Αρχική Ταυτότητα ΟΒΙ Τέλη Υπηρεσίες Ειδήσεις Έντυπα Επικοινωνία  
Βρίσκεστε εδώ: Προεδρικό Διάταγμα 45/1991
Αναζήτηση  
   Είσοδος
ΕυρεσιτεχνίεςΒιομηχανικά ΣχέδιαΤεχνολογική Πληροφόρηση
Προεδρικό Διάταγμα 45/1991
 

"Νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 όπως συμπληρώθηκε από τις Αποφάσεις 87/532/ΕΟΚ και 88/311/ΕΟΚ"


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.  Του άρθρου 4 και 5, του Ν. 1338/1983 "Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου" (ΦΕΚ 34, Α') όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 "Συμμετοχή της Ελλάδος σε κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ" (ΦΕΚ 70, Α'), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 "Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101, Α').

2.  Τον Ν. 945/1979 "Περί Κυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα" (ΦΕΚ 170, Α', 27.7.1979).

3.  Την Πράξη για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλλικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας  (Ε.Ε.L. 302 / 15.1.1985) που κυρώθηκε με τον Ν. 1572/1985  (ΦΕΚ 193, Α', 1985).

4.  Του άρθρου 1 παρ. 2 του Νόμου 1733/1987 "Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας" (ΦΕΚ 171, Α').

5.  Tην υπ'αριθμ. Υ 1250/15 Ιανουαρίου 1991 (ΦΕΚ Β, 10) απόφαση του Πρωθυπουργού “Συμπλήρωση της Υ 1201/5.10.1990 απόφασης του Πρωθυπουργού”.

6.  Την με αριθμό 628/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα απο πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των Υπουργών, Δικαιοσύνης, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

'Αρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 "σχετικά με τη νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών" που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 27 Ιανουαρίου 1987 (ΕΕL 24), έτσι όπως συμπληρώθηκε από την Απόφαση 87/532/ΕΟΚ της 26ης Οκτωβρίου 1987 και δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 4ης Νοεμβρίου 1987  (ΕΕL 313) και την απόφαση 88/311/ΕΟΚ  της 31ης Μαϊου 1988.

'Αρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος προεδρικού διατάγματος νοούνται:

α)  Ως "προιόν ημιαγωγών" η τελική ή ενδιάμεση μορφή κάθε προϊόντος το οποίο:

i) αποτελείται από σώμα υλικού που περιλαμβάνει ένα στρώμα ημιαγωγού υλικού, και

ii) έχει ένα ή περισσότερα στρώματα αποτελούμενα από αγωγό, μονωτικό ή ημιαγωγό υλικό, και διευθετημένα σύμφωνα με προκαθορισμένη τρισδιάστατη διάταξη, και

iii) προορισμό έχει να εκτελεί ηλεκτρονικές λειτουργίες, είτε αποκλειστικά, είτε μαζί με άλλες λειτουργίες.

β)  Ως "τοπογραφία" ενός προϊόντος ημιαγωγών, μια σειρά συναφών εικόνων, όποιος και αν είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι καθορισμένες ή κωδικοποιημένες:

i) που αναπαριστούν την τρισδιάστατη διάταξη των στρωμάτων από τα οποία αποτελείται ένα προϊόν ημιαγωγών,

ii) στην οποία κάθε εικόνα περιλαμβάνει τη διάταξη ή τμήμα της διάταξης μιάς επιφάνειας του προϊόντος ημιαγωγών σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής του.

γ)  Ως "εμπορική εκμετάλλευση" νοείται η πώληση, η μίσθωση, η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος εμπορικής διάθεσης ή προσφορά για τους σκοπούς αυτούς.  Η παραπάνω εμπορική εκμετάλλευση δεν περιλαμβάνει την εκμετάλλευση υπό συνθήκες εμπιστευτικότητας εφόσον το προϊόν δεν διατίθεται περαιτέρω σε τρίτους, εκτός αν η εκμετάλλευση μιάς τοπογραφίας πραγματοποιείται υπο τις συνθήκες εμπιστευτικότητας για λόγους προστασίας ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειας του Κράτους που αφορούν την παραγωγή ή εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 223 παρ. 1 εδ. β) της Συνθήκης ΕΟΚ.

