Mode:       
Page Functions
Add New Page Current Page Settings Delete Current Page Copy Current Page Toggle Design View
Add Settings Delete Copy Design
Module:     Pane:     Add Module To Page
Title:     Insert:     Add
Visibility:     Align:      
Common Tasks
Edit Site Settings Manage Users Manage Security Roles Manage Files Help
Site Users Roles Files Help
   
  Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Νόμος 4325/1963
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Νόμος 4325/1963
 

 Ν. 4325/1963 Περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της Χώρας και τροποποιήσεως του Ν. 2527/1920 "περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας"

 Αρθρον 1.
1. Πάσα εφεύρεσις και ανακάλυψις, γενομένη είτε εν τη ημεδαπή είτε εν τη αλλοδαπή, υπό Ελληνος την υπηκοότητα και αφορώσα την εθνικήν άμυναν της Χώρας ή συμμάχου Χώρας ή ομάδος συμμάχων Χωρών, της οποίας μέλος είναι και η Ελλάς, απαγορεύεται, και προ του χαρακτηρισμού της, ως απορρήτου, κατά τα άρθρα 2 και 3 του παρόντος, να μεταβιβασθή ή καθ' οιονδήποτε τρόπον ανακοινωθή προς οιοδήποτε κράτος, προς αλλοδαπόν ή ημεδαπόν νομικόν ή φυσικόν πρόσωπον. Ομοίως απαγορεύεται η μεταβίβασις ή ανακοίνωσις, πάσις τεχνικής πληροφορίας, δυναμένης να έχη σχέσιν προς τοιαύτας εφερεύσεις ή ανακαλύψεις.
2. Κατ' εξαίρεσιν, η ως άνω απαγόρευσις, δεν ισχύει εφ' όσον υφίσταται ειδική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και ενδιαφερομένων Χωρών, επ' αμοιβαιότητι. Εν τη περιπτώσει ταύτη τα της διαδικασίας ανταλλαγής και διασφαλίσεως της μυστικότητος των εκατέρωθεν ανακοινουμένων εφευρέσεων, ανακαλύψεων και τεχνικών πληροφοριών, διέπονται υπό των εν τη συμφωνία ταύτη οριζομένων.
3. Πάσα συμφωνία εκ των εν τη προηγουμένη παραγράφω 2 αναφερομένων, συνομολογηθείσα ή συνομολογουμένη μεταξύ Ελλάδος και ετέρων κρατών του Ν.Α.Τ.Ο. ως και αι σχετικαί διαδικασίαι τούτων, κυρούνται διά Β. Διαταγμάτων εκδιδομένων υπό των Υπουργών Εξωτερικών, Εθν. Αμύνης και Εμπορίου. Δι' ομοίων Β. Διαταγμάτων κυρούνται αι μεταξύ αυτών συμφωνίαι, περί συνεργασίας εις προγράμματα αμοιβαίας εξελίξεως όπλων. Πάσα διαβαθμισμένη συμφωνία ή διαδικασία εκ των ως άνω κυρούται, δι' αποφάσεως εκδιδομένης υπό των ιδίων ως άνω Υπουργών, και δεν δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αρθρον 2.
1. Απασαι αι δηλώσεις προς απονομήν διπλώματος ευρεσιτεχνίας (δηλώσεις ευρεσιτεχνίας), εφ' εξής, θα κατατίθενται εις το διά του παρόντος ιδρυόμενον, παρά τω Υπουργείω Εμπορίου (Τμήμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ειδικόν γραφείον απορρήτων εφευρέσεων.
2. Τα υπό του άρθρου 21 του Ν.2527/1920 "περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας" μνημονευόμενα έγγραφα, δέον να κατατίθενται αυτοπροσώπως υπό του εφευρέτου ή υπό του ειδικού πληρεξουσίου αυτού.
3. Το ειδικόν γραφείον απορρήτων εφευρέσεων θα λειτουργή δια των αυτών υπαλλήλων του τμήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας ως και άλλων τοποθετουμένων εις αυτό εκ των λοιπών υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορίου, κατά τα ειδικώτερον ορισθησόμενα δι' αποφάσεως του άρθρου 14 του παρόντος.

