίο τις κατατάσσει αξιολογικά.

4. Η αξιολόγηση των εφευρέσεων, που πραγματοποιεί η Επιτροπή δεν σχετίζεται με την εξέλιξη τυχόν διοικητικών διαδικασιών ενώπιον εθνικών ή άλλων αρχών Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

'Αρθρο 7

Βραβεία - 'Επαινοι

1. Μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή του Ο.Β.Ι. και εφόσον υπάρχει πρόβλεψη κονδυλίων στον προϋπολογισμό της αντίστοιχης οικονομικής χρήσης του Οργανισμού, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την απονομή βραβείων στις επικρατέστερες των εφευρέσεων που συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 της παρούσης. Ο αριθμός των εφευρέσεων, για τις οποίες χορηγούνται βραβεία δε μπορεί να υπερβαίνει τις οκτώ.

2. Το ποσό για κάθε ένα από τα παραπάνω βραβεία ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 10.000 Ευρώ.

3. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την απονομή επαίνων για τις εφευρέσεις του πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της παρούσης, σε εφευρέσεις, για τις οποίες δε χορηγούνται βραβεία.

4. Η Επιτροπή συντάσσει πρόταση, στην οποία αναφέρει τις εφευρέσεις για τις οποίες προτείνεται να απονεμηθούν βραβεία και έπαινοι, το ύψος των βραβείων και τα ονόματα των εφευρετών στους οποίους θα απονεμηθούν τα βραβεία και οι έπαινοι. Η πρόταση υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Ανάπτυξης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης αποδέχεται ή απορρίπτει τις προτάσεις της Επιτροπής σύμφωνα με την κρίση του.

5. Σε περίπτωση, που η εφεύρεση πραγματοποιήθηκε από κοινού από περισσότερους του ενός εφευρέτες, το βραβείο ή ο έπαινος απονέμεται στους εφευρέτες που υπογράφουν την αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.

6. Η διαδικασία βράβευσης γίνεται κατά κανόνα μία φορά κάθε δύο χρόνια με απόφαση της Επιτροπής, μετά από πρόσκληση που απευθύνει ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ.

7. Η απονομή των βραβείων γίνεται από τον υπουργό Ανάπτυξης σε ειδική τελετή την οποία επιμελείται ο Ο.Β.Ι. Τα έξοδα της τελετής βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ο.Β.Ι.

'Αρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις/Έναρξη ισχύος

1. Η θητεία της Επιτροπής, που ορίστηκε με την Απόφαση με Αρ. Πρωτ. 11135/ΕΦΑ/2300, της 26ης Ιουλίου 2001 του υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 12149/ΕΦΑ/2248 (ΦΕΚ Β', 1240), εξακολουθεί να ισχύει.

2. Η παρούσα απόφαση αντικαθιστά την κοινή υπουργική απόφαση 12149/ΕΦΑ/2248 (ΦΕΚ Β', 1240). 

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η πρώτη απονομή βραβείων μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής από τον Γενικό Διευθυντή του Ο.Β.Ι.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2002

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

                                  

 


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015