δ)  Ως "ΟΒΙ", ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που εδρεύει στην Αθήνα (Ν. 1733/1987).

'Αρθρο 3

'Οροι προστασίας

1.  Η τοπογραφία ενός προϊόντος ημιαγωγού αποτελεί αντικείμενο προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, εφόσον:

α)  αποτελεί προϊόν διανοητικής προσπάθειας του δημιουργού της, και

β)  δεν αποτελεί κοινοτυπία στη βιομηχανία ημιαγωγών.

2.  Τοπογραφίες που αποτελούνται από στοιχεία τα οποία είναι κοινότυπα στη βιομηχανία ημιαγωγών μπορούν να προστατεύονται μόνον εφόσον ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών, στο σύνολό του, πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1.

3.  Η πιστή αντιγραφή μιας τοπογραφίας δεν αποτελεί προϊόν διανοητικής προσπάθειας.

4.  Η προστασία μιας τοπογραφίας δεν επεκτείνεται στις αρχές, διαδικασίες, συστήματα, την τεχνική ή τις κωδικοποιημένες πληροφορίες, που είναι ενσωματωμένες στην τοπογραφία αυτή.

KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ

'Αρθρο 4

Δικαίωμα απόκτησης προστασίας

1.  Δικαίωμα προστασίας τοπογραφίας έχει ο δημιουργός ή ο δικαιούχος σύμφωνα με το άρθρο 7 του διατάγματος αυτού, και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί του.

2.  'Οποιος καταθέτει την κατά το άρθρο 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, αίτηση καταχώρισης τοπογραφίας θεωρείται ο δημιουργός της.

'Αρθρο 5

Συνιδιοκτησία τοπογραφίας

Αν περισσότεροι δημιούργησαν την τοπογραφία απο κοινού και εφ'οσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, το δικαίωμα ανήκει σε όλους εξ αδιαιρέτου. Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα τη μερίδα του και να επιμελείται την προστασία της κοινής τοπογραφίας. 1

'Αρθρο 6

Δικαίωμα καταχώρησης της τοπογραφίας

1.  Δικαίωμα για κατάθεση αίτησης καταχώρησης στον ΟΒΙ και προστασία τοπογραφίας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος έχουν:

α)  Τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι Κράτους-μέλους της Κοινότητας ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος Κράτους-μέλους της Κοινότητας ή Κράτους-μέλους ΕΖΕΣ πλην Ελβετίας. 2

β)  Οι εταιρείες και τα άλλα νομικά πρόσωπα με πραγματική ή βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στο έδαφος Κράτους-μέλους της Κοινότητας ή Κράτους-μέλους ΕΖΕΣ πλην Ελβετίας. 2

2.  Το δικαίωμα της παραγράφου 1 παρέχεται και σε φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των παρακάτω χωρών ή έχουν την συνήθη διαμονή τους στις παρακάτω χώρες καθώς και σε εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν την εμπορική ή τη βιομηχανική εγκατάστασή τους στις παρακάτω χώρες:

 • Αυστραλία
 • Εδαφική ενότητα Σαιν Πιερ και Μικελόν
 • Γαλλική Πολυνησία
 • Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής
 • Ισλανδία
 • Ιαπωνία
 • Λιχτενστάιν
 • Νέα Καληδονία και τα εξαρτημένα εδάφη
 • Νορβηγία
 • Καναδάς
 • Ελβετία
 • Νήσοι Βάλλις και Φουτούνα

3.α. Το δικαίωμα προστασίας της παραγράφου 1 παρέχεται και σε φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή ενός από τα εδάφη που αναφέρονται παρακάτω ή που έχουν την συνήθη διαμονή τους στη χώρα αυτή ή σε ένα από τα εδάφη αυτά:

 • Ανγκουίλα
 • Αρούμπα
 • Βερμούδες
 • Βρετανικό έδαφος του Ινδικού Ωκεανού
 • Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι
 • Νήσοι Καίυμαν
 • Αγγλονορμανδικές Νήσοι
 • Νήσοι Φάλκλαντ
 • Χόνγκ Κονγκ
 • Νήσος Μαν
 • Μονσεράτ
 • Πίτκαϊρν
 • Αγία Ελένη
 • Εξαρτημένα εδάφη της Αγίας Ελένης (νήσοι Ασενσιόν και Τριστάν ντα Κούνια)
 • Νότια Γεωργία και Νότιοι Νήσοι Σάντουϊτς
 • Νήσοι Τέρκς και Κάικος
 • Ολλανδικές Αντίλλες

β)  Το δικαίωμα της παραγράφου 1 παρέχεται και σε εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή ενός από τα εδάφη που αναφέρονται στο εδάφιο (α) και που έχουν πραγματική και ουσιαστική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε ένα από τα εδάφη αυτά εφόσον οι εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα της Ελλάδας τα οποία έχουν δικαίωμα της προστασίας βάσει του παρόντος προεδρικού διατάγματος απολαύουν προστασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο συγκεκριμένο έδαφος και εφόσον η πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής διαπιστώνεται από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο και ανακοινώνεται στα Κράτη-μέλη.

4.  Σε περίπτωση που σύμφωνα με διατάξεις του παρόντος δεν παρέχεται δικαίωμα προστασίας το δικαίωμα αυτό χορηγείται επίσης στα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι κράτους μέλους ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο έδαφος κράτους μέλους και στα νομικά πρόσωπα με πραγματική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στο έδαφος κράτους - μέλους που:

α.       Εκμεταλλεύονται εμπορικά για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος-μέλος της Κοινότητας μία τόπογραφία που δεν έχει γίνει ακόμα αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης πουθενά στον κόσμο και

β.       Ελαβαν αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης της τοπογραφίας για όλη την Κοινότητα, από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα να διαθέτει την τοπογραφία.3

5.  Το δικαίωμα της παραγράφου 1 παρέχεται και στους δικαιοδόχους των προσώπων που αναφέρονται στις παραγράφους 1,2,3 και 4.  Για τις περιπτώσεις και τους όρους αντιπροσώπευσης ενώπιον του ΟΒΙ και τα λοιπά στοιχεία εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας του Ν. 1733/87 και οι κατ'εξουσιοδότηση του νόμου εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις.

'Αρθρο 7

Τοπογραφία μισθωτού

Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 7 τροποποιούνται ως εξής:

1.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 και 4 το δικαίωμα προστασίας ισχύει υπέρ των δημιουργών των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών.

2.  Οταν οι τοπογραφίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια σχέσης εργασίας του δημιουργού το δικαίωμα προστασίας παρέχεται στον εργοδότη του δημιουργού.

3.  Οταν οι τοπογραφίες δημιουργούνται βάσει συμβάσης εκτός από σύμβαση εργασίας, το δικαίωμα προστασίας παρέχεται στον συμβαλλόμενο που έχει παραγγείλει την τοπογραφία.

4.  Το δικαίωμα προστασίας των παραγράφων 2 και 3 ισχύει εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμβατική ρύθμιση μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. 4

5.  Σε κάθε περίπτωση, το όνομα του δημιουργού αναφέρεται στο πιστοποιητικό καταχώρησης και δικαιούται να απαιτήσει από τον αιτούντα προστασία ή τον κάτοχο του πιστοποιητικού την αναγνώρισή του ως δημιουργού.

'Αρθρο 8

Διεκδίκηση

1.  Ο δικαιούχος τοπογραφίας μπορεί, εφόσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκατάθεσή του αίτηση για καταχώριση τοπογραφίας που αφορά την τοπογραφία του ή ουσιώδη στοιχεία της, να απαιτήσει με αγωγή του κατά του τρίτου την αναγνώριση σ'αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση ή, αν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό καταχώρησης, των δικαιωμάτων που απορρέουν απο το πιστοποιητικό.