Αρθρον 3.
1. Εντός πέντε ημερών, αρχομένων από της επομένης της κατά το άρθρον 2 καταθέσεως των δηλώσεων ευρεσιτεχνίας, επιτροπή, εκ τριών ειδικευμένων αξιωματικών του Υπουργείου Εθν. Αμύνης, οριζομένη και αντικαθισταμένη, εκάστοτε, δι' αποφάσεων του Υπουργού του αυτού Υπουργείου, τελούσα υπό την προεδρίαν του κατά βαθμόν ανωτέρου ή αρχαιοτέρου εν ισοβαθμία προβαίνει εις τον έλεγχον των δηλώσεων τούτων. Και τας μεν μη εμπιπτούσας εις τας διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος παραπέμπει, δια πράξεώς, της, εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν προς περαιτέρω ενέργειαν, τας δε εμπιπτούσας χαρακτηρίζει, δι' ομοίας πράξεως, "ως προσωρινώς απορρήτους".
2. Η ως άνω πενθήμερος προθεσμία, επί εξαιρετικώς δυσκόλων περιπτώσεων, δύναται να παραταθή επί εικοσιπέντε το πολύ εισέτι ημέρας, διά πράξεως της επιτροπής, γνωστοποιουμένης εις το ειδικόν γραφείον απορρήτων εφευρέσεων. Παρερχομένων απράκτων των ανωτέρω προθεσμιών, ακολουθείται η συνήθης διαδικασία απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
3. Η αυτή διαδικασία, των παραγράφων 1 και 2, τηρείται και δια τας κατατιθεμένας μυστικάς εφευρέσεις, συμφώνως τω άρθρω 30 του Ν. 2527/1920 και τω άρθρω 10 του εκτελεστικού αυτού Β. Διατάγματος. Εν τη περιπτώσει ταύτη η σφράγισις του φακέλλου χωρεί μετά την πράξιν της επιτροπής, την χαρακτηρίζουσαν την εφεύρεσιν ως μη απόρρητον και την παραπομπήν, προς την αρμόδιαν υπηρεσίαν, του φακέλλου τούτου, προς περαιτέρω ενέργειαν.

Αρθρον 4.
1. Εις περίπτωσιν χαρακτηρισμού δηλώσεως ευρεσιτεχνίας, ως προσωρινώς απορρήτου, κατά το άρθρον 3, ο φάκελλος αυτής σφραγίζεται και εντός πέντε ημερών αρχομένων από της επομένης της ημερομηνίας της πράξεως περί προσωρινού απορρήτου, διαβιβάζεται εις την αρμόδιαν υπηρεσίαν του Υπουργείου Εθν. Αμύνης προς οριστικήν επιβολήν ή άρσιν του χαρακτηρισμού τούτου.
2.Ο Υπουργός Εθν. Αμύνης, μετά γνώμην της ως άνω υπηρεσίας οφείλει εντός τριών μηνών, αρχομένων από της επομένης της λήξεως των πέντε ημερών της παραγράφου 1, ν' αποφανθή, αμετακλήτως και οριστικώς, περί της τύχης της δηλώσεώς ταύτης.
3. Και εάν μέν κρίνη την δήλωσιν, ως εμπίπτουσαν εις τας διατάξεις του άρθρου 1, χαρακτηρίζει αυτήν, δι' αποφάσεώς του, ως "οριστικώς απόρρητον" γνωστοποιεί την απόφασίν του ταύτην προς τον εφευρέτην ή τον ειδικόν πληρεξούσιόν του, μεριμνά, παρά τω Υπουργείω Εμπορίου, διά την έκδοσιν του οικείου διπλώματος, επ' ονόματι του εφευρέτου και διατάσσει την σφράγισιν και ασφαλή φύλαξιν του φακέλλου.
4. Εάν δε κρίνη, αντιθέτως, ή παρέλθη άπρακτον το άνω τρίμηνον το προσωρινόν απόρρητον αίρεται αυτιδικαίως και ο φάκελλος επιστρέφεται εις το Υπουργείον Εμπορίου προς περαιτέρω ενέργειαν.

