Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Κανονισμός (ΕΚ) 1172/2007
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Κανονισμός (ΕΚ) 1172/2007
 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1172/2007

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Οκτωβρίου 2007
που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα


 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Την συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα [1], και ιδίως το άρθρο 20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 προβλέπει την παρέμβαση των τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 της Επιτροπής [ ] θεσπίζει τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, ιδίως όσον αφορά τα έντυπα της αίτησης παρέμβασης. Περιλαμβάνει επίσης, στα παραρτήματά του Ι και ΙΙ τα υποδείγματα στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα εν λόγω έντυπα.

(3) Τα παραρτήματα Ι-Γ και ΙΙ-Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 περιλαμβάνουν τον κατάλογο των αρμοδίων αρχών στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται αντιστοίχως οι εθνικές και κοινοτικές αιτήσεις παρέμβασης. Το άρθρο 8 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει τη δημοσίευση από την Επιτροπή του καταλόγου των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σειρά C. Δεδομένου ότι οι κατάλογοι τους οποίους περιλαμβάνουν τα παραρτήματα Ι-Γ και ΙΙ-Γ περιέχουν κυμαινόμενα στοιχεία που απαιτούν τακτική επικαιροποίηση, η δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Επομένως κρίνεται σκόπιμο να διαγραφούν τα παραρτήματα Ι-Γ και ΙΙ-Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1891/2004.

(4) Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007. Πρέπει επομένως να προσαρμοστεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 έτσι ώστε στο έντυπο της κοινοτικής αίτησης παρέμβασης το οποίο περιλαμβάνει να αναφέρονται οι εν λόγω δύο χώρες.

(5) Το έντυπο της αίτησης κοινοτικής παρέμβασης έπρεπε να είχε προσαρμοστεί με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1792/2006 της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών και αποφάσεων στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, της πολιτικής ανταγωνισμού, της γεωργίας (κτηνιατρική και φυτοϋγειονομική νομοθεσία), της αλιείας, της πολιτικής μεταφορών, της φορολογίας, των στατιστικών, της κοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης, του περιβάλλοντος, της τελωνειακής ένωσης και των εξωτερικών σχέσεων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας [ ], ο οποίος τέθηκε σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της πράξης προσχώρησης των εν λόγω χωρών.

(6) Για λόγους συνέπειας είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η προσαρμογή του εντύπου της αίτησης κοινοτικής παρέμβασης από την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

(7) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1891/2004 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο παράρτημα Ι, στη θέση 2 του εντύπου εθνικής αίτησης παρέμβασης (ΑΠ), διαγράφονται οι όροι "για λεπτομέρειες, βλέπε συνημμένο παράρτημα Ι-Γ".
2. Το παράρτημα I-Γ διαγράφεται.
3. Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
4. Στο παράρτημα ΙΙ-Α, στο τελευταίο εδάφιο, διαγράφονται οι όροι "που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ-Γ".
5. Το παράρτημα ΙΙ-Γ διαγράφεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντούτοις, το άρθρο 1 παράγραφος 3 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

___________________________

[1]  ΕΕ L 362 της 20.12.2006, σ. 1


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015