2.  Η παραπάνω αγωγή ασκείται μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση των στοιχείων της καταχώρισης στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει, αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού γνώριζε κατά το χρόνο της χορήγησης του πιστοποιητικού ή της μεταβίβασης της τοπογραφίας το δικαίωμα του διεκδικούντος.

3.  Περίληψη της αμετάκλητης απόφασης που δέχεται την παραπάνω αγωγή καταχωρίζεται στο Μητρώο Τοπογραφιών.

4.  Από την ημερομηνία καταχώρισης θεωρούνται άκυρες οι άδειες εκμετάλλευσης και κάθε άλλο δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί στην τοπογραφία. Ο ηττημένος διάδικος και τρίτοι, εφ'όσον καλόπιστα εκμεταλλεύονται την τοπογραφία ή είχαν προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή της, μπορουν να ζητήσουν απο τον αναγνωρισθέντα δικαιούχο την παραχώρηση έναντι αποζημίωσης, μη αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης για εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών οι όροι κανονίζονται απο το μονομελές πρωτοδικείο της κατοικίας του αιτούντος, κατά τη διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

'Αρθρο 9

Κατάθεση αίτησης

1.  Για την καταχώριση τοπογραφίας απαιτείται κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ, η οποία περιέχει:

α)  Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και τη διεύθυνση του καταθέτη όπως ορίζεται απο το άρθρο 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

β)       Περιγραφή που προσδιορίζει την τοπογραφία σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

γ)       Δήλωση σχετικά με την ημερομηνία της πρώτης μη εμπιστευτικής εμπορικής εκμετάλλευσης της τοπογραφίας, όταν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καταχώρισης. Η δήλωση αυτή πρέπει να αποδεικνύει την τήρηση του χρονικού περιορισμού που θέτει η παρακάτω παράγραφος 4.

δ)       Αίτημα καταχώρισης της τοπογραφίας. Η αίτηση συνοδεύεται απο την απόδειξη είσπραξης του τέλους κατάθεσης και καταχώρισης της τοπογραφίας.

2.  Εφόσον η αίτηση πληροί τους όρους της παραγράφου 1 γίνεται δεκτή για κατάθεση, θεωρείται κανονική, της απονέμεται ημερομηνία κατάθεσης και εγγράφεται στο Βιβλίο Εκθέσεων.

3.  Στην αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικά:

α)  Τα σχέδια ή οι εικόνες στις οποίες αναφέρεται η περιγραφή.

β)       Εφόσον υπάρχει, το υλικό που αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της τοπογραφίας.

γ)  Τα έγγραφα νομιμοποίησης του καταθέτη σε περίπτωση νομικού προσώπου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου, εάν δεν είναι ο δημιουργός.

4.  Μέσα στα δύο επόμενα έτη από την πρώτη εμπορική εκμετάλλευση μιας τοπογραφίας ο δικαιούχος της τοπογραφίας οφείλει να καταθέσει αίτηση καταχώρισης της τοπογραφίας στον ΟΒΙ.

Στην αντίθετη περίπτωση, η αίτηση θεωρείται εκπρόθεσμη, δεν χορηγείται ημερομηνία κατάθεσης από τον ΟΒΙ και τυχόν δικαιώματα αποκλειστικότητας δεν γεννώνται.

5.  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι ισχύουσες διατάξεις του νόμου 1733/1987 για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

'Αρθρο 10

"Απόρρητο" τοπογραφίας

1.  Κατά την κατάθεση στον ΟΒΙ των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 1, β) και παρ. 3, α) και β) του παρόντος προεδρικού διατάγματος, εάν ο καταθέτης δηλώσει ότι πρόκειται για εμπορικό απόρρητο ο ΟΒΙ απονέμει τον χαρακτηρισμό "ΑΠΟΡΡΗΤΟ" και τα σφραγίζει σε ειδικό φάκελλο. Τα "απόρρητα" στοιχεία δεν γνωστοποιούνται ούτε γίνονται προσιτά στο κοινό.   Η γνωστοποίηση απορρήτων στοιχείων τιμωρείται με τις ποινές που ορίζονται στο άρθρο 17 του ν.146/1914 "Περί αθέμιτου ανταγωνισμού" (ΦΕΚ 30).