Αρθρον 5.
1. Αι χαρακτηριζόμεναι ως απόρρητοι δηλώσεις ευρεσιτεχνίας και τα επ' αυτών εκδιδόμενα διπλώματα καταχωρούνται εις ειδικά απόρρητα βιβλία καταθέσεων και σημειώσεων λαμβάνουσι δε ως αύξοντα αριθμόν τον αντίστοιχον των κοινών βιβλίων καταθέσεων και σημειώσεων, αι οικείαι σελίδες των οποίων παραμένουσι λευκαί, σημειουμένης, παραπλεύρως του αύξοντος αριθμού αυτών, της ενδείξεως Α, ήτοι, απόρρητον μετά του αριθμού του τόμου και της σελίδος του ειδικού απορρήτου βιβλίου εις ο κατεχωρήθησαν. Εις το δελτίον Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται μόνον ο αριθμός του διπλώματος μετά της ενδείξεως "απόρρητον".
2. Η παρακολούθησις των χαρακτηρισθεισών ως απορρήτων δηλώσεων ευρεσιτεχνίας δύναται να γίνεται αυτοπροσώπως υπό του εφευρέτου ή υπό ειδικού δικηγόρου, ούτινος όμως το πληρεξούσιον δέον να έχη εγκριθή υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης κατά τα εν άρθρω 14 του παρόντος ειδικώτερα οριζόμενα.

Αρθρον 6.
Τηρουμένων και των διατάξεων του άρθρου 1, από της επιβολής του προσωρινού ή οριστικού απορρήτου, επί δηλώσεως ευρεσιτεχνίας, απαγορεύεται εις τον εφευρέτην και πάντα τρίτον, η καθ' οιονδήποτε τρόπον ανακοίνωσις ή δημοσίευσις της δηλώσεως ταύτης και του περιεχομένου αυτής, επί ταις ποιναίς του άρθρου 8 του παρόντος.

Αρθρον 7.
Συντρεχουσών των προϋποθέσεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 του παρόντος, ο εφευρέτης μιας απορρήτου δηλώσεως, ευρεσιτεχνίας δύναται να καταθέση αυτήν και εις την αλλοδαπήν προς έκδοσιν διπλώματος ευρεσιτεχνίας εις τας χώρας ταύτας, κατόπιν όμως εγγράφου ειδικής αδείας του Υπουργού Εθν. Αμύνης.

Αρθρον 8.
1. Ο εν γνώσει και κατά παράβασιν του παρόντος μεταβιβάζων ή ανακοινών εφεύρεσιν ή ανακάλυψιν ή τεχνικάς πληροφορίας, υπό την έννοιαν του άρθρου 1 του παρόντος, έστω και αν δεν έχη χαρακτηρισθή αύτη εισέτι ως "προσωρινώς απόρρητος" ή οριστικώς απόρρητος" τιμωρείται δια καθείρξεως μέχρι δέκα ετών, εν καιρώ δε πολέμου δι' ισοβίου καθείρξεως ή διά θανάτου. Με την αυτήν ποινήν τιμωρείται και ο εν γνώσει αποκτών παρανόμως, την ανωτέρω εφεύρεσιν ή ανακάλυψιν ή τεχνικάς πληροφορίας. Επίσης με την αυτήν ποινήν τιμωρείται και ο υπάλληλος όστις εν γνώσει αποκαλύπτει στοιχεία της ως άνω εφευρέσεως η ανακαλύψεως ή των τεχνικών πληροφοριών ων έλαβε γνώσιν ως εκ της υπηρεσίας αυτού. Ο εξαμελείας γινόμενος ένοχος των ανωτέρω παραβάσεων, τιμωρείται δια φυλακίσεως.
2.Αι διατάξεις του άρθρου τούτου ισχύουν και δια τας εκ της αλλοδαπής προερχόμενας απορρήτους εφευρέσεως ανακαλύψεις και τεχνικάς πληροφορίας.

