Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: ΦΕΚ Β’ 1866/15-12-2004
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
ΦΕΚ Β’ 1866/15-12-2004
 

Αριθ. 15480/ΕΦΑ 3072(ΦΕΚ Β’ 1866/15-12-2004)
 
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟBI).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ANAΠΤΥΞHΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1733/1987 «Μεταφορά Τεχνολογίας, Εφευρέσεις, Τεχνολογική Καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 171/Α/ 22.9.1987), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 18 του Ν. 1739/1987 «Διαχείριση υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 201/Α/20.11.1989) και το άρθρο 27 του Ν. 2516/1997 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνολογικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 159/ Α/8.8.1997).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004) σύμφωνα με τις οποίες έληξε η προηγούμενη θητεία του Δ.Σ. του ΟΒΙ.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 232/1992, «Έξοδος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από το Δημόσιο Τομέα»(ΦΕΚ 120/Α/14.7.1992).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1996).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/17.3.2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού»,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/14.3.1997 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Το υπ' αριθμ. 11647/6.10.2004 έγγραφο του Τεχνολογικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, αποφασίζουμε:
Διορίζουμε τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), με τετραετή θητεία που αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ως εξής:


α. Καϊση Αθανάσιο, Καθηγητή ΑΠΘ, ως Πρόεδρο
β. Βαρδάκα Ευάγγελο, Πρόεδρο ΕΛ.Ο.Τ, ως Αντιπρόεδρο γ. Πανάγο Θεόδωρο, Δικηγόρο δ. Κουμεντάκου Ματίνα, Νομικό - Διεθνολόγο, Προϊσταμένη της Δ/νσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, εκπρόσωπο του ΥΠΑΝ ε. Καφαντάρη Θωμά, Βιομήχανο
στ. Παπαχαραλάμπους Κων/νο, Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, εκπρόσωπο ΤΕΕ
ζ. Τον εκάστοτε εκπρόσωπο των εργαζομένων, όπως αυτός ορίζεται με έγγραφο του Συλλόγου των εργαζομένων του ΟΒΙ, που αποστέλλεται προς τη Διοίκηση του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2004
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

 


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015