2.  Το απόρρητο της παραγράφου 1 αίρεται κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου για τα πρόσωπα εκείνα τα οποία συμμετέχουν σε διαφορά σχετικά με την ισχύ ή την παραβίαση των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας που απορρέουν από προστατευόμενη τοπογραφία.

'Aρθρο 11

Συμπληρωματικά στοιχεία

1.  Μέσα σε τέσσερεις μήνες από την κανονική κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να υποβάλει στον ΟΒΙ τα επισυναπτόμενα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος οπότε η αίτηση θεωρείται πλήρης.

2.  Αν μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο ΟΒΙ διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της αίτησης δεν έχουν συμπληρωθεί, η αίτηση θεωρείται ως μη κατατεθείσα.

'Αρθρο 12

Πιστοποιητικό καταχώρισης

1.  Αν η αίτηση καταχώρισης τοπογραφίας είναι πλήρης και κανονική, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 της απόφασης αυτής ο ΟΒΙ χορηγεί πιστοποιητικό καταχώρισης τοπογραφίας προϊόντος ημιαγωγών, χωρίς προηγούμενο έλεγχο των όρων του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με ευθύνη του καταθέτη.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, από την χορήγηση του πιστοποιητικού καταχώρισης οι τρίτοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και αντίγραφα της αίτησης και των συμπληρωμα τικών στοιχείων που αφορούν την προστατευόμενη τοπογραφία.

3.  Στοιχεία της αίτησης δημοσιεύονται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

'Αρθρο 13

Περιεχόμενο δικαιώματος

1.  Ο δημιουργός προστατευόμενης τοπογραφίας προϊόντος ημιαγωγών, έχει το αποκλειστικό και χρονικά περιορισμένο κατά το άρθρο 14 δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενέργειες:

α)       Αναπαραγωγή τοπογραφικών προστατευομένων σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

β)       Εμπορική εκμετάλλευση ή εισαγωγή προς το σκοπό αυτό μίας τοπογραφίας ή ενός προϊόντος ημιαγωγών που κατασκευάζεται με τη χρησιμοποίηση της προστατευόμενης τοπογραφίας.

2.  Δεν μπορούν να απαγορευτούν κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου απο τον δημιουργό της προστατευόμενης τοπογραφίας οι εξής δραστηριότητες:

α)  Η ιδιωτική αναπαραγωγή ή χρήση της τοπογραφίας για μη εμπορικούς σκοπούς.

β)  Η αναπαραγωγή τοπογραφίας με σκοπό την ανάλυση, την αξιολόγηση ή τη διδασκαλία των αρχών, των διαδικασιών, των συστημάτων ή των τεχνικών που είναι ενσωματωμένες στις τοπογραφίες ή των ίδιων των τοπογραφιών.

3.  Σε περίπτωση που τυχόν ανάλυση και αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 2β προστατευόμενης τοπογραφίας οδηγήσει σε δημιουργία άλλης τοπογραφίας η οποία πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που απορρέουν από την προστατευόμενη τοπογραφία δεν επεκτείνονται στην νεοδημιουργημένη τοπογραφία.

4.  Το κατά την παράγραφο 1 εδ. β’ αποκλειστικό δικαίωμα επί προστατευόμενης τοπογραφίας δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται όταν η τοπογραφία ή το προϊόν ημιαγωγών διατέθηκε στην αγορά ενός Κράτους-μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή Κράτους-μέλους της ΕΖΕΣ πλην Ελβετίας προστίθεται βάσει άρθρου 4 Π.Δ. 415/1995 από πρόσωπο που δικαιούται να εγκρίνει την εμπορία του ή με τη συγκατάθεσή του. 5

5.  Αυτός που εκμεταλλεύεται εμπορικά προϊόν ημιαγωγών ή τοπογραφία και δεν γνώριζε ή δεν είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν ή η τοπογραφία προστατεύονται με δικαίωμα αποκλειστικότητας που έχει παραχωρηθεί σύμφωνα με την απόφαση αυτή, δικαιούται να συνεχίσει την εν λόγω εμπορική εκμετάλλευση.