Αρθρον 9.
1. Τας απορρήτους δηλώσεις ευρεσιτεχνίας ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης, επί ευλόγω αποζημιώσει του εφευρέτου ή των κληρονόμων αυτού, δύναται και προ του καθορισμού της αποζημιώσεως ταύτης, κατά τα κατωτέρω, να χρησιμοποιήση διά κρατικών υπηρεσιών ή επιχειρήσεων, οριζομένων υπό τούτου.
2. Η εύλογος αποζημίωσις δυναμένη να ορισθή καθ' οιονδήποτε τρόπον (εις κεφάλαιον εφ' άπαξ, κατά τεμάχιον παραχθησομένου είδους ή εις ποσοστά επί της αξίας αυτού κλπ.) καθορίζεται διά συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και των δικαιούχων της αποζημιώσεως ταύτης.
3.Μη επιτευχθείσης τοιαύτης συμφωνίας εντός έξ μηνών από της καταθέσεως της δηλώσεως ευρεσιτεχνίας, καθορίζεται αύτη δι' αποφάσεως επιτροπής αποτελουμένης εξ ενός εφέτου, ως Προέδρου, ενός ειδικευμένου ανωτέρου αξιωματικού του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, ενός ανωτέρου υπαλλήλου του τμήματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εμπορίου και ενός μέλους του τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλαδος, οριζομένων μετά των αναπληρωτών των, υπό των προϊσταμένων των Υπουργών, του δε μέλους του τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος υπό του Προέδρου αυτού.
4. Η ανωτέρω απόφασις κοινοποιείται προς τον εφευρέτην ή τον ειδικόν πληρεξούσιον αυτού και τον Υπουργόν Εθνικής Αμύνης εντός μηνός δε από της τοιαύτης, εις έκαστον, κοινοποιήσεως, επιτρέπεται έφεσις, κατ' αυτής υπό των προς ους η κοινοποίησης.
5. Η έφεσις εκδικάζεται υπό επιτροπής αποτελουμένης εξ ενός αεροπαγίτου, ως προέδρου, ενός ανωτάτου ειδικευμένου αξιωματικού, ενός ανωτάτου υπαλλήλου του Υπουργείου Εμπορίου και ενός μέλους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, οριζομένων, μετά των αναπληρωτών των, υπό των Προϊσταμένων των Υπουργών, του δε μέλους του Τ.Ε.Ε. υπό του προέδρου αυτού.
6. Χρέη γραμματέως των άνω επιτροπών εκτελούσι αξιωματικοί οριζόμενοι υπό του Υπουργού Εθνικής Αμύνης. Αι αποφάσεις των επιτροπών τούτων λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, υπερισχυούσης, εν ισοψηφία της ψήφου του Προέδρου αι δε της δευτεροβαθμίου επιτροπής είναι ανέκλητοι μη υποκείμεναι εις ουδέν ένδικον μέσον ουδέ εις αίτησιν ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.
7. Αι διατάξεις του άρθρου τούτου ισχύουν και δια τας εκ της αλλοδαπής προερχομένας απορρήτους εφευρέσεις.

Αρθρον 10.
1. Οταν μία δήλωσιν ευρεσιτεχνίας χαρακτηρισθή ως "οριστικώς απόρρητος" και παραμείνη αχρησιμοποίητος πλέον του έτους αρχομένου από της επομένης της καταθέσεώς της, εις το Υπουργείον Εμπορίου, καταβάλλεται εις τον εφευρέτην, κατόπιν αιτήσεως αυτού, εύλογος αποζημίωσις καθοριζομένη κατά εν άρθρω 9 του παρόντος οριζόμενα.
2. Εάν η χρησιμοποίησις της δηλώσεως ευρεσιτεχνίας λάβη χώραν προ της παρελεύσεως ενός έτους αρχομένου από της επομένης της καταθέσεως της δηλώσεως εις το Υπουργείο Εμπορίου, τότε ο εφευρέτης δεν δικαιούται αποζημιώσεως δια τον χρόνον καθ' όν παρέμεινεν αύτη αχρησιμοποίητος.
3. Αι διατάξεις του άρθρου τούτου δεν ισχύουν δια τας εκ της αλλοδαπής προερχομένας απορρήτους εφευρέσεις.

