Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Νόμος 2417/1996
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Νόμος 2417/1996
 

"Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979” 1


Αρθρο 3

Ορισμός αρχή εφαρμογής

1.  Για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας νοούνται ως:

α.     “Σχέδιο ή υπόδειγμα”, η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, ιδίως, η γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, η μορφή και/ή τα υλικά του ίδιου του προϊόντος και/ή της διακόσμησης που φέρει.

β.     “Προϊόν”, κάθε βιομηχανικό ή βιοτεχνικό προϊόν, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα συστατικά που προορίζονται για συναρμολόγηση σε ένα σύνθετο προϊόν, η συσκευασία, η παρουσίαση, τα γραφικά σύμβολα και τα τυπογραφικά στοιχεία, αλλά αποκλείονται τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2.  Ενα σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται, εφόσον είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα.

3.  Δεν υφίσταται δικαίωμα σε σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο είναι αντίθετο προς τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

4.  Ο εθνικός τίτλος προστασίας σχεδίου ή υποδείγματος διέπεται κατ’ αναλογία από τις ίδιες διατάξεις απόκτησης, διαδοχής, εκμετάλλευσης, ακυρότητας, έκπτωσης και εγγραφής στα βιβλία και μητρώα του Ο.Β.Ι. που ισχύουν για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας με το Ν. 1733/1987 “Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις και τεχνολογική καινοτομία” (ΦΕΚ 171 Α’) άρθρα 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 17 και 24.

Αρθρο 4

Εξουσιοδοτήσεις

Με προεδικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, προς τον οποίο εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Β.Ι., ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νόμου αυτού και του Διακανονισμού της Χάγης για την Ελλάδα και ιδίως η κατάθεση και διαδικασία παραλαβής των διεθνών και εθνικών αιτήσεων από τον Ο.Β.Ι., οι δικαιούχοι του τίτλου προστασίας, η έναρξη, η διάρκεια και το περιεχόμενο της χορηγούμενης εθνικής προστασίας στα σχέδια και υποδείγματα, οι εξαιρέσεις από την προστασία αυτή, η καταχώριση των σχεδίων και υποδειγμάτων στα Μητρώα του Ο.Β.Ι. και η δημοσίευση στοιχείων τους στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η ακυρότητα ή αποκλεισμός της καταχώρισης, η είσπραξη τελών διαδικασίας και τελών ανανέωσης από τον Ο.Β.Ι., οι μεταβατικές ρυθμίσεις και θέματα σώρευσης προστασίας με άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, ο αναλυτικός ορισμός του νέου χαρακτήρα και της ατομικότητας του εθνικού σχεδίου, ως όρων προστασίας του σχεδίου ή υποδείγματος, οι όροι χορήγησης πιστοποιητικού εθνικής προστασίας, οι όροι προστασίας, τα αποτελέσματα της διεθνούς καταχώρισης για την Ελλάδα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Αρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Διακανονισμού και της Συμπληρωματικής Πράξης που κυρώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 26 και 9, αντίστοιχα.


1 Παρατίθενται οι διατάξεις που αφορούν τον εθνικό τίτλο προστασίας

 


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015