6.  Ο κάτοχος του δικαιώματος αποκλειστικότητας μπορεί να ζητήσει εύλογη αποζημίωση για ενέργειες που έγιναν αφότου το κατά την παράγραφο 5 εκμεταλλευόμενο την τοπογραφία ή το προϊόν ημιαγωγών πρόσωπο έλαβε γνώση ή είχε βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν ημιαγωγών προστατεύεται σύμφωνα με την απόφαση αυτή.

7.  Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι το πολυμελές πρωτοδικείο της κατοικίας του αιτούντος το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία των άρθρων 741 έως 781 του κώδικα πολιτικής δικονομίας.

'Αρθρο 14

'Εναρξη - Λήξη Προστασίας

1.  Το αποκλειστικό δικαίωμα κατά το άρθρο 13 του παρόντος προεδρικού διατάγματος αρχίζει απο την ημέρα κανονικής κατάθεσης στον ΟΒΙ της αίτησης για καταχώριση της τοπογραφίας. 5

2.  Σε περίπτωση που η ημερομηνία της πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης της τοπογραφίας έπεται της ημερομηνίας που ορίζει η παράγραφος 1, το εν λόγω αποκλειστικό δικαίωμα γεννάται απο την ημερομηνία της πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης. 5

3.  Τα κατά το άρθρο 13 δικαιώματα αποκλειστικότητας παύουν να υφίστανται 10 έτη μετά την πρότερη από τις εξής ημερομηνίες:

α)  Το τέλος του ημερολογιακού έτους της πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης της τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο ή

β)  Το τέλος του ημερολογιακού έτους της κατάθεσης κανονικής αίτησης καταχώρισης στον ΟΒΙ.

4.  Τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που ισχύουν δυνάμει της παραγράφου 1 παύουν να ισχύουν εάν γίνει εμπορική εκμετάλλευση της τοπογραφίας, οπουδήποτε στον κόσμο εντός 15 ετών από την ημερομηνία των πρώτου καθορισμού ή κωδικοποίησης και δεν γεννώνται νέα δικαιώματα αποκλειστικότητας εάν, εντός της αυτής περιόδου, δεν έχει υποβληθεί νομοτύπως αίτηση καταχώρησης στον Ο.Β.Ι. αφού η καταχώρηση αποτελεί προϋπόθεση για τη γένεση ή την περαιτέρου ισχύ των δικαιωμάτων αυτών.

'Αρθρο 15

Διαδοχή - 'Αδειες εκμετάλλευσης

1.  Το δικαίωμα για καταχώριση τοπογραφίας και τα δικαιώματα αποκλειστικότητας που απορρέουν απο προστατευόμενη τοπογραφία μπορούν να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν. Η μεταβίβαση συντελείται απο την καταχώριση της συμφωνίας ή του κληρονομητηρίου στο Μητρώο τοπογραφιών και δημοσιεύεται στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 6 του νόμου 1733/87 εφαρμόζονται ανάλογα.

2.  Τα άρθρα 12, 13 και 14 του νόμου 1733/1987 εφαρμόζονται ανάλογα και για το δικαίωμα επί της τοπογραφίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ

'Αρθρο 16

Ακυρότητα

Το δικαίωμα επί της τοπογραφίας κηρύσσεται άκυρο με δικαστική απόφαση αν:

α)  Ο κάτοχος του πιστοποιητικού προστατευόμενης τοπογραφίας δεν είναι ο δημιουργός ή ο εκδοχέας της ή ο δικαιούχος της σύμφωνα με το άρθρο 7.