Αρθρον 11.
Εξαιρέσει της αποζημιώσεως της προβλεπομένης υπό των άρθρων 9 και 10, ο εφευρέτης ουδεμίας ετέρας τοιαύτης δικαιούται εκ της επιβολής του προσωρινού ή οριστικού απορρήτου επί της δηλώσεώς του.

Αρθρον 12.
1. Εάν μία δήλωσις ευρεσιτεχνίας χαρακτηρισθείσα ως απόρρητος, παύση να παρέχη ενδιαφέρον διά την άμυναν, ο Υπουργός Εθν. Αμύνης, μετά γνώμην της αρμοδίας υπηρεσίας αίρει, δι' αποφάσεώς του, το απόρρητον, διατάσσει την κοινοποίησιν ταύτης εις τον εφευρέτην ή τον ειδικόν πληρεξούσιον αυτού και επιστρέφει τον φάκελλον εις το Υπουργείον Εμπορίου προς περαιτέρω ενέργειαν.
2.Δηλώσεις ευρεσιτεχνίας και τεχνικαί πληροφορίαι προερχόμεναι εκ της αλλοδαπής, παραμένουσιν απόρρητοι μέχρις άρσεως του απορρήτου υπό της Κυβερνήσεως της Χώρας προελεύσεως, εφαρμοζομένων των διατάξεων των καθοριζομένων διά των ειδικών συμφωνιών και διαδικασιών και τηρουμένων των κανονισμών ασφαλείας της δεχομένης χώρας.

Αρθρον 13.
1. Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν Εθν. Αμύνης όπως, διά συμβάσεως αναθέτη εις ειδικούς επιστήμονας, ή μη, την έρευναν επί θεμάτων Εθν. Αμύνης. Αι εφευρέσεις αι πραγματοποιούμεναι εις εκτέλεσιν των συμβάσεων τούτων ανήκουσιν εις το Ελληνικόν Δημόσιον.
2. Η αμοιβή των ειδικών τούτων επιστημόνων δύναται να συμφωνηθή καθ' οιονδήποτε τρόπον διά καταβολής εις αυτούς είτε μηνιαίων αποδοχών, είτε ποσού τινός εφ' άπαξ είτε κατά τεμάχιον παραχθησομένου είδους είτε εις ποσοστά επί της αξίας αυτού ή άλλως πως κατά την κρίσιν του Υπουργού.

Αρθρον 14.
1. Τα της οργανώσεως των οικείων υπηρεσιών των ασχολουμένων με την εφαρμογήν του παρόντος, τα της διαδικασίας εγκρίσεως των πληρεξουσίων δικηγόρων επί απορρήτων εφευρέσεων, τα της τοποθετήσεως των αρμοδίων υπαλλήλων εντός του αριθμού των υφισταμένων οργανικών θέσεων, οίτινες θα χειρίζωνται τας απορρήτους δηλώσεις και συναφή έγγραφα, τα της διασφαλίσεως των εγγράφων τούτων ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αφορώσα την εκτέλεσιν του παρόντος, θέλουσι ρυθμισθή δι' αποφάσεων των αρμοδίων Υπουργών δημοσιευμένων διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εξαιρέσει των αναφερομένων εις θέματα απορρήτου φύσεως.

Αρθρον 15.
Απαντα τα εις εκτέλεσιν του παρόντος εκδιδόμενα έγγραφα είναι απόρρητα, εφ' όσον περιέχουν στοιχεία μη ανακοινώσημα των απορρήτων εφευρέσεων, ανακαλύψεων και τεχνικών πληροφοριών περί ων το παρόν.

Αρθρον 16.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καταργουμένων του Α.Ν. 2441/1940, "περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της Χώρας" και του Ν.Δ. 431/1947 "περί συμπληρώσεως του Α.Ν. 2441/1940 "περί εφευρέσεων αφορωσών την εθνικήν άμυναν της Χώρας".

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015