Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014
 

Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον 
Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1733/1987, άρθρο 1 παρ. 2, άρθρο 2 παρ. 13,  άρθρο 4 παρ. 2 και 4 και το άρθρο 7 παρ. 11 του «Μεταφορά Τεχνολογίας, Εφευρέσεις, Τεχνολογική Καινοτομία και Σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν [ΦΕΚ 171/Α/22.9.1987].
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 232/92 «Έξοδος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από το Δημόσιο Τομέα» [ΦΕΚ 120/Α/14.7.1992].
3.   To Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)»  [ΦΕΚ 314/Α/27.12.2005], όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» [ΦΕΚ 138/Α/16.06.2011]. 
5.   Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας» [ΦΕΚ 88/Α/18.04.2013],. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 41 «Εθνικός Χρόνος» του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» [ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013].
7. Το ΠΔ 259/1997 «Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας» [ΦΕΚ 185/Α/19.09.1997).
8. Το ΠΔ 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» [ΦΕΚ 125/Α/25.06.2001].
9. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» [ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005].
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014, άρθρο 45 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/3.9.2014)
11. Το Π.Δ. 85/2012 [ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012] «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».
12. Το ΠΔ 118/2013 [ΦΕΚ 152/Α/25.06.2013] Τροποποίηση του ΠΔ 85/2012 [ΦΕΚ 141/Α/21.06.2012]  «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων»
13. Το ΠΔ 158/2014 [ΦΕΚ 240/Α/3.11.2014 «Διορισμός Υπουργών» και το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/10.06.2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
14. Την 54169/31-10-2014 [ΦΕΚ 2944/Β/3.11.2014] απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.
15. Την 54248/30-10-2014 [ΦΕΚ 676/ΥΟΔΔ/3-11-2014] απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για διορισμό του κ. Γεωργίου Στεργίου στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας
16. Την Υπουργική Απόφαση 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987 [ ΦΕΚ 778/Β/31.12.1987] «Κατάθεση αίτησης  για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον OBI και τήρηση βιβλίων».
17. Το με αρ. πρωτ. Γραφ Υφυπ. 4579/9.5.2014 έγγραφο με το οποίο υποβάλλεται αίτημα του ΟΒΙ για έκδοση ΥΑ για την «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον ΟΒΙ και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος» καθώς και το επισυναπτόμενο σε αυτό απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. υπ’ αριθμ. 07 της 10/4/2014.
18. Το σύνολο των ενεργειών της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της ΓΓΒ πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 116/2014 και την ανάληψη της εποπτείας του ΟΒΙ από τη Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών.
19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Υπουργικής  απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών για την ασφαλή ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον ΟΒΙ με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και για την ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων για καταχώριση σχεδίων ή υποδειγμάτων στον ΟΒΙ.

 Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η παρούσα Υπουργική απόφαση εφαρμόζεται σε κάθε είδους τίτλους, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αντίγραφα και έγγραφα αλληλογραφίας ή παροχής πληροφοριών που χορηγεί ο ΟΒΙ, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
2. Η παρούσα Υπουργική απόφαση δεν εφαρμόζεται σε έγγραφα ή βεβαιώσεις για τις εφευρέσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως προσωρινά ή οριστικά απόρρητες, κατ’ εφαρμογή του ν. 4325/1963 (Α’ 156).

Άρθρο 3
Ορισμοί

 

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, νοούνται ως:
α. «ΟΒΙ» ή «Οργανισμός», ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εδρεύει στην Αθήνα (Άρθρο 1 ν. 1733/1987).
β.  «ΤΠΕ», οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
γ.  «Σύστημα», το σύστημα ΤΠΕ που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
δ. «Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή», η ηλεκτρονική υπογραφή, που πληροί τους εξής όρους: α) συνδέεται μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα, β) είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά την ταυτότητα του υπογράφοντος, γ) δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο και δ) συνδέεται με τα δεδομένα στα οποία αναφέρεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων.
ε. «Υπογράφων»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που κατέχει διάταξη δημιουργίας υπογραφής και ενεργεί είτε στο δικό του όνομα, είτε, στο όνομα άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή φορέα.
στ. «Χρονοσήμανση»: Αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία που δηλώνουν με ασφάλεια την ημερομηνία και ώρα που έχει λάβει χώρα μία πράξη ή ενέργεια και εκδίδεται από πάροχο υπηρεσιών χρονοσήμανσης.
ζ. «Ακριβής χρόνος»: Η αναφορά στοιχείων με τα οποία προσδιορίζεται το έτος, ο μήνας, η ημερομηνία, η ώρα, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Για τον ΟΒΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται με βάση την Εθνική ώρα Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 παρ. 1 του ν. 4155/2013 «Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 120).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΡΟΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΒΙ

Άρθρο 4
Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο

Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού είναι ελεύθερη εφόσον πρόκειται για πληροφορίες προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, όπως έντυπα και λοιπές οδηγίες ή εφόσον πρόκειται για έρευνα σε μηχανές αναζήτησης του ΟΒΙ με δημοσιευμένα δεδομένα αιτήσεων ή τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

 

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική αλληλογραφία

Αντίγραφα δημοσιευμένων αιτήσεων ή τίτλων, παροχή πληροφοριών τεχνολογικής πληροφόρησης, απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες του Οργανισμού μπορούν, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου, να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται στον ΟΒΙ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο στη διεύθυνση επικοινωνίας του Οργανισμού και αποτελεί τη ρητή συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου για τη χρήση της εν λόγω ηλεκτρονικής διεύθυνσης για παραλαβή των απαντήσεων από τον ΟΒΙ.