β)  Η τοπογραφία δεν είναι επιδεκτική προστασίας κατά τους όρους του άρθρου 3.

γ)  Η αίτηση για καταχώριση της τοπογραφίας υποβλήθηκε μετά την πάροδο της προθεσμίας του άρθρου 9 παρ. 4.

δ)  Ο καταθέτης της αίτησης για καταχώρηση δεν ανήκει στα πρόσωπα που ορίζει το άρθρο 6.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 1733/1987.

'Αρθρο 17

Αγωγές - Προσβολή

«1. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής των δικαιωμάτων αποκλειστικότητας που απορρέ-ουν από προστατευόμενη τοπογραφία, ο κάτοχός της τοπογραφίας μπορεί να αξιώσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Η άρση της προσβολής μπορεί να περιλαμβάνει κατ’ αίτηση του κατόχου ενδεικτικά: α) την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που κρίθηκε ότι προσβάλλουν δικαίωμα του παρόντος διατάγματος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως χρησίμευσαν στη δημιουργία ή την κατασκευή των εν λόγω εμπορευμάτων, β) την οριστική απομάκρυνση αυτών από το εμπόριο ή γ) την καταστροφή αυτών. Κατά την εξέταση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογίας μεταξύ της σοβαρότητας της προσβολής και των μέτρων αποκατάστασης, καθώς και τα συμφέροντα τρίτων. Η εκτέλεση των μέτρων του δεύ-τερου εδαφίου γίνεται με δαπάνες του παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. Τα δικαιώματα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής έχουν οι δικαιούχοι και κατά ενδιάμεσου προσώπου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την προσβολή δικαιωμάτων του παρόντος νόμου (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2004/48). Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή έως δέκα (10.000) χιλιάδων ευρώ υπέρ του δικαιούχου, ενώ κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 Κ.Πολ. Δ. Για τη διαπίστωση της παράβασης της υποχρέωσης παράλειψης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ.»[1 ]

[1]  Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 3 του άρθρου 53 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ  Α΄118/24.05.2011)

2. Σε περίπτωση που η παραπάνω προσβολή ενέχει υπαιτιότητα, ο ζημιωθείς κάτοχος της τοπογραφίας δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της ζημίας ή την απόδοση της ωφέλειας απο την αθέμιτη εκμετάλλευση της προστατευόμενης τοπογραφίας ή την πληρωμή ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμετάλλευσης.

3.  Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 του άρ¬θρου 17 του Ν. 1733/87, καθώς και των άρθρων 17Α έως και 17ΣΤ του ίδιου νόμου εφαρμόζονται ανάλογα. [2 ]

[2] Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄118/24.05.2011).

4. Τα δικαιώματα της παραγράφου 2 παρέχονται και στον έχοντα δικαίωμα προσδοκίας για προστασία τοπογραφίας εάν τρίτος δολίως αναπαραγάγει, εκμεταλλεύεται εμπορικά, ή εισάγει την εν λόγω τοπογραφία.

'Αρθρο 18

Τελικές διατάξεις

1.  Οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν θίγουν την εφαρμογή των λοιπών νομοθετικών διατάξεων για την βιομηχανική ιδιοκτησία.

2.  Η προστασία των τοπογραφιών με τις διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας αποκλείεται, εφόσον πρόκειται για τοπογραφίες που δημιουργήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

'Αρθρο 19

'Εναρξη ισχύος

Το παρόν προεδρικό διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 καταργείται από το άρθρο 2α Π.Δ. 415/1995

2 Οπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2β Π.Δ. 415/1995

3 Οπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2γ Π.Δ. 415/1995

4 Οπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 Π.Δ. 415/1995

5 Οπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 Π.Δ. 415/1995

 


Print
Ηλεκτρονική Πληρωμή ΤελώνΕθνικό Μητρώο ΤίτλωνΥπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ)
© OBI all rights reserved σχεδίαση και ανάπτυξη από PROFILE S.A.
Πιστοποιημένο ΣΔΠ κατά : EN ISO 9001:2015 και ΕΝ ISO 14001:2015