Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Προεδρικό Διάταγμα 161/31.05.2002
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Προεδρικό Διάταγμα 161/31.05.2002
 

«Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 259/1997 προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1.   Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄ 21) καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101).
 
2.   Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη» (ΦΕΚ Α΄136).
 
3.    Το τέταρτο άρθρο του Ν. 2417/1996 «Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979» (ΦΕΚ Α΄ 139).
 
4.    Το ΠΔ 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57).
 
5.     Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων, των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών κα άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).
 
6.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 
7.     Την με αριθμό 157 της 22ας Μαρτίου 2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.
 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
 
Άρθρο 1
Σκοπός
 
Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή του Προεδρικού διατάγματος 259/1997 «Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας», (ΦΕΚ Α΄ 185) προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 «για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων» (EEL 289/28.10.98).
 
Άρθρο 2
(άρθρο 1 εδ. γ της οδηγίας 98/71/ΕΚ)
 
Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 259/1997 προστίθεται εδάφιο γ, που έχει ως εξής:
 
γ. «Σύνθετο προϊόν», το οποίο αποτελείται από πολλά συστατικά δυνάμενα να αντικατασταθούν επιτρέποντας την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση του προϊόντος».
 
Άρθρο 3
(άρθρο 5 παρ. 2 και άρθρο 3 παρ. 4 της οδηγίας 98/71/ΕΚ)
 
1.    Στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ΠΔ 259/1997 αντικαθίσταται η φράση «σχετικά με τις τεχνικές ανάγκες» ως εξής:
     «κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος».
2.    Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ΠΔ 259/1997 αντικαθίσταται ως εξής :
     «Ως συνήθης χρήση κατά την έννοια της παραπάνω παραγράφου 6, νοείται κάθε χρήση εκ μέρους του τελικού καταναλωτή, εκτός από τη συντήρηση ή την επισκευή ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες».
 
Άρθρο 4
(άρθρο 6 παρ. 2 της οδηγίας 98/71/ΕΚ)
 
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ΠΔ 259/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν αναιρείται ο νέος και ατομικός χαρακτήρας ενός σχεδίου ή υποδείγματος σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 και 4 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, στην περίπτωση που το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει καταστεί προσιτό στο κοινό κατά το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση ή εφόσον διεκδικείται προτεραιότητα, της ημερομηνίας προτεραιότητας, εάν συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους» :
 
Άρθρο 5
(άρθρο 9 της οδηγίας 98/71/ΕΚ)
 
Το άρθρο 27 του ΠΔ 259/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
1.    «Ο δικαιούχος προστατεύεται και έναντι σχεδίων ή υποδειγμάτων που δεν προκαλούν στον ενημερωμένο χρήστη διαφορετική συνολική εντύπωση.
2.    Για την εκτίμηση του πεδίου προστασίας λαμβάνεται υπόψη και ο βαθμός ελευθερίας του δημιουργού του σχεδίου ή υποδείγματος κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος».
 
Άρθρο 6
(άρθρο 11 παρ. 1 εδ. α και δ, παρ. 4 και 7 της οδηγίας 98/71/ΕΚ)
 
1.    Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ΠΔ 259/1997 προστίθενται νέα εδάφια ε και στ ως εξής:
     «ε. δεν πρόκειται για σχέδιο ή υπόδειγμα κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. α»
    «στ. εάν το σχέδιο ή υπόδειγμα συγκρούεται με προηγούμενο σχέδιο ή     υπόδειγμα το οποίο έχει διατεθεί στο κοινό μετά την κατάθεση της αίτησης     καταχώρισης ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, μετά την προτεραιότητα,     και το οποίο προστατεύεται ήδη πριν από την εν λόγω ημερομηνία με     καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα ή αίτηση για καταχώριση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ή υποδείγματος ή με καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος στο οικείο κράτος μέλος, ή με αίτηση για καταχώριση των σχετικών δικαιωμάτων».
 
2.    Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ΠΔ 259/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
     «Το λόγο ακυρότητας που προβλέπεται στην παρ. 1 εδ. στ μπορεί να      επικαλεστεί μόνο ο υποβάλλων την αίτηση ή ο κάτοχος του ανταγωνιστικού δικαιώματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του Ν. 1733/1987».
3.    Στο άρθρο 16 του ΠΔ 259/1997 προστίθεται νέα παρ. 5 ως εξής:
     «Αν έχει κηρυχθεί άκυρο ένα καταχωρισμένο σχέδιο ή υπόδειγμα δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 1 εδ. β, το σχέδιο ή υπόδειγμα μπορεί να
     καταχωρισθεί ή να διατηρηθεί το δικαίωμα σε τροποποιημένη μορφή, εάν με τη μορφή αυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις προστασίας και      διατηρείται η ταυτότητα του σχεδίου ή υποδείγματος. Η καταχώριση ή η      διατήρηση σε τροποποιημένη μορφή μπορεί να περιλαμβάνει καταχώριση συνοδευόμενη από μερική παραίτηση εκ μέρους του κατόχου του δικαιώματος επί σχεδίου ή υποδείγματος ή εγγραφή σε μητρώο σχεδίων και υποδειγμάτων δικαστικής απόφασης με την οποία κηρύσσεται η μερική ακυρότητα του σχεδίου ή υποδείγματος».
 
Άρθρο 7
(άρθρο 15 της οδηγίας 98/71/ΕΚ)
 
Μετά το άρθρο 29 του ΠΔ 259/1997 προστίθεται νέο άρθρο 29Α ως εξής:
«Ανάλωση δικαιωμάτων
Τα δικαιώματα που παρέχει η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν εκτείνονται στις πράξεις που αφορούν ένα προϊόν στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που εμπίπτει στο πεδίο προστασίας του σχετικού δικαιώματος, όταν το προϊόν έχει διατεθεί στην αγορά της Κοινότητας από τον ίδιο το δικαιούχο του σχεδίου ή υποδείγματος ή με τη συναίνεσή του».
 
Άρθρο 8
 
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από της 28ης Οκτωβρίου 2001, ημερομηνίας κατά την οποία σύμφωνα με τα άρθρο 19 παρ. 1, της αριθ. 98/71/ΕΚ Οδηγίας τα κράτη-μέλη έπρεπε να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή τους με την Οδηγία αυτή.
 
Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση αυτού του Προεδρικού Διατάγματος.


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015