Άρθρο 6
Αποδεικτικό γνωστοποίησης εγγράφων

Ο ΟΒΙ εκδίδει, υποχρεωτικά, για κάθε ηλεκτρονική αποστολή, αποδεικτικό αποστολής εγγράφου το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, το έγγραφο που απεστάλη, τα στοιχεία του υπογράφοντα από τον ΟΒΙ ως αποστολέα, τα αναλυτικά στοιχεία ταυτότητας του παραλήπτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του καθώς και τον ακριβή χρόνο αποστολής του εγγράφου.

Άρθρο 7
Πιστοποιημένη ηλεκτρονική επικοινωνία

1. Για οποιαδήποτε επικοινωνία ή συναλλαγή με τον Οργανισμό η οποία αφορά τη διαδικασία κατάθεσης ή χορήγησης τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικών, τη διαδικασία εγγραφής ιδιοκτησιακών μεταβολών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση του Οργανισμού από την οποία απορρέουν έννομες συνέπειες για τον συναλλασσόμενο, απαιτείται ταυτότητα και αυθεντικοποίηση του συναλλασσόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου τους.
2. Η προϋπόθεση της παραπάνω παραγράφου 1 πληρούται με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής η οποία βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη, κατ’ εφαρμογή του π.δ. 150/2001.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 8
Χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής με τον ΟΒΙ

Η πραγματοποίηση συναλλαγών με το Σύστημα γίνεται κατ’ επιλογή του συναλλασσόμενου και απαιτείται η συμμόρφωσή του με τους εκάστοτε κανόνες ασφαλείας του Συστήματος.

Άρθρο 9
Εγγραφή στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής συναλλαγής

1. Για την χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής του ΟΒΙ απαιτείται εγγραφή του συναλλασσόμενου, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του. Το αίτημα εγγραφής συνιστά δήλωση βουλήσεως του συναλλασσόμενου για χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συναλλαγής του ΟΒΙ.
2. Η επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) του συναλλασσομένου βασίζεται στα διαπιστευτήρια που κατέχει σύμφωνα με τα οποία αναγνωρίζεται και επιβεβαιώνεται η ορθότητα της ταυτότητάς του.
3. Για τη χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής από τον συναλλασσόμενο απαιτείται αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, το οποίο δημιουργείται από ασφαλή διάταξη, κατ’ εφαρμογή του π.δ. 150/2001.

Άρθρο 10
Προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα

1. Με την εγγραφή στις υπηρεσίες του ΟΒΙ, δημιουργείται προσωπικός λογαριασμός επικοινωνίας μεταξύ συναλλασσόμενου και ΟΒΙ και δημιουργείται προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα.

2. Στην περίπτωση αυτή όλες οι αλληλογραφίες ή κοινοποιήσεις του Οργανισμού προς τους συναλλασσόμενους πραγματοποιούνται με χρήση της ηλεκτρονικής θυρίδας.
3. Η ηλεκτρονική θυρίδα παρέχει αυτόματη επιβεβαίωση αποστολής κάθε εγγράφου από τον ΟΒΙ, ως αποστολέα.
4. Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έγγραφα της θυρίδας έχει ο κάτοχός της και όποιος έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ’ αυτόν.

Άρθρο 11
Γνωστοποίηση εγγράφων μέσω ηλεκτρονικής θυρίδας

1. Τεκμαίρεται ότι ο συναλλασσόμενος με τον ΟΒΙ αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο του κοινοποιούμενου εγγράφου μέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας που του έχει διαθέσει ο ΟΒΙ, κατά τον ακριβή χρόνο αυτόματης επιβεβαίωσης της αποστολής που αναγράφεται επί του εγγράφου με τη χρήση της ασφαλούς Χρονοσήμανσης.
2. Όλες οι ηλεκτρονικές θυρίδες του ΟΒΙ έχουν αυτόματο σύστημα ειδοποίησης  αποστολής εγγράφων στον κάτοχό τους μέσω εικονιδίου και ηχητικού σήματος.

Άρθρο 12
Πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής

1. Για την έκδοση των πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής σε υπαλλήλους του ΟΒΙ ή σε συναλλασσόμενους με τον ΟΒΙ,   εφαρμόζεται ο υπ. αριθμ. 248/71 Κανονισμός Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (Β’ 603) της 16ης Μαΐου 2002 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως εκάστοτε ισχύει.
2. Ο ΟΒΙ ενημερώνει τους συναλλασσόμενους για τα πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής της παραπάνω παραγράφου 1, τα οποία αναγνωρίζει και αποδέχεται το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα του Οργανισμού.
3. Δικαιούχοι αναγνωρισμένων πιστοποιητικών είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.
4. Σε περίπτωση που απαιτείται υπογραφή ενός εγγράφου ή πράξης από περισσότερα πρόσωπα, εφαρμόζεται η διαδικασία πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής σε κάθε ένα από αυτά, διαδοχικά.

Άρθρο 13
Κύρος και αποδεικτική ισχύς ηλεκτρονικών εγγράφων

1. Τα κάθε είδους ηλεκτρονικά έγγραφα που συντάσσονται από τον ΟΒΙ φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εξουσιοδοτημένου από τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού υπαλλήλου του ΟΒΙ η οποία βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη υπογραφής.
2. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα φέρουν υποχρεωτικά ασφαλή χρονοσήμανση.
3. Τα έγγραφα που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων κατέχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγγραφα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα του ΟΒΙ.

Άρθρο 14
Ηλεκτρονικά αντίγραφα εγγράφων

1. Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα που παράγονται από το Σύστημα έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου εφόσον το πρωτότυπο ηλεκτρονικό ή έντυπο έγγραφο είναι στην κατοχή του Οργανισμού και κατά τη διαδικασία καταχώρισης, ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής και εκτύπωσης ταυτίζεται με το ηλεκτρονικό αντίγραφο και το αντίγραφο φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του ΟΒΙ και ασφαλή Χρονοσήμανση.
2. Σε περίπτωση ψηφιοποίησης του έντυπου υλικού που περιέχεται στα μητρώα ή αρχεία τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που τηρεί ο ΟΒΙ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η πιστοποίηση της ταύτισης του πρωτοτύπου με το ακριβές ηλεκτρονικό αντίγραφο συνοδεύεται από  βεβαίωση της ακεραιότητας και αυθεντικότητας του αντιγράφου.
3. Καταστροφή πρωτότυπων έντυπων εγγράφων μετά την παραγωγή ψηφιοποιημένου ισόκυρου αντιγράφου δεν επιτρέπεται χωρίς τήρηση της διαδικασίας του π.δ. 162/1979  «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων των Δημοσίων Υπηρεσιών» (Α’42) , ως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Άρθρο 15
Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης

1. Οι αιτήσεις για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος στον ΟΒΙ μπορεί να κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. 
2. Ως ηλεκτρονική κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος νοείται η διαβίβαση μέσω διαδικτύου προς τον ΟΒΙ του αιτήματος καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος με τα στοιχεία του άρθρου 20 παρ. 2 του π.δ. 259/1997.
3. Στην ηλεκτρονική κατάθεση μπορεί να επισυνάπτονται τα έγγραφα του άρθρου 20 παρ. 3 του π.δ. 259/1997.
4. Για την διαβίβαση μέσω διαδικτύου της αίτησης για καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος απαιτείται η εγγραφή του συναλλασσόμενου στην αντίστοιχη εφαρμογή που διατίθεται στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 της παρούσας.

Άρθρο 16
Ημερομηνία κατάθεσης

1. Ως ημερομηνία διαβίβασης της ηλεκτρονικής αίτησης μέσω διαδικτύου θεωρείται η ημερομηνία Χρονοσήμανσης  που φέρει το αποδεικτικό παραλαβής των εγγράφων που εκδίδει ο ΟΒΙ, το οποίο συνοδεύεται από αντίγραφο της συμπληρωμένης ηλεκτρονικής αίτησης σε μορφή αρχείου που πληροί τις απαιτήσεις του Συστήματος.
2. Η ηλεκτρονική κατάθεση γίνεται δεκτή και θεωρείται κανονική εφόσον πληροί τους όρους των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 20 του π.δ. 259/1997, οπότε  ο ΟΒΙ χορηγεί ημερομηνία κατάθεσης και αριθμό.

Άρθρο 17
Μορφή ηλεκτρονικών εγγράφων

1. Οι γραφικές αναπαραστάσεις ή οι φωτογραφίες των σχεδίων ή υποδειγμάτων που συνοδεύουν την ηλεκτρονική  κατάθεση,  σύμφωνα με το άρθρο 21 του π.δ. 259/1997,  μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στον ΟΒΙ μόνον σε μορφή αρχείου που πληροί τις απαιτήσεις του Συστήματος.
2. Ως ανώτατο επιτρεπτό όριο όψεων ανά σχέδιο ή υπόδειγμα ορίζονται οι είκοσι (20) όψεις.
3.  Τυχόν λοιπά δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική κατάθεση μόνο σε μορφή αρχείου που πληροί τις απαιτήσεις του Συστήματος.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της Υπουργικής απόφασης 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987 και του π.δ. 259/1997.
5. Ο ΟΒΙ υποχρεούται να ενημερώνει τους συναλλασσόμενους, εγκαίρως και με κάθε πρόσφορο τρόπο, για τις απαιτήσεις του Συστήματός του, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει  τρείς (3) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015